b   Cuprins

   

Prescurtări

 

CUVÂNT ÎNAINTE

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I

 

CAPITOLUL II

 

CAPITOLUL III

 

CAPITOLUL IV

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Abstract in English

 

 

 BRESLELE PRODUCĂTORILOR DE ARME DIN SIBIU, BRAŞOV ŞI CLUJ

SECOLELE XIV-XVI

 

 

Autor: Ioan Marian Ţiplic.

ISBN 973-651-337-8,Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2001.

© copyright Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European, Marian Ţiplic

Seria Bibliotheca Septemcastrensis I, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

 

IZVOARE.

* * *, Arhivele Statului, filiala Sibiu, Fond Primăria (Magistratul) oraşului şi scaunului Sibiu. Socoteli economice; Zunft Urkunden.

* * *, Arhivele Statului, filiala Braşov, Fond Primăria Braşov, Privilegii.

* * *, Arhiva Bisericii Negre, IV E 25, Hd. 15\1.

* * *, Arhivele Statului, filiala Cluj, Arhiva oraşului Bistriţa; Zunfurkunden I; Socotelile oraşului Cluj; Liber civitatis colosvariensis, III.

* * *, Quellen zur geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archiven. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der Sächsischen Nation, I. Band von c.1380-1516, Hermannstadt, 1888, (Rechnungen Hermannstadt).

* * *, Quellen zur Geschichte Kronstadt aus sächşischen Archiven.II. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Kronstadt, (Rechnungen Kronstadt), Braşov, I-VI, Braşov, 1886-1915.

* * *, Monumenta Comitialia Regni Transsylvaniae, I-XXI, Budapesta, 1875-1899.

* * *, Cronicele slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ed. revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959.

* * *, Documenta Romaniae Historica, D, I, Bucureşti,

Bogdan, I., Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XV-XVI-lea, Bucureşti, 1902 (Doc. şi regeste).

Bogdan, I., Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. XV-XVI, I (1413-1508), Bucureşti, 1905.

Bogdan, I., Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 1913 (Doc. Ştefan).

Bogdan, I., Documente moldoveneşti din secolele XV şi XVI în arhivul Braşovului, Bucureşti, 1905 (Doc. moldoveneşti).

Conduratu, Gr., Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ungaria până la 1526, Bucureşti, 1898.

Costăchescu, M., Documente moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi, 1932.

Dragomir, S., Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul, Sibiu, 1922 (Documente nouă).

Hurmuzaki, E., Documente privitoare la istoria românilor, ediţia Academiei Române publicată de E. Hurmuzaki, N. Densuşianu, N. Iorga, Bucureşti, 1891-1914 (DIR).

Iorga, N., Studii şi documente privitoare la istoria Românilor, I-V, Bucureşti, 1901-1903.

Jakab, E., Oklevéltár Kolozsvár történetéhez, I-II, Budapesta, 1885-1888.

Nicolaescu, Şt., Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în sec. al XV-XVI-lea, Bucureşti, 1905.

Panaitescu, P. P., Documente slavo-române din Sibiu (1470-1653), Bucureşti, 1938.

SzabÓ, K., Székely oklevéltár, III, V, Cluj, 1890, 1896.

Tocilescu, Gr., 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul (1346-1603). Din arhivele oraşelor Braşov şi Bistriţa, 1931.

Veress, A., Fontes rerum Transylvanicarum, III-IV, Budapesta, 1913-1914.

Zimmermann, Fr., Werner, K., Müller, G., Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, I-VII, Sibiu, 1892-1991.

 

STUDII ŞI LUCRĂRI SPECIALE

* * *, Istoria Clujului, sub red. Ştefan Pascu, Cluj, 1974.

Abrudan, P., Sontag, F.,  Sistemul de apărare al cetăţii Sibiului în sec.XV‑XVI, expresie a concepţiei războiului popular, în SMMIM, nr.7‑8/1974‑1975.

Adelson, H., Mediaeval commerce, Princeton, 1962.

Anghel, Gh., Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII-XVI, Cluj-Napoca, 1986.

Antonetti, G., L'économie médiévale, Paris, 1975.

Atanasiu, A., Centre comerciale genoveze la Dunărea de Jos în secolele XII-XIV, în AMMR, II, 1999.

Avram, C., Ciobotea, D., Joiţa, V., Osiac, Vl., Pătroiu, I., Petrescu, I., Istoria comerţului în sud-vestul României. Secolele VIII-XX, Craiova, 1999.

Balard, M., L’activite economique des ports du Bas-Danube au XIV-e siecle, în Travaux et memoires, 8, Homage a Paul M. Lemerle, Paris, 1981.

Beldiceanu, N., La conquete des cités marchandes de Kilia et de Cetatea Albă par Bayezid II, în SF, Band XXIII, München, 1964.

Bidianu, I., Contribuţii la studiul organizării meşteşugurilor braşovene în secolul al XVI-lea, în SMIM, IX, 1978.

Bidianu, I., Organizarea şi rolul meşteşugarilor în viaţa economică şi socială a oraşului Braşov în secolul al XV-lea, în SMIM, VIII, 1975.

Bielz, J., Die Hermannstädter Tartschen, în MBBM, III, 1915.

Bielz, J., Die Hermannstädter Armbrüste, în MBBM, IV, 1934.

Blair, C., European & American Arms, London, 1962.

Boeheim, W., Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwiklung vom Begin des Mittel-alteres bis zum Ende des 18 Jahrhunderts, Leipzig, 1890.

Braunstein, Ph., Les metiers du metal. Travail et entreprise a la fin du Moyen Age, în Les Metiers au Moyen Age. Aspects economique et sociaux, Actes du Colloque Internnational de Louvain-la-Neuve 7-9 octobre 1993, Louvain-la-Neuve, 1994.

Cavaciocchi, V.(ed.), L’impresa, industria, commercio, banca, Florence, 1991

CărăbiŞ, V., Relaţiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea până la începutul secolului al XIX-lea, în Litua, 7, 1997, p.67-89.

Charewiczowa, L., Lwowskie organizacja zawodowe czasów Polski przedrozbiorowej, Lwów, 1929.

Clune, G., Medieval Gild System, London, 1943.

Coornaert, E., Les ghildes medievales (Ve-XIVe), în Révue historique, 72, 1942.

Delort, R., La vie au Moyen Age, Paris, 1982.

Dobre, I. G., Din relaţiile comerciale ale Câmpulungului cu Braşovul în sec. XVI, în Observatorul social-economic, XI(1944), seria II, nr.4-6.

Drimba, Ov., Istoria culturii şi civilizaţiei, II, Bucureşti, 1987.

Duffin, L., (coord.), Women and Work in Pre-Industrial England, London, 1985.

Dumitrescu-Jippa, A., Nistor, N., Sibiul  şi ţinutul în lumina istoriei, vol.I, Cluj-Napoca, 1976.

EPSTEIN, St. A., Wage, Labor and Guilds in Medieval Europe, Chapel Hill and London, 1991.

Friedland, K. (ed.), Gilde und Korporation in den nord-deutschen Städten des Spätmittelalters, Köln-Wien, 1984.

Fourquin, G., Histoire économique de l'Occident médiéval, Paris, 1979.

GAIER, C., L’industrie et le commerce des armes dans les anciennes principauté Belges du XIIIe ŕ la fin du XVe sičcles, Paris, 1973.

Gerevich, L., (red.), La formation et développement des métiers au moyen Age (V-XIV), Colloque international, Budapest, 1977.

giurescu, d. c., Ţara Românească în secolele XIV şi XV, Bucureşti, 1973.

giurescu, d. c., pănoiu, A., Feronerie veche românească, Bucureşti, 1967.

Goldenberg, S., Clujul în sec. XVI. Producţia şi schimbul de mărfuri, Bucureşti, 1958.

Goldenberg, S., Despre vama (vigesima) Sibiului în sec.XVI, în ActaMN, II, 1965.

Goldenberg, S., Die Rolle der siebenbürgisch-sächsischen Städte in den Handelsbeziehungen zur Moldau und zur Walachei im Mittelalter, în SA, Bd. 12, Köln şi Wien, 1975.

Gonţa, Alexandru  I., Legăturile comerciale dintre Moldova şi Transilvania în secolele XIII-XVII, Bucureşti, 1989.

Gündisch, G., Cu privire la relaţiile lui Vlad Ţepeş cu Transilvania în anii 1456-1478, în  Studii, XVI, 3, 1963.

Gündisch, G., Patriciatul din Sibiu în evul mediu, în Transilvania şi saşii ardeleni în istoriografie. Din publicaţiile Asociaţiei de Studii Transilvane Heidelberg, Sibiu, 2001.

GyÁrfÁs, T., A brassai ötvösség története, Braşov, 1912.

Györffy Gy., Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol.III, Budapesta, 1987.

Heers, J., Le travail au Moyen Age, Paris, 1968.

Herborn, W., Zunftwessen und Handwerk im Scalten  einer Grosstadt. Das Beispiel Deutz, în RV, 45, 1981.

Hienz, H., Quellen zur Volks und Heimatkunde der siebenbürger Sachsen, Leipzig, 1940.

Hoff, A., Feuerwaffen, I-II, Braunschweig, 1969.

Horedt, K., Eine sächsische Schmiede des 13. Jahrhunderts. (Ein archäologischer beitrag zur Herkunftsforschung der Siebenbürger Sächsen), în Emlékkőnyv Kelemen Lajos. Születésének nyolcvanadik évfordulójára, Koloszvár, 1957.

Horsch, F., Die Konstanzer Zünfte in der  Zeit des Zunftbewegung bis 1430, Sigmaringen, 1979.

horvath, I., Az erdély szász városok közgazdasági viszonyai a nemzeti fejedelemség megalakulásáig (Relaţiile economice ale oraşelor săseşti din Transilvania până la formarea principatelor), Gyula, 1905.

Ionescu-Gion, I.G., Din istoria şi comerciul Braşovului la începutul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1894.

Iorga, N., Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, în Istoria românilor în chipuri şi icoane, III, Bucureşti, 1906.

Iorga, N., Istoria comerţului românesc, I, Vălenii de Munte, 1915.

Iorga, n., Points de vue sur l'histoire du commerce de l'Orient au Moyen Age, Paris, 1924.

Iorga, N., Opere economice, Bucureşti, 1982.

ipoly, A., Studii de istoria artei, Buda, 1888.

ivănuŞ, D., Tipare sigilare de breaslă din colecţia Muzeului de Istorie din Sibiu, în RM, XXX, nr.2, 1993.

Jekelius, E., Kronstadt, vol.I, Braşov, 1928.

Jickeli, Fr. O., Der Handel der Siebenbürger  Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung, în AVSL, XXXIX, Sibiu, 1913.

Kaindl, R.F., Geschichte der Deutschen in den Karpathenländern, II, Gotha, 1907.

Köpeczi, B., Histoire de la Transylvanie, Budapest, 1992.

LăcătuŞu, I., Aportul negustorilor din Târgu Secuiesc şi Breţcu la dezvoltarea comerţului dintre Transilvania şi Moldova, în Arhivele Moldovei, 1994-1995, 1-2.

Lupu, N., Cetatea Sibiului, ediţia a II-a, Bucureşti, 1968.

Makkai, L., Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori törté-netéhez, Cluj, 1947.

Manolescu, R., Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Sibiul la începutul secolului al XVI-lea, în Analele Universităţii C.I.Parhon. Seria Ştiinţe sociale, istorice, Bucureşti, 1956.

Manolescu, R., Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov în prim ajumătate a secolului al XVI-lea, în SMIM, II, 1957.

Manolescu, R., Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (sec. XIV-XVI), Bucureşti,1965.

Manolescu, R., Le rôle commerciel de la ville de Braşov dans le sud-est de l'Europe au XVI-e siecle, în Nouvelles etudes d'histoire, II, 1968.

Manolescu, R., Die Wirtschaftsbeziehungen der rumänischen Länder vom 14. bis 16. Jahrhundert, în Studien zur Geschichte der deutschen Nationalität und ihrer Verbrüderung mit der rumänischen Nation, I, Bucureşti, 1976.

meltzl, O., Uber Gewerbe und Handel der Sachsen im XIV und XV Jahrhundert, Hermannstadt, 1892.

MeteŞ, Şt., Relaţiile comerciale ale Ţerii-Româneşti cu Ardealul până în veacul al XVIII-lea, Sighişoara, 1921.

Milea, V., Pascu, Şt. , Istoria militară a poporului român, vol.II., Epoca de glorie a oastei celei mari. A doua jumătate a secolului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1986.

Moga, i., L'orientation economique de la Transylvanie, Bucureşti, 1940, p.11-15 (extras din revue de Transylvanie, VI, 1).

MolnÁr, E., A Magyar társadalom története, Budapest, 1949.

Müller, Fr., Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen, Sibiu, 1846.

Nägler, Th., Aşezarea saşilor în Transilvania, ediţia a II-a, Bucureşti, 1992 (Aşezarea saşilor).

Nägler, Th., Românii şi saşii până la 1848, Sibiu, 1997.

Negulici, D., Meşteşuguri în Braşovul medieval, în Cumidava, XII, 1989.

Niedermaier, P., Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet. Teil I. Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241, Heidelberg, 1996.

Nistor, I., Die auswärtige Handelbeziehungen der Moldau im XIV, XV, und XVI Jahrhundert, Gotha, 1911.

Nistor, I., Handel und Wandel in der Moldau bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Cernăuţi, 1912.

Nistor, M., Producţia şi negoţul cu feronerie, arme de foc, clopote şi mojare ale Braşovului în secolele XV-XVIII, în Cumidava, XII\2, 1983.

Nistor, N., Wirtschaftsbeziehungen zwischen Süd-Siebenbürgen und der Walachei während des 15.-17. Jh., în FVL, 14, 1971, 2.

Nistor, N., Relaţiile politice şi diplomatice între Sibiu şi Ţara Românească în veacul al XV-lea şi începutul veacului al XVI-lea, în Buridava, 3, 1979.

Nussbächer, G., Statutul breslei arcarilor din Braşov, în Cumidava, II, 1968.

Nussbächer, G., Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge zur Siebenbürgische Heimatkunde, Braöov, 1981.

Olteanu, Şt., Producţia meşteşugărească din Moldova şi Ţara Românească în secolele X-XVII (Probleme de bază în lumina cercetărilor recente), în Studii, nr. 4, 1962.

Pall, Fr., Iancu de Hunedoara şi confirmarea privilegiului pentru negoţul braşovenilor şi al bârsenilor în Ţara Românească în 1443, în AIIC, IX, 1966.

Pap, F., Oraşul Cluj- important centru meşteşugăresc în sec. XVI, în Studii, IV, 1953

Pap, F., Comerţul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (II), în  ActaMN, XII, 1975.

Papacostea, Ş., Caffa et la Moldavie face a l'expansion ottomane (1453-1484), în Colocviul româno-italian: "Genovezii la Marea Neagră în secolele XIII-XIV", Bucureşti, 1977.

Papacostea, Ş., La fin de la domination genoise a Licostomo, în AIIA  "A. D. Xenopol", XXII.

Papacostea, Ş., Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare şi genovezii din Marea Neagră, în AIIA „A.D. Xenopol, XXIX.

Papacostea, Ş., Începuturile politicii comerciale a Ţării Româneşti şi Moldovei (sec. XIV-XVI). Drum şi stat, în SMIM, X, 1983.

Papacostea, Ş., Geneza statului în evul mediu românesc, Bucureşti, 1999.

pascu, Şt., Meşteşugurile din Transilvania până în secolul al XVI-lea, Bucureşti,1954.

Pascu, Şt., Relaţiile economice dintre Moldova şi Transilvania în timpul lui Ştefan cel Mare, în Studii cu privire la Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1956.

Pascu, Şt., Voievodatul Transilvaniei, vol.I., Bucureşti, 1971.

Pascu, Şt., Demografia istorică, în Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, vol.I, Cluj, 1972.

Philippi, M., Die Bürger von Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert; Bucureşti, 1986.

Philippi, M., Structura socială a Braşovului în evul mediu, în Transilvania şi saşii ardeleni în istoriografie. Din publicaţiile Asociaţiei de Studii Transilvane Heidelberg, Sibiu, 2001.

Prahoveanu, I., Reglementarea relaţiilor comerciale prin Pasul Bran (sec. XIV-XVII), în Cumidava, 1990-1994, 15-19, p.66-72.

Prahoveanu, I., Vama medievală de la Bran (secolele XIV-XVII), în Revista de Istorie, 1997, 9, nr.9-10, p.685-690.

PuŞcariu, S., Braşovul de altădată, Cluj-Napoca, 1977.

von Reitzenstein, A., Ein Harnisch Valentin Siebenbürger in franzözischen museumbesitz, în WuK, III Folge, 15/1972-1973.

Rill, M., Mittelalterliche Schwerter im Brukenthalmuseum, în FVL, Band 26, 2/1983.

Roman, E., Arme şi armuri în colecţiile Muzeului Brukenthal.I. Arme de foc portative medievale, în Studii şi Comunicări.Arheologie-Istorie, nr.21/1981.

Roman, E., Arme de foc portative în colecţiile Muzeului Brukenthal sec. XV-XVIII. Catalog, Sibiu, 1981.

rösler, R., Beitrag zur Geschichte des Zunftwesens. Älteres Zunftwesen  in Hermannstadt bis zum Jahre 1526, Hermannstadt, 1912.

Rusu, A. A., Ioan de Hunedoara şi românii din vremea lui, Cluj-Napoca, 1999.

Sabău, I., Relaţiile  politice ale Moldovei cu Transilvania în timpul lui Ştefan cel Mare, în  Studii cu privire la Ştefan cel Mare.

Samsonowicz, H., Die Zünften in mittelalterlichen Polen, în APH, 52, 1985.

Schwineköper, B. (ed.), Gilden und Zünfte: Kaufmänische und Gewerbliche Genossenschaften im frühen un hohen Mittelalter, Sigmaringen, 1985.

Seivert, G., Die stadt Hermannstadt, Hermannstadt, 1853.

Sigerius, E., Vom alten Hermannstadt, Hermannstadt, 1922.

Sigerius, E., Chronik der Stadt Hermannstadt, Hermannstadt, 1930.

Sigerius, E., Cronica oraşului Sibiu (1100-1929), Sibiu, 1997.

Sharar, S., The Fourth Estate: a history of Women in the Middle Age, London, 1983.

Sosson, J.-P., La structure sociale de la corporation medievale, în Révue belge de philologie et d’histoire, 49, 1966.

Stenner, Fr., Die Beamten der Stadt Brassó (Kronstadt), Braşov, 1916.

SzÁdeczky, L., Iparfejlödés és czéhek története Magyarországon, Vol.I, Budapesta, 1915 (Dezvoltarea meşteşugurilor şi istoria breslelor din Ungaria).

Thompson, J. W., Economic and social history of the Middle Ages (300-1300), New-York, 1959-1966.

Tudor, S., Dezvoltarea meşteşugurilor din zona Muscelului în evul mediu (sec. XIV-XVIII), în StComC, 3, 1984.

Ţiplic, I. M., Relaţiile economice ale breslei armurierilor sibieni  cu Moldova şi Ţara Românească, în BCŞSAI, 2, Alba Iulia, 1996.

Ţiplic, I. M., Legăturile economice ale breslelor produ-cătoare de armament din Sibiu cu Moldova şi Ţara Românească, în AICSU, III, 1996.

Ţiplic, I. M., Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov - rolul lor în apărarea Transilvaniei de sud. 1.Breslele armurierilor din Sibiu şi funcţia lor militară, în Sargetia, XXVI/1, 1995-1996.

Ţiplic, I. M., Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov - funcţiile lor militare.2. Breslele armurierilor din Cluj (sec.XIV-XVI), în Sargetia, XXVII/1, 1997-1998.

Ţiplic, I. M., Breslele producătorilor de armament din Sibiu (sec.XIV-XVI), în  AICSU, V, 1998.

Ţiplic, I. M., Die Waffenschmiedezünfte in Hermannstadt/Sibiu (14.-16.Jahrhundert), în FVL, Band.41/1-2, 1998.

Ţiplic, I. M., Breslele producătorilor de armament din Sibiu, Cluj şi Braşov. 3. Breslele armurierilor din Braşov (sec. XIV-XVI), în HU, VI/1-2, 1998.

Veress, A., Az erdely ipari czehek elete (Viaţa breslelor de meşteşugari din Transilvania), Cluj, 1929.

Wenrich, W., Künstlernamen aus siebenbürger sächsischer Vergangenheit, în AVSL, XXII.

Werner, W., Die Mediasch Zunft-Urkunden, Mediaş, 1910.

Winkler, E., Câteva semne de meşteri de pe tabla de plumb din Sibiu, în AE, 1910.

Ziemmermann, F., Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distrikts, în KVSL, I, 1878.

Zmyslony, M., Die Brüderschaften in Lübeck bis zur Reformation, Kiel, 1977.