CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

 

CAPITOLUL II

Descrierea CERCETĂRILOR sistematice

 

Istoricul cercetărilor în peşterile din estul munţilor Poiana Ruscă

 

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3)[1]

Peştera se află în partea de nord–nord-est a satului Cerişor, la cca. 1,5 km (distanţă aeriană), accesul făcându-se pe un drum de ţară, practicabil tot timpul anului, care străbate platoul Cerişor – Lelese spre nord-est.

Un alt drum de acces  se face pe Valea Runcului, depăşindu-se marginea vestică a satului Govăjdie cu 3 km, iar apoi se urcă pe versantul din dreapta al râului cca. 3 km pe o potecă accesibilă tot timpul anului (foto 1-20).

 

 

Distanţa  la care se află peştera faţă de oraşul Hunedoara (limita sudică a acestuia, zona Castelului Corvineştilor) este de 10 km pe traseu aerian. Terestru, obiectivul se situează la cca. 14 km (pe traseul căii ferate Hunedoara – Govăjdie, apoi pe Valea Runcului) şi la 25 km pe traseul ce urmează şoseaua Hunedoara – Teliucu Superior – Govăjdie – Valea Runcului.

Morfologia  versantului. Peştera se află la partea superioară a versantului din dreapta al Văii Runcului, la cca. 4 m diferenţă de nivelul platoului Cerişor – Lelese, în partea nord-estică a acestuia.

Zona în care se cantonează peştera este dominată de pereţi aproape verticali pe o lungime de cca. 250 m, având o înălţime cuprinsă între 5 şi 12 m, din loc în loc apărând mici abriuri în partea estică a intrării în peşteră. Versantul  este puternic împădurit, ca toată Valea Runcului, iar platoul este neîmpădurit, aici crescând doar arbuşti. În ceea ce priveşte sursele de apă, acestea pot fi găsite numai la baza versantului, pe râul Runc, pe platou neexistând nici o sursă de apă, în afară de cea pluvială.

 

 

Accesul în peşteră. Cea mai facilă cale de acces se găseşte prin coborârea de pe platou, venind dinspre partea estică a intrării, urmărind baza peretelui calcaros. Astfel se ajunge la o intrare de mici dimensiuni (cca 80 cm înălţime), formată prin prăbuşirea plafonului peşterii. O altă cale de acces este din Valea Runcului urcându-se pieptiş versantul.

 

Toate amănuntele legate de această peşteră vor fi aflate în rândurile dedicate descrierii materialului arheologic şi încadrării culturale şi cronologice din prezentul volum dedicat, de altfel, peşterii Cauce.

Istoricul cercetărilor din peştera Cauce

Toponimicul acestei peşteri, Cauce, provine de la faptul că, în vechime, pe suprafaţa sedimentului existau câteva mici bazinete (guru-uri), ce aveau forma caucului. În acestea apa se aduna, provenind din picăturile căzute din tavanul peşterii. Apa rezulta din infiltraţie sau din pluviaţie. În prezent, aceste bazinete nu mai există, ele colmatându-se prin depuneri de carbonat de calciu, nemaifiind alimentate nici cu apă.

Peştera Cauce a fost cunoscută de lumea speologică în urma înscrierii ei în cadastrul peşterilor din România, sub numărul 2277 / 23, fără să beneficieze de cartografiere şi de o cunoaştere bună a caracteristicilor morfologice de bază.

O dată cu primăvara anului 1994 peştera a fost explorată şi cartografiată de o echipă a CSPH, alcătuită din M. Băicoană, I. Ioniţă, R. Breban şi D. Vlădulescu. Cu această ocazie s-a observat faptul că partea superioară a sedimentului conţine materiale ceramice, osteologice şi litice.

În ideea protejării peşterii, în ansamblu ei, atât din punct de vedere speologic, cât şi arheologic, s-a decis – întrucât sedimentul nu era deranjat – ca peştera să intre în conservare până la momentul începerii studierii sistematice a acesteia. Cu această ocazie peştera este cartată, iar în a doua jumătate a lunii august 1994 s-au recoltat de pe întreaga suprafaţă a peşterii fragmente ceramice, osteologie şi un tipar din gresie pentru turnarea obiectelor din metal. În paralel s-a practicat de către speologi un mic sondaj (0,50 / 0,50 m), în centrul abriului, pentru verificarea dimensiunilor nivelurilor arheologice de depunere, acesta adâncindu-se la aproximativ 0,40 m adâncime. Datele erau necesare pentru completarea fişei de anunţ şi confirmare pentru nou-descoperita peşteră. Întregul lot de material arheologic descoperit a fost donat spre studiere prof. T. Mariş (pe atunci la MCCH). Artefactele nu au fost cuprinse în listele-inventar ale muzeului şi au fost pierdute la scurt timp de la donare. Tot în acest interval, speologii au observat şi recoltat fragmente ceramice aparţinând culturilor Coţofeni, Wietenberg şi Evului Mediu timpuriu, atât pe panta ce duce la intrarea în peşteră, cât şi în dreptul unui mic abri din faţa zonei cu mari blocuri de incaziune.

Această peşteră, prin informaţiile pe care le-a furnizat privitor la preistoria Ţinutului Pădurenilor, reprezintă un semn al eforturilor depuse de membrii CSPH în studiul zonei carstice din munţii Poiana Ruscă, prin mai bine de 20 de ani de activitate speologică.

Începutul investigaţiilor arheologice a fost favorizat de organizarea primului stagiu de iniţiere în arheologia de peşteră, cu concursul Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din cadrul ULBS, al MCCH şi al CSPH.

Primele recunoaşteri pur arheologice ale peşterii de la Cauce s-au efectuat, de echipa noastră, în 1997.

În perioada 15-20 martie 1998 peştera a fost recunoscută arheologic printr-o serie de periegheze efectuate în colaborare directă cu CSPH. Acestea au arătat că pe întreaga lungime a peşterii există materiale ceramice, osteologice şi litice, aceasta terminându-se, după toate probabilităţile oferite de datele morfologice, într-un „fund de sac”.

Sondajele arheologice ce s-au preconizat a fi efectuate în peşteră au fost incluse în cadrul programului de Săpături arheologice sistematice efectuate în zona municipiului Hunedoara. Acestea se desfăşoară sub egida ULBS şi a MCCH, fiind supuse aprobării CNA.

Săpăturile arheologice efectuate în 1998 s-au desfăşurat în două etape, distincte atât ca suprafaţă excavată, cât şi ca rezultate.

În prima etapă, desfăşurată în primăvara anului 1998 (29 aprilie-2 mai), săpăturile arheologice de salvare s-au materializat prin efectuarea a două sondaje de verificare stratigrafică (C1 şi C2), cu dimensiunile de 2 x 1 m. Prima casetă a suprapus vechiul sondaj din anul 1994. Casetele au fost efectuate cu prilejul primului stagiu de arheologie-speologică de la Govăjdia (comuna Ghelar, judeţul Hunedoara), perioadă înscrisă în calendarul oficial al FRS.

Finalizarea acestor sondaje s-a efectuat cu studenţii Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din cadrul ULBS, în perioada 16-23 iulie 1998.

Cu această ocazie s-a pus în evidenţă următoarea succesiune stratigrafică, bine surprinsă doar în C1, deoarece în C2 stratigrafia a fost bulversată pe cca. 70% din suprafaţă de o groapă Wietenberg, cercetată integral o dată cu excavarea secţiunii S I / 1998-1999. Stratigrafia casetelor a fost următoarea:

Nivelul Starčevo-Criş. Acesta este subţire de aproximativ 0,10 m, fiind depus pe un nivel de prăbuşire. Materialul arheologic, relativ sărac, este de culoare brună.

Nivelul Turdaş. Grosimea acestuia este de 0,10-0,12 m şi este de culoare brun-roşcată. El suprapune o lentilă de circa 0,10 m de calcit. Aceasta se subţiază evident spre galeria propriu-zisă a peşterii.

Nivelul Tiszapolgár. Nivelul este gros de aproximativ 0,10 m. S-a surprins doar într-o parte a casetei din cauza unor depuneri masive de CaCO3, sterile din punct de vedere arheologic. Baza nivelului poartă urmele unei puternice arsuri.

Nivelul Coţofeni. Acesta variază ca dimensiuni. Grosimea nivelului este cuprinsă între 0,15 şi 0,20 m şi are o culoare gălbui-roşcată. Există zone cu puternice depuneri de CaCO3 care fragmentează stratul, acestea alternând cu depuneri de sol roşcat la culoare datorită unor depuneri de oxizi de fier.

Nivelul Wietenberg. Grosimea nivelului este de 0,40 m, acesta fiind dominat de culori din gama maron şi brun-roşcat. În acest nivel există multe vetre de foc şi material arheologic. La partea superioară a stratului arheologic s-au descoperit materiale medievale timpurii.

¤

Casetele de informare stratigrafică au pregătit strategia cercetărilor ulterioare. În acestea au fost implicaţi arheologi, geologi, speologi, palinologi şi osteologi.

În a doua etapă de cercetare s-a desfăşurat în vara / toamna anului 1998. Cercetările au avut un caracter sistematic, excavându-se o suprafaţă de 6 / aproximativ 3 m. În acelaşi an, din cauza dezechilibrării stabilităţii sedimentului, am fost nevoiţi să continuăm şi spre est cercetarea suprafeţei deschise, săparea integrală a acesteia efectuându-se în anul următor, 1999 (plan 2). Suprafaţa cercetată a primit denumirea de S I / 1998-1999.

Amplasarea secţiunii S I / 1998-1999 pe latura de nord-vest a peşterii a ţinut cont – în primul rând – de necesitatea obţinerii unui profil longitudinal relevant, cerinţă completată de faptul că, din informaţiile primite de la geologi, rezulta că locuirea se concentra mai ales în acest sector, aici existând cele mai puţine resturi de incaziune (blocuri de dolomită calcaroasă căzute din tavan), fenomen care s-a petrecut, cu siguranţă, înainte de aşezarea primelor comunităţi Starčevo-Criş în acest loc. Fenomene secundare de incaziune s-au petrecut, după cum o arată stratigrafia arheologică, şi în vremea culturii Tiszapolgár, aşa explicându-se şi relativa bulversare pe verticală a stratigrafiei acestei culturi.

Direcţia stratului de cultură, orientat aproximativ sud-est–nord-vest, este motivată de aceste condiţii geologice, extrem de puţin specifice carstului din munţii Poiana Ruscă, dar şi de microclimatul peşterii. Acesta implică circulaţia pe verticală a aerului în unele sectoare ale cavităţii.

Prin campania de săpături din anul 1998 s-a stabilit faptul că peştera este marcată de existenţa câtorva unităţi stratigrafice, corespunzătoare neoliticului şi eneoliticului (culturile Starčevo-Criş, Turdaş, Petreşti, Tiszapolgár, orizontul toartelor pastilate, cultura Coţofeni) şi epocii bronzului (cultura Wietenberg), peştera fiind locuită cu totul sporadic în perioada contemporană secolelor VIII-X d.Chr.

A treia etapă a cercetării sistematice din peştera Cauce este marcată de anul 1999, continuarea lucrărilor fiind motivată de contextele stratigrafice şi materialele ceramice rezultate, în acest an putându-se definitiva stratigrafia peşterii pe o lungime de peste 10 m, până în zona de maximă siguranţă pentru arheologul-săpător (plan 3). Această campanie a vizat cercetarea locului celui mai propice pentru locuire din peşteră şi compararea stratigrafiei surprinse aici cu cea găsită în săpăturile din campaniile precedente. Cu această ocazie s-au epuizat nivelurile neolitice cele mai timpurii pentru S I / 1998-1999, excavarea continuându-se până la apariţia sterilului din punct de vedere arheologic (foto 19-20). Adâncimea maximă zonei cercetate a fost de 1,75-1,80 m de la suprafaţa actuală de călcare, în zona carourilor 2 şi parţial 3 (în aceste carouri s-a ajuns la adâncimea cea mai mare, dar au rezultat materiale arheologice puţine şi fragmentate; aici s-a depus şi calcit). Această campanie marchează prepararea integrală a unui număr de trei complexe (M1 / 1998 – plan 7, o vatră deschisă V1 / 1999 şi o groapă de mari dimensiuni) ce aparţin, după materiale arheologice din conţinut, culturii Wietenberg.

Cercetarea sistematică a acestei peşteri a însumat cca. 70 de zile, repartizate în trei etape, pe parcursul a doi ani, după cum s-a putut constata prin parcurgerea rândurilor anterioare. Între acestea s-au mai făcut deplasări în peşteră cu ocazia a două stagii naţionale de arheologie-speologică.

La al IV-lea stagiu naţional de arheologie-speologică, B. Onac de la Facultatea de geologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca recoltează şi eşantioanele pentru analiza polinică a sedimentului.

¤

Sistemul de săpătură

Morfologia actuală a peşterii şi poziţionarea faţă de punctele cardinale, permit un iluminat natural satisfăcător pe aproape toată durata zilei, pe o suprafaţă de aproximativ 85% din extinderea pe orizontală a obiectivului arheologic.

În prima etapă a cercetării (1998) s-a profitat de acest avantaj natural, doar galeria propriu-zisă a peşterii fiind cercetată cu ajutorul iluminatului auxiliar. Acesta s-a bazat pe lămpile cu carbid.

În timpul desfăşurării Stagiului naţional de arheologie-speologică (Govăjdie, 29 aprilie-3 mai 1998), numărul celor care au lucrat în săpătură a fost redus (8), lucrătorii fiind – în mare parte – studenţi la geologie, „familiarizaţi” cu cerinţele unei cercetări de acest gen. Menţionăm că în cazul casetei C2 / 1998 s-a folosit iluminatul artificial (lampa cu carbid), lumina naturală fiind obturată, la o adâncime mai mare de 0,30 m, de peretele peşterii. Restul echipei a explorat abriurile din apropierea peşterii, un horn şi bordura calcaroasă din jurul cavităţii, pe o lungime de peste 1200 m.

Abordarea iniţială a depozitului, prin trasarea unor casete de verificare şi informare stratigrafică (C1 şi C2 / 1998), în partea centrală şi de SE a peşterii, s-a făcut prin raportarea la zona luminată natural şi a avut drept intenţie cunoaşterea conţinutului şi grosimii straturilor de cultură în aceste zone.

În intervalul 16-23 iulie 1998, o echipă formată din C. Roman (MCCH), studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din cadrul ULBS (D. Diaconescu, Dan Buzea, Adrian Colpoş, Sorin Tincu, Lucian Şchiau şi Lucian Birton) şi membrii ai CSPH (M. Băicoană, Paul Băicoană şi Marius Aniţoiu), finalizează vechile casete şi, împreună cu S.A. Luca (responsabilul colectivului de cercetare), pun în aplicare o modalitate optimă de realizare a unei săpături sistematice ce urma să ofere un profil longitudinal, relevant pentru istoria depunerii sedimentelor din această peşteră. Astfel că s-a excavat exhaustiv o suprafaţă, plasată în sudul abriului, cu dimensiunile de 6 x 3 m (această din urmă valoare metrică fiind dată, de fapt, de peretele sinuos al peşterii) (plan 2). Ea a fost mărită mai apoi rezultând secţiunea S I / 1998-1999.

Acum a trebuit să lucrăm şi în condiţiile iluminatului artificial, fiind obligaţi să folosim – din cauza lipsei unui generator – lămpi de două tipuri: DUO Petzl (cu două faze, prima având un ecleraj halogen puternic de până la 100 m, iar cea de a doua, una economică, de apropiere, cu limita distanţei iluminate la 20 m) şi ACETO Petzl (combustibilul folosit fiind acetilena, lampa având un sistem de ecleraj detaşabil). În mod constant s-au folosit cel puţin patru lămpi în acelaşi timp.

Pe toată durata desfăşurării campaniilor de cercetare din 1998 perioada optimă pentru folosirea luminii naturale era între orele 10 şi 12. Se motivează astfel – în parte – durata extinsă în timp a excavării unei suprafeţe atât de mici. Lipsa unui grup electrogen ne-a obligat ca înainte şi după intervalul de timp menţionat (după o acomodare prealabilă a ochiului cu cealaltă sursă de lumină) să folosim sursa alternativă de lumină.

Săpătura s-a efectuat pe carouri de 2 x 2 m, iar nivelurile de săpare au avut aproximativ 10 cm. S-au săpat, după caz, şi niveluri de 5 cm grosime sau de grosimi variabile impuse de realitatea arheologică. S-a constatat, în multe cazuri, existenţa unei fragmentări excesive – deja existente – a materialului ceramic şi osteologic. Când a fost cazul s-au golit nivelurile respectându-se culoarea şi consistenţa diferită a sedimentului. Aplicarea acestei tehnici de săpătură a permis efectuarea unor observaţii bune cu privire la stratigrafia orizontală a sedimentului, la cunoaşterea conţinutului complexelor, precum şi a stratigrafiei verticale a depunerilor din peşteră.

Amestecul de materiale nu a putut fi evitat întotdeauna. Acest lucru datorându-se fie tasării involuntare a sedimentului din partea arheologului, depozitul având o structură extrem de afânată, fie intervenţiilor din diverse perioade istorice sau unor activităţi de incaziune.

În intervalul 26 iulie-14 august 1998 s-a reuşit excavarea nivelurilor de locuire corespunzătoare culturii Coţofeni, epocii bronzului şi perioadei medievale. Acum, din cauza prăbuşirilor imense, mai vechi, din faţa peşterii, pe latura vestică a acesteia, s-a redus suprafaţa de cercetare în zona carourilor 1 şi 2. Din acest sector a rezultat puţin material arheologic, aici existând şi depuneri masive de carbonat de calciu rezultate din precipitarea naturală a acestui produs, fenomen dublat de spălarea plafonului în zona intrării.

Alt moment al cercetării peşterii Cauce este cuprins între 16 august şi 5 septembrie 1998, când s-a continuat săpătura după aceeaşi strategie. Cu această ocazie nu s-a putut realiza, decât parţial, un profil transversal, lucru motivat prin prezenţa unor blocuri masive de calcar dolomitic în carourile 5 şi 6. Acestea au fragmentat puternic depunerile arheologice mai vechi.

Topografia interiorului peşterii nu s-a modificat radical în urma epuizării nivelurilor preistorice. S-a putut constata că locuitorii peşterii au profitat de fiecare dată de morfologia acesteia, majoritatea vetrelor de foc şi a concentrărilor de material arheologic regăsindu-se între „compartimentările” naturale din cavitate.

Întregul sediment excavat a fost trecut prin sită. Cernutul sedimentului s-a efectuat prin site cu ochiuri de 1 cm2 şi 0,5 cm2, în faţa intrării peşterii, la lumină 100% naturală, pentru a se putea recupera tot materialul arheologic.

Materialul arheologic a fost curăţat prin spălare la tabăra aflată pe malul pârâului Runc.

În 1999 echipa de cercetare a fost formată din studenţi (Răzvan Colpoş, Sebastian Piticaş, Dorin Ghiţă, Carol Bocioancă, Sorin Iacoban, Lucian Birton, Dragoş Curelea, Sandu Sighiartău, Narcis Diaconu, Mădălina Constantin, Sergiu Dincă şi Mircea Crăciunică), cercetătorii C. Roman, D. Diaconescu (MCCH) şi S. A. Luca (ULBS) finalizează, după repararea profilurilor, cercetarea arheologică din această peşteră. Acum se foloseşte în exclusivitate iluminatul artificial, capătul estic al secţiunii S I / 1998-1999 arătând faptul că intrarea avea, în preistorie, lăţimea de 4 m, la bază, şi înălţimea de 2,50 m (dimensiunile se pot modifica în cazul cercetării integrale a sedimentului, lucru care nu s-a întâmplat din cauza necesităţii păstrării unui martor pentru eventuale verificări stratigrafice ulterioare). Perioada de lucru a anului 1999 a început în 4 iulie şi s-a terminat în 13 iulie.

În ultimele zile s-au executat desenele finale ale profilurilor şi fotografiile şi diapozitivele color.

În 1998 materialul arheologic a fost transportat la MCCH unde a fost spălat şi marcat, pe când în anul următor operaţiunea de spălare s-a efectuat în tabăra de la peşteră, iar marcarea fragmentelor recoltate la MCCH.

După spălare s-au operat analize statistice, pe carouri, complexe şi niveluri de cultură. Tot aici au avut loc şi operaţiile preliminare de restaurare şi selecţie a artefactelor.

O parte a materialelor ceramice au fost trimise la Sibiu pentru restaurare în laboratoare specializate.

Oasele au fost curăţate şi împachetate pentru analize ulterioare.

Tot materialul arheologic descoperit în campaniile de cercetare de la Cauce a fost desenat şi fotografiat. Operaţiunea a avut la în Laboratorul de arheologie al ULBS.

 

Principalele repere ale stratigrafiei peşterii (plan 3)

 

Neoliticul

Nivelul I. Nivelul aparţinând culturii Starčevo-Criş este de culoare brună şi parţial brun-gălbuie, cu grosime care variază între 2 şi 30 cm, grosimea minimă a acesteia fiind prezentă în capătul de NV al suprafeţei. Acest nivel continuu, ce suprapune prundişul care reprezintă patul peşterii, conţine într-o cantitate apreciabilă fragmente de dolomită calcaroasă desprinse din tavanul şi pereţii acesteia (nr.21 pe plan). Materialele ceramice şi osteologice se concentrează în zona secţiunii S I / 1998-1999 până în dreptul unui bloc de calcar cu înălţimea de 0,65 m şi lungimea de 2,55 m, care barează accesul spre peştera propriu-zisă, creând o compartimentare naturală a acesteia.

Majoritatea materialului arheologic Starčevo-Criş provine din carourile 3-6 şi 10. Către baza blocului care mărgineşte caroul 3 s-a surprins o lentilă de chirpici de culoare cărămizie, poros şi slab ars. Umiditatea ridicată din zona de contact dintre stratul de cultură şi „patul” peşterii, determină friabilitatea materialului arheologic din aceste carouri.

Plasate pe prundişul peşterii (nr. 22 pe plan) şi – arareori – în această lentilă, penetrând-o, se află materiale ceramice încadrabile orizontului cronologic contemporan cu fazele IC-IIA ale complexului cultural Starčevo-Criş. Nu s-a sesizat vreo diferenţă cromatică a nivelului neolitic timpuriu. Materiale ceramice şi osteologice Starčevo-Criş apar şi în caroul 5, însă aici sunt în asociere cu materialele neoliticului dezvoltat şi eneoliticului. Stratigrafia verticală a acestui carou este puternic deranjată, până la prundişul peşterii, de o groapă (G1 / 1999) aparţinând culturii Wietenberg.

La planul 3 se poate observa că nivelul aparţinând culturii Starčevo-Criş prezintă două nuanţe cromatice; prima este cea brun-gălbuie (nr. 20 pe plan), iar cea a doua brună (nr. 19 pe plan). Aceste culori sunt specifice majorităţii straturilor care conţin artefacte ale neoliticului timpuriu şi în aşezările de suprafaţă din zonă. Aceasta este – după toate aparenţele – culoarea „solului primitiv” format în timpul glaciar din descompunerea primară a rocilor, fără un aport semnificativ al descompunerii masei vegetaţiei.

 

Nivelul II. Depunerea aparţinând neoliticului târziu nu se găseşte sub forma unui nivel continuu din punct de vedere cromatic şi al conţinutului în artefacte. El suprapune depunerile Starčevo-Criş în zona carourilor 3-6 şi 8-9 (nr. 17 şi 18 pe plan). Depunerea de la nr. 18 este brun-gălbuie, iar cea de la nr. 17 este brun-roşcată. La partea superioară al nivelului aparţinând culturii Turdaş sau descoperit puţinele fragmente ceramice caracteristice culturii Petreşti. Aceste fragmente apar într-o lentilă extrem de subţire de cenuşă (vizibilă bine între nr. 14 şi 17 de pe plan).

În zona carourilor 1-2 depunerea contemporană cu cultura Turdaş este continuată prin depuneri masive de calcit compact (nr. 21 pe plan, caroul 1-2).

Materialele arheologice se găsesc concentrate spre peretele sinuos al peşterii (inclusiv ceramica pictată), multe dintre forme fiind întregibile. Nu s-a putut sesiza existenţa unui nivel de călcare propriu-zis datorită structurii lipsite de densitate a sedimentului acestui nivel.

După observaţiile stratigrafice şi structura materialului arheologic descoperit se pare că aici a funcţionat – măcar într-o etapă distinctă – un loc de cult (dovada edificatoare în sprijinul acestei idei este numărul mare de vase pictate cu bitum, aproape întregi, precum şi numărul şi calitatea „importurilor ceramice”).

 

 

Bătrâna-Peştera lui Bindea

Cerişor-Peştera Nr. 1 (2277 / 11) (harta 3) [29]

Cerişor-Peştera Nr. 2 (2277 / 13) (harta 3; plan 8)

Cerişor-Peştera Nr. 3 (2277 / 12) (harta 3)

Cerişor-Peştera Cauce (2277 / 23) (harta 3) [30] , Istoricul cercetărilor, sistemul de săpătură, stratigrafia

Cerişor-Peştera Nr. 4, „De la Crăciuneasa" (2277 / 34) (harta 3; plan 9)

Chergheş-Peştera Măgura (2276 / 1) (harta 3; plan 12 / 2)

Ciulpăz-Peştera Bulgărelu (2277 / 55) (harta 3)

Dumbrava-Peştera cu apă (2277 / 8) (harta 3) [31]

Govăjdia-Peştera de la cruce (2277 / 57) (harta 3; plan 12/1)

Hunedoara-Peştera Nr. 1 (2277 / ) (harta 3; plan 10/2)

Hunedoara-Peştera Nr. 2 (2277 /  16) (harta 3; plan 10/3)

Nandru-Peştera Curată (2277 / 1) (harta 3) [32] şi Peştera Spurcată (2277 / 2) (harta 3)

Nandru-Peştera Nr. 4 (2277 / ?) (harta 3; plan 10/1)

Nandru-Peştera Joncţiunii (2277 / 47-48) (harta 3; plan 11) [33]

Runcu Mare-Peştera nr. 1 (2277 / 9) (harta 3) [34]

Teliucu Superior-Peşteră, sat, comuna Teliucu Inferior (harta 3)

 

 [1] Luca 1999a, p. 6-7; Luca et alii. 1997, p. 19.