CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

LISTA ABREVIERILOR BIBLIOGRAFICE

 

AAASH

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta

AAC

Acta Archaeologica Carpathica, Cracovia

AB(SN)

Analele Banatului (serie nouă), Timişoara

ActaMN

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca

ActaMP

Acta Musei Porolissensis, Zalău

ActaTS

Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu

ActaUC

Acta Universitatis Cibiniensis, Sibiu

ActesVIII CISPP

Actes du VIIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Belgrad, I (1971)

AÉ

Archaeologiai Értesitö, Budapesta

AFM

Alsófehérvármegye monográfiája, Aiud, 1901

AH

Archaeologia Hungarica, Budapesta

AICSU

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu

AIG

Anuarul Institutului de Geologie şi Geofizică, Bucureşti

Aluta

Aluta (Studii şi comunicări – Tanulmányok és Közlemények), Sfântu Gheorghe

Anatolica

Anatolica, Istanbul

Angustia

Angustia. Arheologie, Sfântu Gheorghe

APA

Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin

Apulum

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

AR

Archaeometry in Roumania, Bucureşti

ATLAS

J. Kozlowski (ed.), Atlas du néolithique européen, vol. I, L'Europe Orientale, 45, Ličge (1993)

AttiVI

Atti del VI Congresso Internationale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche, Roma, 1965

AttiX

Atti del X Simposio Internaţionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell'Etá del Bronzo in Europa (în volumul Il passagio del neolitico all'etá del Bronzo nella regione Alpine), Lazise-Verona, 8-12 aprile, 1980

AVSL

Archiv des Verains für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, Hermannstadt / Sibiu

Balcanica

Balcanica. Annuaire de l'Institut des études Balkaniques, Belgrad

Banatica

Banatica, Reşiţa

BA

Biblioteca de arheologie. Institutul de arheologie, Bucureşti

BAI

Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi

BBAMÉ

Á Béri Bálogh Adam Muzeum Évkonyvé, Székszárd

BCSS

Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Alba Iulia

BCMI

Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Bucureşti

BerRGK

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main

BHAB

Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timişoara

BMA

Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia

BMMK

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Bekescsaba

BMN

Bibliotheca Mvsei Napocensis, Cluj-Napoca

BMP

Bibliotheca Musei Porolissensis, Zalău

BROB

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkum dig Bodemonderzoek, Amersfoot

BSI

Buletin Speologic Informativ, F.R.T.A., Bucureşti

BZS Karanovo

Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa, Viena 2000

BT

Bibliotheca Thracologica, Bucureşti

CA

Comori arheologice, Bucureşti

CB

Caiete Banatica – seria arheologie, Reşiţa

CCA

Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti

CCDJ

Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi

CI

Cercetări istorice, Iaşi

CISPP 2

Actes VIII CISPP (Congresul internaţional de ştiinţe pre- şi protoistorice), Belgrad

ComSA

Comunicări. Seria arheologie, Craiova

Corviniana

Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara

Corresp.

Correspondenzblatt der Deutschen Gesselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin

Crisia

Crisia, Oradea

Cvmidava

Cumidava, Braşov

Dacia

Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti

DaciaNS

Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Nouvelle Série, Bucureşti

DolgC

Dólgózatók –Travaux, Cluj

DolgSz

Dólgózatók a Szegedi Jószef Tudományegyetem Archaeologiái Interzebol, Szeged

Drobeta

Drobeta, Drobeta-Turnu-Severin

DSComGeol.

Dările de seamă ale Comitetului Geologic, Bucureşti

EcoCarst

EcoCarst. Periodic al Societăţii Române de Speologie Carstologie, Bucureşti

ÉrdMúz

Érdély Múzeum, Cluj

FA

Folia Archaeologica, Budapest

ForVL

Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu

FRP

Festschirft für Richard Pittioni, Viena

FU

Freiburger Universitätsblätter, Freiburg

HTRTÉ

A Hunyadmegyei Történelmi és régészeti Társulat Évkönyve, Deva

Germania

Germania. Anzeigen der Römisch-Germanischen Kommision des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt

Godišnyak

Godišnyak, Centar za balkaniloska ispitivanja, Beograd

Istrajvania

Istrajvania, Beograd

Istros

Istros, Muzeul Brăilei

ITSR

Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu

JahrbUAG

Jahrbuch der Ungarischen Archäologischen Geschichte, Budapest

JAMÉ

Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyiregyháza

JSKV

Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins, Sibiu

KözlC

Közlemények, Cluj

LISER

Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă, Bucureşti / Cluj-Napoca

LNMDR

The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara

LNTR

The Late Neolithic of the Tisza Region, Budapesta-Szolnok

LSGFC

Lucrările Simpozionului de geografie fizică a Carpaţilor, Bucureşti

Marisia

Marisia. Studii şi materiale, Târgu Mureş

MCA

Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

MCD

In Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj

MemA

Memoria Antiqvitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ

MemMCSN

Memoria Museo Civico Stato Nationale, Verona

MHOMÉ

A Miskolci Herman Otto Múzeum Évkönyve, Miskolc

Mitteilungen

Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, Sibiu

MFMÉ

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged

MN

Muzeul Naţional, Bucureşti

OCD

Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960

OrăştieFD

Orăştie. Fragmentarium documentar, Orăştie

PBF

Prähistorische Bronzefunde, Berlin

Peuce

Peuce, Tulcea

PISC

Publicaţiile Institutului de Studii Clasice, Cluj

PMJH

Publicaţiile Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva

Pontica

Pontica, Constanţa

PPS

Proceedings of the Prehistoric Society, Cambrige

PZ

Prähistorische Zeitschrift, Berlin

RA

Rassegna di Archaeologia (L'Etá del Rame in Europa), 7, Firenze, 1988

RC

Rubané et Cardial, Ličge, 1990

RevDLG

Revue Documentaire de Laboratoire de Géologie, Lyon

RevMuz

Revista Muzeelor, Bucureşti

RTIH

Rellation Thraco-Illyro-Helleniques, Bucureşti, 1994

Sargetia

Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva

SAA

Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi

SC

Studii şi comunicări, Sfântu Gheorghe

SCIV(A)

Studii şi comunicări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti

SCCluj

Studii şi cercetări, Cluj

SECBK

Symposium über die Entstellung und Chronologie der Badener Kultur, Bratislava, 1973

SIBan

Studii de istorie a Banatului, Timişoara

SIT

Studii de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

SympThrac

Symposia Thracologica, Institutul Român de Tracologie

Starinar

Starinar, Beograd

StComB

Studii şi Comunicări Brukenthal, Sibiu

StComCar

Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş

StComSM

Studii şi Comunicări. Satu Mare, Satu Mare

StPrae

Studia Praehistorica, Sofia

Studii

Studii, Timişoara

StUnivBB

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Historica, Cluj

StUnivBBT

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia graeco-catholica Varadiensis, Oradea

StŽ

Studijné Žvesti, Archaeologického ústavu Slovenskei Akademie Vied, Nitra

TAK

Theoretical and Applied Karstology, Bucureşti

TÉG (red.)

G. Téglás, Hunyadvármegye Története (I, Hunyadvármegye földejének története az oskortól a honfoglalásig), Budapesta 1 (1902)

ThD

Thraco-Dacica, Bucureşti

ThPrae 3

Thracia Praehistorica, Supplementum Pulpudeva 3, Semaines philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, Plovdiv, 4-19 octobre, 1978, Sofia, 1982

Tibiscus

Tibiscus, Timişoara

VAH

Varia Archaeologica Hungarica. Neolithic of Southeastern Europe and ist near Eastern Connections, Szolnok-Szeged

VCRCC

The Vinča Culture, its Role and Cultural Connections, Timişoara

VPMIST

Viaţă privată, mentalităţi colective şi imaginar social în Transilvania, Oradea–Cluj-Napoca

VW

Vinča and its World, Belgrad

Zf.E

Zeitschrift für Ethnology, Berlin

Ziridava

Ziridava, Arad