b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

128. Mediaş (Medgyes, Mediasch), municipiu

 

Anul primei atestări scrise: 1268; Ştefan cel Tânăr restituie lui Jula, fiul lui Nicolae o serie de proprietăţi din Transilvania, printre care şi Mediesy.[1] După „Chronicon Fuchio-Lupino-Oltardum” (1847), aşezarea ar fi fost întemeiată în anul 1146.

 

            1. În puncte neprecizate de pe teritoriul oraşului s-au descoperit următoarele artefacte:

a) Un topor de aramă din perioada eneolitică (MGL). Acesta este decorat cu boabe de linte.

Bibliografie: Schroller 1933, p. 75; Roska 1942, p. 171, nr. 156; Crişan-Szuchy 1955-1956, p. 7; Kalmar 1999, p. 168.

 

b) Din locuri neprecizate provin mai multe securi, topoare, ciocane, sceptre de piatră. Acestea sunt adăpostite în MM.

Bibliografie: Stoicovici-Blăjan 1979, p. 31-61.

 

c) O seceră, un celt şi o spirală din bronz (MNB; MM).

Bibliografie: Tocilescu 1880, p. 804; Roska 1942, p. 171, nr. 156.

 

d) Fragmente ceramice sau vase întregi de tip Wietenberg şi fragmente ceramice hallstattiene, oase omeneşti şi de animale (MNB).

Bibliografie: *** 1870, p. 499; *** 2000, p. 43.

 

e) Vase de tip Noua (MM).

Bibliografie: Horedt 1950, p. 126; 1953, p. 806.

 

f) Un tezaur de aur despre care informaţiile sunt lipsite de claritate (ar fi fost la MNBud).

Bibliografie: Téglás 1911, p. 542-543.

 

g) Un vas din lut şi un fier de plug din perioada Latčne (MNB).

Bibliografie: Moisil 1924, p. 752; Pârvan 1926, p. 610.

 

h) Un tezaur de denari republicani romani, localizat greşit la Mediaş de mai mulţi autori, a fost găsit – de fapt – la Axente Sever (vezi Axente Sever).

 

            2. În punctul Işcolani (la I. Paul Işcolău) descoperirile fortuite datorate lucrărilor edilitare au scos la iveală materiale ceramice aparţinând culturilor neolitice Starčevo-Criş şi Petreşti (A-B). De asemenea, s-au descoperit materiale din epoca bronzului, Ha, romană (un vicus: D. Popa), postromană şi medieval timpurie (MM).

Bibliografie: Blăjan-Tatai Baltă 1978, p. 11; Draşovean 1981, p. 35; Paul 1992, p. 141; Kalmar 1999, p. 168; *** 2000, p. 43; Popa 2000, p. 173.

 

3. La NV de Mediaş, pe hotarul dinspre Târnava, la locul Gura Câmpului (unde se află acum un cartier de locuinţe în blocuri), situat pe terasa a doua de pe malul din dreapta al Târnavei Mari, elevul Gh. Banu a semnalat în anul 1970 existenţa unor urme arheologice.

Muzeul din Mediaş a efectuat periegheze, strângând vase romane (un vicus după Popa) şi de alte epoci.

            Între anii 1969-1970 s-au executat construcţii edilitare în acest cartier. Cu această ocazie s-a descoperit ceramică de secolele II-I î.Chr.

În anul 1975, Institutul de Arheologie din Cluj a executat 3 secţiuni, dar cercetările au fost întrerupte de CAP, care în 1976 a început distrugerea aşezării prin crearea unei plantaţii de pomi.

Cu ocazia cercetării s-a sesizat un nivel hallstattian, distrus pe alocuri de locuirea ulterioară.

Descoperiri mai noi arată şi existenţa unor materiale ceramice aparţinând neoliticului timpuriu, culturii Starčevo-Criş, Petreşti A-B, Coţofeni, Glina III-Schneckenberg şi Gava.

Urme ale culturii Petreşti s-au semnalat şi pe strada Piscului nr. 6.

Bibliografie: Togan 1968, p. 2; Roman 1976, p. 83; Blăjan-Moga 1976, p. 197, n. 10; Blăjan-Togan 1978, p. 45; Blăjan-Tatai Baltă 1978, p. 11; Popescu 1968, p. 435; Winkler-Blăjan 1982, p. 92-108; Stoicovici 1982, p. 109-111; Draşovean 1981, p. 35; Paul 1992, p. 141; Ciugudean 1996, p. 54; Kalmar 1999, p. 168; *** 2000, p. 43; Protase 2000, p. 24, 156-157; Popa 2000, p. 173; 2002, p. 118-119.

 

4. Lângă drumul spre Dârlos, pe terenul Şcolii agricole (Cânepi), s-au descoperit fragmente ceramice Coţofeni (două ceşti întregi şi alte materiale). Aşezarea este bogată în materiale arheologice (MNB).

Tot aici s-au descoperit trei vase mari, servind ca urne, datând – probabil – din perioada prefeudală (MNB).

Bibliografie: Schroller 1933, p. 75; Roska 1941, p. 70; 1942, p. 171, nr. 156; Roman 1976, p. 83; Ciugudean 2000, p. 74; *** 2000, p. 43.

 

            5. În punctul Măzărişte pe Şes (la V de oraş, lângă Autoservice) s-au descoperit, în anul 1973, cu ocazia săpării unui şanţ de canalizare, două morminte Schneckenberg în ciste de piatră, alături de nouă morminte de inhumaţie de tip Sântana de Mureş.

În pământul de umplutură a mormintelor de epoca bronzului s-au descoperit şi fragmente ceramice aparţinând culturii eneolitice Coţofeni (MM).

Bibliografie: Blăjan 1989, p. 59-68; Paul-Blăjan 1975, p. 33-43; Popescu 1968, p. 435; Ciugudean 1996, p. 54; *** 2000, p. 43.

 

6. În punctul Hăşmaş, la NV de oraş, s-au executat săpături arheologice în anul 1977.

Aici se află o aşezare romană.

Săpăturile arheologice au dus la dezvelirea unui mormânt de incineraţie din epoca bronzului, precum şi fragmente ceramice din aceeaşi epocă (cultura Wietenberg) (MM).

Bibliografie: Winkler şi colab. 1983, p. 135.

 

7. Morminte de incineraţie şi inhumaţie descoperite în vatra oraşului:

a) Pe strada Măgurii s-a descoperit un mormânt de incineraţie în urnă cu capac, acoperit cu o lespede de gresie (MM).

Bibliografie: Blăjan-Botezatu-Comşa 1987, p. 47.

 

b) Pe strada Petru Rareş la numărul 13 s-au descoperit trei morminte de incineraţie hallstattiene, acoperite cu lespezi de gresie. Descoperirile provin din săparea unui şanţ de canalizare (colecţia Togan).

Bibliografie: Blăjan-Botezatu-Comşa 1987, p. 50.

 

c) Pe strada Piersicului s-au descoperit cu ocazia săpării unui şanţ de canalizare în anul 1970 două morminte de inhumaţie ce aveau ca inventar vase negre şi brune sparte ritual (colecţia Togan).

Bibliografie: Blăjan-Botezatu-Comşa 1987, p. 50.

 

d) În incinta Bisericii Sfânta Margareta s-a descoperit cu ocazia săpării unui şanţ de canalizare în anul 1972 o urnă neagră cu cenuşă şi oase arse (probabil hallstattiană).

Bibliografie: Blăjan-Botezatu-Comşa 1987, p. 52.

 

8. Pe malul Târnavei Mari, într-o groapă de nisip, s-a descoperit o ceaşcă cu două toarte, datând din epoca bronzului (MM).

Bibliografie: Horedt 1944, p. 107.

           

9. Spre SV de oraş, la Baia de Nisip, s-a descoperit, în anul 1853, un bordei Wietenberg cu vatră de foc.

            Cercetarea de suprafaţă iniţială a fost efectuată de Z. Székely. După ce I. H. Crişan a efectuat un sondaj de verificare în anul 1955 s-au mai făcut periegheze de către G. Togan şi M. Blăjan.

Într-un sondaj executat în anul 1858 s-a stabilit coexistenţa urmelor de cultură materială Wietenberg, cu cele din perioada Latčne dacică (secolele III-II î.Chr.). S-au descoperit şi materiale arheologice de secolele III-IV şi o monedă dacică de argint, imitaţie după monedele lui Filip II al Macedoniei.

În apropiere s-a descoperit şi un mormânt de incineraţie de secolele III-IV.

Între materialele de secol IV se află şi un pieptene de os cu mâner semicircular şi decor animalier provenit, probabil, din mormânt. Între alte materiale speciale amintim un inel de aur, imitaţie după un model roman de secolul IV d.Chr şi un cercel de aur cu cub poliedric.

Bibliografie: Székely 1953, p. 8-9; Crişan 1955-1956, p. 27-45; Chirilă şi colab. 1967, p. 457; Mitrea 1969a, p. 457; Blăjan-Togan 1978, p. 42-44; Horedt 1982, p. 140; Baltag 2000, p. 158; *** 2000, p. 43; Popa 2000, p. 173, 190; 2002, p. 119.

 

            10. Pe Cetate (Burg), în marginea de N a oraşului s-a descoperit tiparul unui celt de bronz de la sfârşitul epocii bronzului (?).

În acelaşi loc se află o întinsă aşezare din perioada hallstattiană.

Printre numeroasele fragmente ceramice descoperite aici figurează şi un vas sferic, întreg, cu trei orificii (MNB; MM; MBer).

            Pe partea de sus a dealului Cetatea, în anul 1936, la 2 m adâncime, s-au descoperit urme de vetre, chirpici, fragmente de vase, greutăţi pentru plasa de pescuit în formă de piramidă şi două jumătăţi de tipar pentru turnarea celturilor de bronz.

De pe Cetate provin câteva vase bitronconice şi câteva ceşti datând din Ha.

            Săpăturile efectuate în acest punct au avut drept scop cercetarea aşezării hallstattiene de aici. S-a constatat că aşezarea ocupă nu numai vârful dealului, ci şi terasele inferioare, ajungând până aproape în oraşul actual.

            În afara materialului ceramic preistoric s-au descoperit şi materiale ceramice lucrate la roată, datând din secolele VI-VII d.Chr.

Bibliografie: *** 1870, p. 499; Gooss 1876, p. 36; 1876a, p. 508; 1877a, p. 175; Székely 1953, p. 6-8; Crişan 1955-1956, p. 45-48; Popescu 1959, p. 589; Zaharia 1965, p. 83-104; Zaharia-Morintz 1965, 451-458; *** 2000, p. 43; Protase 2000, p. 157.

 

            11. La locul numit Lunca Ciorilor (Krähen-Wiesen) pare să fi existat un cimitir de incineraţie din Ha, probabil că în legătură cu aşezarea de pe Cetate. S-au descoperit vase cu proeminenţe şi caneluri, cărbune şi oase incinerate.

Bibliografie: Székely 1954, p. 7-8; *** 2000, p. 43.

 

            12. În fosta grădină Wachsman s-au descoperit fragmente ceramice din perioada hallstattiană (o urnă grafitată; MM).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 36; Téglás 1887, p. 197; Roska 1942, p. 171, nr. 156.

 

            13. Pe malul Târnavei, aproape de drumul Dârlosului, s-au găsit fragmente ceramice hallstattiene, prâsnele şi o lamă de cuţit (MNB).

Bibliografie: *** 2000, p. 43.

 

            14. La 1,5 km E de oraş, la punctul de intersecţie al şoselei Mediaş – Sighişoara cu calea ferată, la locul Podei s-au descoperit, în anul 1860, într-o groapă făcută în prundiş, mai multe vase (unele pline cu oase incinerate), o sabie, un cuţit, o foarfecă, toate de fier, alături de un schelet bărbătesc.

Se pare că aici s-au descoperit două morminte alăturate (unul de incineraţie şi celălalt de inhumaţie) din perioada Latčne C (Reinecke).

În 1838, pe acelaşi teren, s-au găsit întâmplător, în gropile de nisip şi pietriş, o urnă conţinând oase calcinate, două vase de lut, o brăţară – sau inel de picior – din bronz cu trei nodozităţi, un fragment al unei alte brăţări asemănătoare, fragmente de coliere din bronz, un cerc de bronz, un lanţ de argint (dispărut) care constituie inventarul unui mormânt celtic (?), de femeie, incinerată, din perioada Latčne B.

Ambele descoperiri arată că acest loc a fost folosit drept cimitir în a doua perioadă a fierului.

Din acelaşi loc par să provină şi alte obiecte de factură celtică: o garnitură de bronz, o phaleră de bronz, un fragment de zăbală de fier, câteva brăţări de bronz, o mărgea de lut şi mai multe vase, toate datând din Latčne (MNB; MNIT; MM; MINV).

În anul 1958 s-a descoperit în cariera de nisip din acest punct un vas mic şi o toartă lucrată la roată de factură celtică (secol III î.Chr.).

Bibliografie: *** 1862, p. 254; Gooss 1876, p. 134; Tocilescu 1880, p. 895, 912; Nestor 1937-1940, p. 159-182; Roska 1942, p. 171; Popescu 1944, p. 644; Horedt 1944, p. 101, 109; Blăjan-Togan 1978, p. 39-41; *** 2000, p. 43.

 

            15. La V de oraş, în punctul Teba, într-o groapă practicată în dreptul porţii autobazei I.T.A. s-a secţionat o groapă cu ceramică din secolele III-II î.Chr.

Inventarul descoperirilor cuprinde şi ceramică lucrată la mână, dacică, realizată în manieră mai veche, hallstattiană, în opinia descoperitorilor. Această ceramică este asociată cu o alta, lucrată la roată, celtică (MM).

            Tot aici este amintită şi o aşezare Coţofeni şi materiale ceramice aparţinând bronzului timpuriu.

            Cu ocazia unor lucrări de canalizare efectuate în anul 1969 s-a descoperit un depozit de bronzuri alcătuit din 20-30 de piese (seceri, vârfuri de lance, celturi etc.), împărţit între descoperitori. La MM a ajuns doar un vârf de lance.

            Într-o nisipărie din acelaşi punct s-a descoperit un mormânt dublu (bărbat-femeie) cu un inventar deosebit de sugestiv: un pieptene bilateral, doi cercei cu cub poliedric, un tub de ace din argint şi mărgele poliedrice.

Bibliografie: Blăjan-Tatai Baltă 1978, p. 11; Blăjan-Togan 1978, p. 40-41; Blăjan şi colab. 1982-1983, p. 102; Ciugudean 1996, p. 54.

 

16. În anul 1961 s-a secţionat, printr-un şanţ din incinta autobazei amintite mai sus, o groapă conţinând ceramică celtică, lucrată la mână, din secolele III-II î.Chr.

Bibliografie: Blăjan-Togan 1978, p. 41-42.

 

17. În perioada 1968-1971, în punctul Rora Mică, situat la V-SV de oraş, s-a descoperit ceramică hallstattiană şi dacică lucrată la mână (secolele III-II î.Chr.).

Aici apare şi ceramică eneolitică Coţofeni.

Materiale arheologice de epocă romană sunt semnalate în acelaşi punct.

Bibliografie: Blăjan-Togan 1978, p. 42; Roman 1976, p. 83; Ciugudean 2000, p. 75; Popa 2002, p. 119.

 

18. În anul 1969, în punctul numit Hientz, situat la E de oraş, s-a descoperit ceramică lucrată la mână (secolele III-II î.Chr.). De aici provin şi materiale de epocă romană.

Bibliografie: Blăjan-Togan 1978, p. 45; Protase 2000, p. 157; Popa 2002, p. 119.

 

19. Într-un şanţ de canalizare săpat în anul 1975 la marginea pădurii Dumbrava s-a secţionat o groapă conţinând ceramică şi oase de animale (secolele III-II î.Chr.).

Tot aici s-ar afla şi o aşezare neolitică (cultura Petreşti).

Bibliografie: Blăjan-Togan 1978, p. 45.

 

20. În viile de la E de oraş s-a descoperit, în anul 1899, un tezaur dacic format din 53 de piese, majoritatea obiecte din argint, printre care se amintesc două sau mai multe fibule, brăţări, pandantive împletite, spirale, catarame, un lanţ, cercei, verigi, inele cu pandantive în formă de mici pumnale, pandantiv cu lame de aur în forma unui strugure, toate datând din Latčne (MM; MNB; MNIV).

Bibliografie: Arneth 1850, p. 79, 98; Gooss 1876, p. 236;  Tocilescu 1880, p. 818, 819, 822; Téglás 1887, p. 197; Pârvan 1926, p. 533, 555, 559; Nestor 1937-1940, p. 165-166; Popescu 1937-1940, p. 189, 200; Roska 1942, p. 171; Daicoviciu 1943, fig. 6; Horedt 1944, p. 101, 109; Székely 1953, p. 11; Crişan-Szuchy 1955-1956, p. 16; Blăjan-Togan 1978, p. 45; Rustoiu 1996, p. 194, 199, 200; 1997, p. 95, 102, 104.

 

            21. Pe Dealul Cucului (Kuckuck), spre V de Cetate s-a descoperit partea inferioară a unei pietre de râşniţă, din rocă vulcanică, Latčne (MM).

Bibliografie: Nestor 1937-1940, p. 176.

 

            22. Pe terenul ce se mărgineşte cu satul Moşna s-a descoperit o drahmă de Apollonia (MM).

Bibliografie: Chirilă şi colab. 1967, p. 457; Poenaru Bordea-Mitrea 1990, p. 301.

 

            23. Mai multe monede antice sunt semnalate ca fiind descoperite la Mediaş.

Bibliografie: Chirilă şi colab. 1967, p. 457-459, nr. 2-4, 11, 13-14, 18-19, 21, 23-25, 27, 29-32; Popa 2000, p. 207.

 

            24. Se presupune existenţa unui castru roman, dar nu a fost identificat pe teren şi nu a fost documentat prin descoperiri din epoca romană. Sunt documentate, în schimb, două vicus-uri şi o villa (?).

Bibliografie: Daicoviciu 1933-1935, p. 245; Popa 2000, p. 173.

 

            25. Piese izolate din perioada medievală timpurie, fără condiţii clare de descoperire:

a) Inel de aur, imitaţie barbară după o piesă romană (MNB).

Bibliografie: Popa 2000, p. 190.

 

b) Mânerul semicircular al unui pieptene de os (secolul IV d.Chr.) şi nu din Latčne III (MNB).

Bibliografie: Pârvan 1926, p. 529; Horedt 1941b, p. 122.

 

c) Cercel de aur cu un cub ornamental poliedric, umplut cu rubine (MNB).

Bibliografie: Horedt 1941b, p. 122.

 

d) În anul 1931 s-a descoperit o monedă de bronz de la Tiberiu al III-lea (698-705), dar şi alte două monede bizantine.

Bibliografie: Horedt 1958a, p. 106; Dimian 1957, p. 197; Chirilă şi colab. 1967, p. 459; Preda 1972, p. 403.

 

e) Statuetă romană.

Bibliografie: Popa 2000, p. 190; 2002, p. 119.

 

            26. La 0,5 km spre V de punctul numit Gura Câmpului s-a descoperit un fragment de lespede funerară.

Bibliografie: Popa 2002, p. 119.

 

27. La punctul topografic Dealul Furcilor, în estul oraşului, s-a cercetat în cadrul unei săpături de salvare, un cimitir biritual, în care domină incineraţia.

În 13 morminte resturile incinerate au fost depuse în urne.

În trei cazuri au fost descoperite schelete întinse pe spate, orientate E-V, cu privirea spre apus. Mormintele de inhumaţie se intercalează, alternând, printre mormintele de incineraţie.

Forma şi ornamentaţia vaselor este specifică mileniului I d.Chr.

La trei morminte au fost descoperite, printre oasele calcinate, fragmente de fier, care pot fi, eventual, identificate cu vârfuri de săgeţi, un vârf de lance sau de pumnal, iar unul cu o verigă.

Aceste piese de uz personal sau făcând parte din îmbrăcămintea mortului au fost depuse împreună cu decedatul pe rug, putându-se observa că sunt trecute prin foc.

Necropola, datată în secolul VIII d.Chr., a dat numele grupului cultural Mediaş.

Bibliografie: Horedt 1965a, p. 7-25.

 

            28. Cercetările arheologice efectuate la biserica parohială luterană în anii 1971-1972, au dus la descoperirea unor morminte databile în secolul XII, pe baza unor inele de tâmplă de tip Bijelo-Brdo, precum şi a unor morminte cu groapa prevăzută cu nişă pentru cap, databile în secolul XIII.

În a doua jumătate a secolului XIII, se construieşte o primă biserică gotică, cu cor poligonal, flancat de două capele, construcţii identificate prin cercetările arheologice menţionate.

Turnul-clopotniţă pare să aparţină tot acestei prime faze de construcţie, cel puţin în ceea ce priveşte etajele inferioare, însă înclinaţia destul de mare faţă de verticală a determinat, la începutul secolului XX, executarea unor masive centuri de beton, ce au împiedicat clarificarea acestei situaţii pe cale arheologică.

Cert este însă faptul că între corul poligonal şi turn nu au fost executate în prima etapă alte construcţii, ansamblul funcţionând ca o capelă şi un turn donjon.

La mijlocul secolului XIV se impune necesitatea unei biserici mai mari, adecvată comunităţii tot mai numeroase.

Unirea corului existent cu turnul şi deci definitivarea planului bazilical iniţial, nu mai reprezenta o soluţie viabilă, datorită distanţei prea mici dintre cele două construcţii, ce ar fi generat o navă mult prea mică. Ca atare, corul este demolat în prima jumătate a secolului XIV, pentru ca pe acelaşi loc să se construiască o biserică sală, cu lăţimea de 10 m şi lungimea de 35 m, ceea ce lasă să se înţeleagă că nava reprezenta doar o etapă intermediară, ce urma să fie amplificată prin construirea unor nave laterale.

Prin urmare, spre sfârşitul secolului XIV, şi acest edificiu se modifică prin demolarea peretelui de N şi adăugarea unei nave laterale, între turn şi sacristie, navă ce va fi boltită la începutul secolului următor.

În jurul anului 1420 se demolează şi al doilea cor, fiind construit cel actual iar la lărgirea pe partea de S a bisericii se renunţă la planul bazilical ridicându-se o colaterală despărţită de nava centrală prin pilaştrii. Cu acest prilej se produce şi supraînălţarea şi boltirea navei centrale ce se sprijină în partea de N pe pilaştri angajaţi. Astfel edificiul păstrează un aspect bazilical în partea de N şi unul de biserică sală în partea de S.

Pe peretele de N al navei centrale, precum şi în colaterala de N, s-au păstrat valoroase picturi murale, datate ante 1420, datorită distrugerii lor în zona în care s-au ridicat pilaştri angajaţi din ultima fază de construcţie.

În anul 1447 biserica este pomenită cu hramul Sf. Margaretha, când preotul Christian protestează împotriva unor nedreptăţi comise de episcopul de Alba Iulia.[2]

După cronica lui Gheorg Soterius, biserica a fost terminată în anul 1488, fapt susţinut şi de blazoanele reprezentate în cheile de boltă ce marchează probabil încheierea lucrărilor şi care aparţin voievodului Ştefan Báthory (1479-1493) şi regelui Matia Corvinul (1458-1490). După această dată, se mai menţionează supraînălţarea turnului şi ridicarea la 1551 a acoperişului păstrat până astăzi.

Primul ceas este montat în turn în secolul XVIII, când apare şi figura lui Petre din Turn (Thurm Pitz), o statuetă din lemn cu braţ mobil, plasată într-o nişă practicată la etajul ceasului în colţul de SE a turnului, ce pare să tragă clopotul ce generează bătăile ceasului la fiecare sfert de oră. Actuala statuetă este opera sculptorului Fritz Handel.

În corul bisericii se păstrează vechea cristelniţă turnată în formă de potir şi datată în secolul XIV şi mai multe lespezi funerare, dintre care se remarcă, din punct de vedere artistic, cea a lui Christian Schesäus (1585), Simon Kirtscher (1621) sau cea a Barbarei Thelesius (1627), operă a pietrarului sibian Elias Nicolai.

Altarul poliptic păstrat în cor este datat 1485, iar panourile sale pictate se numără printre cele mai valoroase creaţii ale genului şi prezintă scenele Martelării, Odihnei, Încoronării cu spini, Crucificării, Prinderii lui Iisus, Purtării Crucii, Ecce Homo şi Învierii. Altarul închis prezintă simbolurile evangheliştilor iar plastica din nişa centrală s-a pierdut, fiind înlocuită cu statuete din lemn realizate la Viena în secolul XX. De menţionat este şi orga, operă a lui Johann Hahn din Levotsa (Slovacia) şi montată în anul 1732.

Biserica Sf. Margaretha a fost înconjurată de fortificaţii la fel ca majoritatea satelor din zona Târnavei. Fortificaţiile zidite iniţial datează din secolul XIV. Ele au constat dintr-un zid ridicat în jurul unei incinte ovale şi din două turnuri interioare: cel de poartă şi turnul Mariei.

Schimbările din secolele XV-XVI, constau în înălţarea zidului şi turnurilor, adăugarea altor turnuri suplimentare şi construirea a două centuri de ziduri noi ce constituie aşa-numitul Castel menţionat pentru prima oară în anul 1452. Fortificaţiile din jurul oraşului sunt, totuşi, mai târzii, la sfârşitul secolului XV, fiind încă menţionate fortificaţii de pământ şi iazuri ce apără oraşul.

În anul 1495 oraşul nu era încă înconjurat complet de ziduri, ci doar în cea mai mare parte pro majore parte. Încheierea lucrărilor la zidul oraşului, prevăzut cu cel puţin 8 turnuri, poate fi plasată între 1520 şi 1540. 

Bibliografie: Roth 1905, p. 64; Vătăşianu 1959, p. 374; Treiber 1971, p. 79; Römer 1973, p. 53-54; Beldie 1973, p. 65-68; Drăguţ 1976, p. 11-16; Fabini-Beldie 1977, p. 88-99; Niedermaier 1979, 198-211; Fabini 1998, p. 467-469; Niţoi 2003, p. 181-182.

           

29. Mănăstirea observanţilor, cu hramul Sf. Elisabeta, poate fi datată anterior anului 1444.

Biserica păstrează puţine elemente din vechea construcţie gotică, la portalul de V şi la ancadramentul unei ferestre de la capela adosată pe latura de S.

În mănăstire se află mormântul lui Aloisio Gritti, protejat al sultanului, ce se refugiază în Mediaş, unde este prins şi decapitat.

Mănăstirea îşi încetează activitatea în anul 1557, ca urmare a Reformei şi a fost transformată în spital.

Claustrul a fost redobândit de franciscani în anul 1721.

În 1724, cu susţinerea materială a guvernatorului Ioan Haller, monumentul este refăcut în stil baroc.

Astăzi complexul constituit de anexele monahale, adăposteşte MM.

În anul 1525 este amintită, pentru o singură dată, o mănăstire a călugăriţelor franciscane.

Bibliografie: Niedermaier 1979, p. 198-211; Rusu şi colab. 2000, p. 169-170.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 528.

[2] „in porta ecclesiae parochialis beate Margarethe virginis et martyris in oppido Medies”