CUPRINS

Hărţi

Planuri

Planşe

Scheme

Fotografii

 

 

 


 


 

 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN PEŞTERA CAUCE (I)

(sat Cerişor, comuna Lelese, judeţul Hunedoara)

 

 

English Abstract: ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE CAUCE CAVE (I)

Autori: Sabin Adrian LUCA,Cristian ROMAN, Dragoş DIACONESCU, ISBN 973-590-995-2

Cu contribuţii de: Eugen ORLANDEA, Cosmin SUCIU şi Corneliu BELDIMAN.

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

 

CAPITOLUL I

Cadrul fizico-geografic

 

Localizarea peşterii Cauce (harta 1)

Munţii Poiana Ruscă sunt una dintre unităţile de relief reprezentative pentru zona de contact dintre judeţele Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş şi Arad.[1]

Peştera Cauce este amplasată în partea de est a acestora, pe raza satului Cerişor (comuna Lelese, judeţul Hunedoara). Ea face parte dintr-un ansamblu de cavităţi naturale al căror studiu speo-arheologic a oferit elemente relevante asupra evoluţiei istorice şi culturale a zonei.

Peştera s-a format în versantul din dreapta văii Runcului (foto 1-2), la cca. 2 km nord faţă de satul Cerişor, altitudinea sa absolută fiind de 600 m, iar cea relativă de 100 m.

 

 

.

 

Cavitatea este puţin cunoscută geologilor şi speologilor[2] deoarece aici nu s-au dezvoltat forme de relief cavernicol spectaculoase şi nu are o dezvoltare spaţială de anvergură.[3]

Pentru arheologi peştera Cauce nu a fost cunoscută în acelaşi timp. Acest obiectiv nu trebuie confundat cu cel semnalat de I. Andriţoiu[4] şi nu este pomenit nici în repertoriul peşterilor cu urme de locuire din România.[5]

 

Cadrul geologic al zonei în care se află peştera Cauce (harta 2)

Perimetrul văii Runcului este localizat în unitatea geologică cunoscută sub denumirea de Dolomitele de Hunedoara[6], formaţiuni de vârsta Carbonifer Inferior, aparţinând seriilor bazice de Padeş, separate în unitatea epimetamorfică a munţilor Poiana Ruscă.[7]

 

 

Masivul Poiana Ruscă este constituit, din punct de vedere geologic, din şisturi cristaline epimetamorfice traversate de corpuri magmatice: dolomitele, banatitele şi andezitele.

În evoluţia geosinclinalului – acolo unde a acţionat metamorfismul – s-au pus în evidenţă o succesiune de şisturi cristaline, compuse din câteva serii litologice.[8] Şisturile cristaline sunt separate, printr-o dislocaţie majoră, în două unităţi tectonice: unitatea mezometamorfică în sud şi unitatea epimetamorfică în nord, ultima alcătuind Cristalinul de Poiana Ruscă.

Succesiunea inferioară, atribuită Paleozoicului Inferior, reuneşte termenii stratigrafici cei mai vechi ai cristalinului de Poiana Ruscă, constituind Seria de Bătrâna. Elementele predominante sunt reprezentate prin şisturile sericito-cloritoase. În cadrul acestui material divers, de origine terigenă, se intercalează – pe alocuri – roci verzi tufogene şi calcare, care apar sporadic şi au o grosime ce nu depăşeşte câţiva metri.

Această unitate litostratigrafică suportă sedimentele formaţiunilor Devonianului Inferior, reprezentate prin Seria de Govăjdia. La baza seriei se dispune un complex de şisturi sericito-cloritoase, iar peste aceste formaţiuni se suprapune complexul şisturilor grafitoase, al şisturilor sericito-grafitoase, cu intercalaţii de cuarţite, al şisturilor cuarţitice cu calcit şi grafit şi rocile carbonatice (dolomitele şi calcarele), la partea inferioară a complexului.

Seria de Ghelar este dispusă peste şisturile grafitoase ale Seriei de Govăjdia, fiind alcătuită din produse tufogene aparţinând magmatismului bazic iniţial Devonian şi din formaţiuni terigene şi carbonatice. Frământările tectonice incipiente ale tectogenezei hercinice, însoţite de o activitate magmatică intensă, determină – în cadrul Devonianului Mediu – separarea în două zone faciale a masivului, în care se dezvoltă Seria de Ghelar: faciesul sudic, de prag (în zona Vadul Dobrii – Teliuc – Alun – Ruşchiţa) şi faciesul nordic, de bazin (zona Arăneş – Iazuri – Tomeşti).

Seria de Padeş, aparţinând Carboniferului Inferior, acoperă, în succesiune normală, Seria de Ghelar, şi se caracterizează prin predominarea rocilor terigene în care sunt intercalate importante masive de roci carbonatice, mai ales dolomite, la partea inferioară, şi niveluri de metatufuri acide, în partea superioară. Seria de Padeş apare în subunitatea nordică a unităţii epimetamorfice a masivului şi în prelungirea acestuia spre est, în fundamentul bazinului Strei. Seria cuprinde trei formaţiuni litostratigrafice, în succesiune normală, complexul fiind dominat de depozitele carbonatice (dolomitele şi calcarele) şi de rocile terigene (şisturile sericito-cloritoase, filitele sericitoase, grafitoase şi cuarţitele negre). Aceste depozite formează masive – având, uneori, grosimi de 3000 m –, printre cele mai importante fiind cele de pe linia Hunedoara – Runcu – Lelese. Ele alcătuiesc Dolomitele de Hunedoara. În masivul de roci carbonatice menţionat, calcarele apar, cantitativ, subordonate, o mare parte din suprafaţă fiind ocupată de dolomite, roci care prin structura proprie sunt mai puţin carstificabile în profunzime.[9]

În unitatea epimetamorfică se disting două subunităţi tectonice delimitate prin dislocaţia direcţională Alun – Nădrag.

În subunitatea nordică, cutele sunt largi, au flancurile line, faliile direcţionale sunt rare, compartimentarea tectonică datorându-se în special dislocaţiilor oblice şi transversale. Unitatea epimetamorfică a masivului este constituită dintr-un anticlinoriu central Arăneş – Tomeşti, pe ale cărui flancuri se grefează toate celelalte cute.

Pe flancul sudic, cutele sunt mai restrânse şi cu flancurile în general mai abrupte. Unei astfel de descrieri de tectonică plicativă îi corespunde sinclinalul Dolomitelor de Hunedoara.[10]

Unitatea epimetamorfică a masivului Poiana Ruscă este puternic compartimentată de numeroase falii, transversale şi direcţionale, formate în perioade succesive, în parte rejucate. În zona studiată – cea în care se află peştera Cauce – există falia Cutin – Runcu ce delimitează spre nord-vest masivul Dolomitelor de Hunedoara şi Calcarele şi Dolomitele de Groşi. Aceasta se poate caracteriza ca o falie direcţională, jucând un rol important în tectonica masivului.

 

Geologia zonei Cerişor – Lelese

Perimetrul în discuţie corespunde stratigrafic cu partea inferioară a Seriei de Padeş şi cu partea superioară a seriei vulcanogene bazice. Spre est, masivul carbonatic intră sub depozitele terţiare ale Hunedoarei şi ale bazinului Streiului, iar spre vest este dislocat de falia Ruşchiţa – Vadu Dobrii – Chergeş. Spre sud harta geologică este completată de masivul carbonatic de la Luncani – Tomeşti.

Structural, masivul de Hunedoara reprezintă rama nordică a unui sinclinal cu direcţia est–vest, flancul sudic fiind caracterizat de trecerea de la rocile carbonatice la şisturile sericito-cloritoase şi cloritoase din zona mediană a munţilor Poiana Ruscă. În sectorul Lelese – Cerişor masivul este traversat de un mare dycke (formă de relief cu aspect de zid, creată prin dezvelirea unei intruziuni lamelare rezistente, pusă în evidenţă prin eroziune diferenţiată)[11] de roci bazice, care se încadrează între diabazele şi microdioritele cu augit. Acest dycke depăşeşte 7 km lungime, cu o grosime variabilă cuprinsă între 10 şi 14 m. Spre est sunt predominante dolomitele, dolomito-calcarele şi, subordonat, calcarele, iar spre vest sectorul este dominat de calcarele dolomitice şi dolomitele (harta 2).

Sub raport macrotextural, pentru valea Runcului, rocile carbonatice sunt prezente prin faciesuri masive, considerate ca provenind din masele centrale ale vechilor recifuri sau prin faciesuri orientate ce marchează părţile terminale ale acestora (ex. dealul Romaneasa, unde exista un complex de peşteri aflate în studiu).

Rocile din zonă se caracterizează prin culoarea albă (valea Runcului) sau prin diferite nuanţe de cenuşiu, gri-cenuşiu, până la cenuşiul întunecat, ultima categorie fiind întâlnită pe dealul Romaneasa şi valea Runcului. Culoarea rocilor diferă în funcţie de stratificarea mai fină, iar cu cât sunt mai calcaroase, cu atât sunt mai frecvente texturile stratificate şi şistoase.[12]

Din punct de vedere mineralogic, rocile din perimetrul studiat sunt reprezentate prin carbonaţi (peste 90%), la care se adaugă cuarţitele, filosilicaţii, pirita etc.

În regiunea cercetată fierul primar se fixează – în primul rând – în amestecuri izomorfe de tip parankerit-ankerit, rare în zonă sau cu apariţii sub forma unor „insule“ în masa dolomitului, produse de metasomatoză.[13]

 

Cadrul morfologic al văii Runcului

Morfologia văii Runcului se caracterizează prin culmi prelungi, netede, însorite şi uniforme ca înălţimi, care dau un aspect de platou înalt zonei. Locul corespunde, din punctul de vedere al suprafeţelor de netezire, nivelului Ghelar (aparţinând suprafeţei medii Pădureni), aflat la 600-680 m înălţime. Ea constituie cea mai periferică şi joasă zonă montană, reducându-se la simple culmi de intersecţie, puternic disecate de o densă reţea hidrografică.[14] Întregul relief de pe teritoriul văii Runcului este dezvoltat pe substratul calcaro-dolomitic şi se caracterizează prin văi înguste, versante abrupte, puternic împădurite, neospitaliere, cu caracter pronunţat convex (foto 1-2. 4-7).[15]

 

Geneza şi morfologia peşterii Cauce (plan 1-2, 4-5, 6-7)

Zona în care se află peştera studiată este slab carstificabilă (plan 1; foto 3-4, 8, 13), roca de bază fiind calcarul dolomitic şi lipsind aproape în totalitate formele clasice exocarstice (platouri, ponoare, lapiezuri etc.) (foto 9-12).

Peştera Cauce este una de versant, fosilă şi de mici dimensiuni (foto 18). Lungimea peşterii este de 30 m, iar diferenţa de nivel de 6 m (plan 2). Intrarea de mari dimensiuni este explicată genetic prin numeroasele blocuri de incaziune care s-au desprins din tavan şi pereţi. După intrarea de 6 m înălţime şi 7 m lăţime (foto 16-18), urmează o sală-abri de 10 m lungime din care se ramifică, în peretele estic, două mici galerii de 3 şi respectiv 5 m. Spre sud-est sala continuă cu o galerie de 8 m lungime, scundă, atingând în prezent 0,5 m înălţime, iar spre final 2,5 m. Speleotemele sunt slab reprezentate. Peretele estic al galeriei finale este acoperit cu o scurgere parietală. În tavan, de-a lungul unei fisuri, s-au aliniat câteva stalactite mici, de 2-3 cm, şi microvaluri de 1-2 cm. Depozitele de umplere de pe podea sunt prezente în cantităţi mari (comparativ cu dimensiunile peşterii), fiind reprezentate prin nisip, argilă, fragmente angulare de rocă rezultate din dezagregare, niveluri de depuneri carbonatice şi sol provenit de pe versant (plan 4; foto 18-20).

Peştera Cauce este modelată în regim liber, funcţionând în trecut ca o exurgenţă. Cavernamentul actual are o dublă geneză: coroziunea în partea finală şi coroziunea şi incaziunea în sala de intrare (plan 1).

Incaziunea a fost cauzată de golul carstic şi desprinderile gravitaţionale favorizate de versant (plan 4-5).[16]

Spre est fenomenul de coroziune a dus la formarea unor abriuri de mari dimensiuni, acestea conţinând material arheologic.

 

Evoluţia depozitului de umplere al peşterii Cauce

Intrarea de mari dimensiuni este rezultatul unui intens proces de litofracţie, rezultat al decompresiunilor gravitaţionale. Blocurile de 30-60 mł şi materialul mărunt au format în faţa intrării un prag care a determinat drenajul pluvial natural spre interiorul peşterii.

Sedimentul, cu excepţia nivelurilor carbonatice şi a materialului angular, este de origine autohtonă, provenind de pe platou, antrenat prin apele pluviale. Perioadele de mare pluviaţie sunt marcate prin tipul de sedimentare, iar perioadele de postpluviaţie arată modul în care apa străbate peştera, încărcându-se cu CaCO3 şi percolând în sala mare a acesteia. Momentele descrise sunt marcate de niveluri carbonatice depuse pe suprafaţa sedimentului. Sedimentarea s-a produs în regim liniştit, fapt care a permis conservarea resturilor culturilor arheologice.

 

Date topo-climatice

Dependenţa formelor de relief faţă de natura petrografică şi orientarea structurii rocilor este evidentă. La aceste caracteristici se adaugă eroziunea râurilor care – pentru zonele dolomitice – creează văi cu versante mult mai abrupte decât cele care curg prin şisturile cristaline.

Râul Runc – care străbate pe aproape toată lungimea zona Dolomitelor de Hunedoara – îşi adună izvoarele din vârfurile situate la nord-est de satul Vadu Dobrii. Valea, strâmtă şi foarte sălbatică, are aspectul unor chei şi, din această cauză, întemeierea de aşezări omeneşti este, practic, imposibilă. Culmile de pe marginea văii Runcului sunt fragmentate de pâraie permanente (12 la număr, cel mai important fiind Sohodolul) şi temporare care formează, la schimbările debitelor, adevărate văi torenţiale care au, spre vărsare, profiluri abrupte.[17]

Cursurile de apă tributare Runcului au tăiat în calcare văi radiale şi sunt uşor meandrice. Coroborând datele de ordin morfologic cu cele de natură orohidrografică observăm că microzona calcaro-dolomitică apare ca o platforma de eroziune din versantul unui râu important, cu spinări largi şi ondulate ale culmilor, separate prin văi adânci. La linia sudică a dolomitelor de Hunedoara zona prezintă creşteri ale altitudinilor culmilor principale de la est (Ghelar; 750 m) spre vest (Vadul Dobrii; 1100 m). Pe interfluvii sunt situate în prezent marea majoritate a localităţilor.

În partea de est a munţilor Poiana Ruscă, climatul diferenţiat al masivului stă sub influenţa microclimatului văii Mureşului şi bazinului Streiului[18], însă aspectul submontan al zonei conferă temperaturilor valori puţin diferite de cele întâlnite în apropiere. Zona montană, cu altitudini relativ mici, prezintă o medie anuală de cca 9-10oC. Pentru comparaţie, zona Hunedoarei prezintă valori de 9,6oC, cu temperaturi medii pentru anotimpul cald de 20-21oC şi cu temperaturi de iarnă de 2-3oC. [19]

În ceea ce priveşte datele medii extreme, din compararea datelor statistice cu observaţiile de teren ale ultimilor 5 ani rezultă că durata medie a zilelor fără îngheţ este de cca 200-210, prima zi de îngheţ a anului fiind situată la mijlocul lunii octombrie, iar ultima la începutul lunii aprilie. Aceste valori, diferite faţă de culoarul Mureşului, se datorează unui micro-climat specific al zonei Hunedoarei.

Etajarea pe altitudine a reliefului şi caracterul maselor de aer influenţează şi aici regimul precipitaţiilor. Din datele comparative reiese faptul că luna cea mai ploioasă a anului este iunie (1000 mm), iar cele mai puţine precipitaţii cad în lunile decembrie, ianuarie, februarie, media acestora fiind de 60 mm. Aceste valori sunt omologate pentru zona montană mijlocie, ele putând fi oscilatorii.[20]

Media cantităţii de precipitaţii medii multianuale are valori între 700-800 mm pentru sezonul cald 400-450 mm şi 300-400 mm pentru sezonul rece. Aceste date sunt influenţate de diferenţele de altitudine şi de circulaţia maselor de aer.[21] Zonele depresionare sau văile cu grad diferit de deschidere conservă şi determină diferenţe de temperatură şi precipitaţie, efecte care influenţează dinamica umană, apariţia şi dezvoltarea vegetaţiei etc.

Circulaţia aerului, pentru zona periferică, este vest–nord-vest în timpul iernii şi est–sud-est în timpul verii, cu o valoare de 18% pentru vânturile de nord-vest, în partea de nord-est a munţilor Poiana Ruscă. Cele mai noi măsurători făcute pentru zona în discuţie sunt cele de la Hunedoara, efectuate în anul 1969. Acestea au arătat faptul că pentru luna mai direcţia predominantă a vântului a fost sud-vest, iar în lunile iunie-august est–nord-est–est[22].

Nuanţele submediteraneene (banatice), tipice zonei oraşului Hunedoara, se regăsesc şi în arealul geografic din care face parte peştera Cauce. Acestea sunt sesizate mai ales în domeniul florei şi a  faunei.

 

Cadrul natural (soluri, faună, floră, surse de materii prime şi căi de comunicaţie)

Răspândirea şi diversitatea tipurilor litologice reflectă distribuţia şi calitatea solurilor pe care acestea au luat naştere. Solurile din partea de est a masivului sunt puţin variate, în general litomorfe, caracteristică motivată de existenţa şisturilor cristaline, care constituie rocile parentale principale.[23]

Cadrul natural – marcat de râul Runc la nord, platoul Ghelarilor la sud, localităţile Runcu Mare şi Zlaşti, la vest şi, respectiv, est – se caracterizează prin existenţa unor grupe de soluri zonale, puţin diverse: automorfe, hidromorfe, litomorfe, asociaţii montane şi submontane de soluri automorfe (unele slab dezvoltate).[24] Din această ultimă grupă fac parte solurile silvestre, podzolice brune, brune-gălbui şi brune acide, asociate cu redzine şi terra rossa formate pe calcare, tipuri de soluri ce apar cu preponderenţă în estul munţilor Poiana Ruscă.[25] Solurile podzolice brune, răspândite îndeosebi  în arealul ocupat de platoul Ghelarilor, au un conţinut sărac în azot şi sunt tipice unor zone cu făgete montane şi de păduri formate dintr-un amestec de fag şi răşinoase, cu un climat mai răcoros şi cu precipitaţii bogate, uniform repartizate.[26] În schimb, solurile brun-gălbui apar în asociere – în zona supusă analizei – cu pădurile de foioase, zona fiind mai bogată în precipitaţii, uniform repartizate pe anotimpuri. Orizonturile superioare ale acestor tipuri de soluri, cu podzolire secundară, se individualizează prin culoarea gălbuie, determinată de existenţa oxizilor de fier, puternic hidrataţi.

În zona în care se află peştera Cauce, în urma intervenţiei antropice prin defrişarea pădurilor de foioase şi limitarea extinderii lor, au rezultat întinse pajişti ierboase folosite ca fânaţuri. Fertilitatea acestor soluri variază în funcţie de regimul de umiditate, de troficitatea minerală şi azotare, de expunere şi conţinutul de schelet, în prezent agricultura rămânând subordonată altor ramuri economice, decizie motivată prin gradul redus de fertilitate al solurilor.[27]

Solurile dominante în zona studiată rămân cele litomorfe, care includ rendzinele roşii-brune şi terra rossa, răspândite de la vărsarea Runcului până în dreptul satului Govăjdie. Spre est, zona este ocupată de rendzine şi rendzine brune. Înspre zona montană rămân predominante solurile silvestre brune-gălbui şi solurile brune acide.[28]

Terra rossa reprezintă solurile ce provin din argilele reziduale din calcare, relativ sărace în minerale primare. În condiţiile unui climat tropical, în vremurile geologice, şi de alternare a anotimpurilor calde şi umede cu cele calde şi uscate, s-au acumulat hidroxizi de fier nehidrataţi care au determinat culoarea roşie a acestor argile. Solurile slab sau moderat acide, cu o fertilitate mijlocie, pot da rezultate pentru agricultură numai dacă li se aplică intervenţii cu N, P şi K.[29]

În zona calcaroasă, podzolirea solurilor este împiedicată de acţiunea carbonatului de calciu existent aici, iar prezenţa cationilor de calciu determină formarea şi acumularea unor cantităţi importante de humus în sol.[30]

S-a demonstrat că substratul are un rol determinant în formarea şi evoluţia rendzinelor. Astfel, prin procese specifice – dezagregarea mecanică, gonflarea şi contractarea argilei, acţiunea vegetaţiei şi faunei –, pe aceste substraturi calcaroase, rendzinele evoluează în direcţia solurilor rendzinice brune.[31]

Distribuţia în zonă a vegetaţiei este subordonată etajării pe altitudine, de complexitatea solurilor şi de variaţia climatică. Zona cercetată se încadrează în etajul pădurilor de foioase, mai precis în subetajul pădurilor amestecate de fag (Fagus silvatica) şi carpen (Carpenus betulus), cu dezvoltare deosebită între 600-850 m altitudine, în asociere cu ulmul (Ulmus), stejarul şi gorunul, ultimul instalându-se mai ales pe partea sudică a versantului stâng, aval, al văii Runcului. Versantele acestuia sunt ocupate pe cca. 5 km în amonte de vărsare cu aceste specii de arbori (foto 1-2, 5-7). Aici se află plasată o zonă de tranziţie spre etajul coniferelor, zonă extinsă cu păduri montane şi chiar colinare (fag, carpen), care pătrund până în zona de platou, despădurită astăzi.[32] Acestor specii li se adaugă mesteacănul (Betula pendula), întâlnit mai ales în pâlcuri izolate, dar şi salcia şi plopul, aflate cu totul întâmplător pe cursurile văilor secundare tributare râurilor Runcu şi Cerna.

Un alt element rar al zonelor calcaroase, mai ales pe versantele sudice ale văilor, sunt şi tufele de liliac (Syringa vulgaris), arealul fiind presărat şi de alţi reprezentanţi ai vegetaţiei balcanice şi submediteraneene.

Subarboretul, alături de liliac, este caracterizat de prezenţa alunului (Corylus avellana), cornului (Cornus mas) şi a păducelului (Crataegus monogyna).[33]

Platoul Cerişor – Lelese se caracterizează prin pajişti montane cu păiuş roşu, ţepoşică şi iarba vântului care se transformă treptat în pajişti ierboase secundare. Pe anumite porţiuni de pe întinsul acestui platou, în locul pădurilor de gorun există zone de vegetaţie specifice pajiştilor stepelor, în compoziţia cărora intră plante mezofile (iarba vântului, pieptănăriţa) şi xerofile (păşunile de stepă).[34]

Dintre fructele valorificabile amintim: zmeura (Rubus idaeus), murul (Rubus hirtus), fragul (Fragaria vesta), coacăzele (Bruckenthalia spiculifolia) şi afinele (Vaccinium myrtillus).

Factorii combinaţi ai reliefului, climei şi vegetaţiei determină repartiţia, densitatea şi componenţa faunei în această zonă. Ea este reprezentată printr-un număr mare de specii din clasa mamiferelor. Amintim căprioara (Capreolus capreolus), iepurele (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes), lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa) şi ursul brun (Ursus arctos).

Păsările întâlnite în acest areal sunt specifice întregului judeţ Hunedoara. Acestea sunt: ciocănitoarea (Dendrocopos), gaiţa (Garrulus glandarius), fazanul (Phaseanus calchinus) şi păsările de pradă.

Fondul ihtiologic este reprezentat prin fauna păstrăvului (Salmo trutta fario) – mai ales, pe sectorul din amonte de Govăjdia, pe valea Runcului – şi cea a lipanului (Thymallus thymallus), specii  ce se regăsesc pe majoritatea cursurilor de apă nepoluate din estul munţilor Poiana Ruscă.

Reptilele sunt reprezentate prin şopârle, şerpi şi salamandre. Demnă de remarcat este prezenţa viperei comune (Vipera berus) şi cu totul excepţional a celei cu corn (Vipera ammodytes).

„Opacitatea” dovezilor arheologice din zonă – asociată unei insuficiente cercetări a istoriei şi preistoriei – nu a ajutat la acumularea de informaţii concrete legate de problematica surselor de materii prime.

În primul rând, lemnul a constituit pentru zona studiată, cu siguranţă, cel dintâi şi cel mai folosit material pentru confecţionarea uneltelor, armelor şi a structurii locuinţelor, dar şi pentru încălzit, în condiţiile specifice locuirii în peşteră.

Alte materii prime prezente din abundenţă sunt mineralele utile şi diverse tipuri de rocă folosite pentru obţinerea de unelte cioplite sau şlefuite.

Cât priveşte agricultura şi nivelul la care se practica aceasta în preistorie pe munţii Poiana Ruscă, nu ştim prea multe lucruri. Cunoaştem că platoul (zonele despădurite) putea fi exploatat agricol. Plantele comestibile (cerealele, în primul rând) puteau constitui, mai degrabă, obiectul unor relaţii de schimb, dezvoltarea agriculturii locale fiind stânjenită de structura şi aspectul reliefului.

Legată în parte de agricultura primitivă rămâne şi exploatarea animalelor. Recentele cercetări arheologice, completate cu parcurgerea bibliografiei istorice privind zonele montane şi submontane, precum şi studierea particularităţilor actuale ale zonei, arată faptul că preocuparea predominantă şi constantă aici rămâne, fără îndoială, creşterea animalelor şi vânătoarea, această constatare rezultând şi din studiul preliminar al resturilor osteologice, uneltelor şi armelor din os şi corn descoperite în peştera Cauce.

Sub raport cantitativ, cel mai răspândit material litic folosit de comunităţile din arealul studiat rămâne „silexul” (de fapt calcedonii, opaluri etc.). Acesta îşi găseşte originea, în primul rând, în zona văii Mureşului – pentru „silexul de Banat” –, în aval de oraşul Deva. Prin cercetări recente, proprii, a fost identificat un nou depozit pe valea râului Zlaşti, în amonte de satul Arăneş, exploatat, posibil, în preistorie.[35] Alte posibile surse de „silex” au putut fi localizate la linia de contact dintre zona dolomitelor şi terasele aluvionare, în arealul satelor Nandru – Valea Nandrului (valea Petacului), la nord de satul dispărut Cinciş (pe plaja actualului lac de acumulare) şi, din surse bibliografice mai vechi, la Bârcea Mare (Valea Cernei).[36]

Abordarea sistematică a sedimentului peşterii Cauce a permis sesizarea exploatării unor depozite (cuiburi) fosilifere în vremea purtătorilor culturilor ce au ocupat-o. În nivelurile aferente acestor culturi au fost descoperite moluşte din specia CONUS şi DENTALIUM[37] care provin, cu mare probabilitate, din depozitul de la Buituri, situat în partea de nord-est a oraşului Hunedoara, depozit de vârstă Sarmaţian-tortoniană (Badenian).[38]

Cât priveşte depozitele de sare sau izvoarele saline, constatăm absenţa totală a acestora în zonă, acest produs putând fi importat pe căile de acces de pe valea Mureşului.

Strâns legată de activitatea metalurgică surprinsă în această peşteră este exploatarea cuprului, aflat în zăcăminte de tip „porphyry copper”, asociate rocilor eruptive calcaroalcaline, specifice stadiului de subducţie. De exemplu, zăcămintele de cupru, asociate magmatitelor banatitice, le regăsim la Deva (la nord de munţii Poiana Ruscă), Veţel, Săcărâmb, Ruda – Barza, Stănija şi Poiana (Munţii Metaliferi).[39]

Depozitele de argile aluvionare, plasate în special pe văile râurilor şi a afluenţilor secundari ai acestora, sunt uşor de exploatat şi dau un material mulţumitor pentru satisfacerea nevoilor în domeniul ceramicii (cursurile inferioare ale Zlaştiului, Cernei, zona oraşului Hunedoara – toate plasate la linia de interferenţă cu dealurile în care se află pietrişuri, luturi şi nisipuri).

În ceea ce priveşte căile de comunicaţie, cele mai facile drumuri de urmat pentru a popula zona, în general, şi platoul Cerişor – Lelese, în particular, le reprezintă cursurile văilor râurilor şi culmile paralele cu acestea. Cu siguranţă, Mureşul – până la nivelul actual al cunoştinţelor – a reprezentat cea mai importantă punte de comunicaţie a epocii, prin culoarul său larg şi uşor de urmat. Însă, văile afluenţilor săi (Cerna, spre exemplu), apar marcate cu puncte arheologice care jalonează penetrarea şi utilizarea acestora ca rute de acces în preistorie.

Cu siguranţă că nici drumurile / potecile de culme nu erau evitate, din pricina relativei uşurinţe cu care acestea puteau fi parcurse de-a lungul poienilor de culme joasă, specifice masivului.

O ipoteză de lucru se dezvoltă şi prin încadrarea zonei montane cu accesibilitate dinspre Banat spre Transilvania (munţii Poiana Ruscă) în sfera unor rute circulate la nivelul preistoriei datorită, în primul rând, înălţimilor medii scăzute (1000-1100 m) şi scurtării distanţelor parcurse între cele două zone etno-istorice prin traversarea directă a masivului muntos.

 

Concluzii

Descrierea cadrului fizico-geografic al arealului în care s-a descoperit peştera Cauce pare, la prima vedere, mult prea amănunţită pentru un studiu arheologic. Am insistat asupra acestei problematici pentru a ne forma o imagine cât mai corectă asupra motivelor pentru care oamenii preistoriei, şi nu numai, au preferat şi preferă pentru locuire aceste zone, în aparenţă izolate. Am mai încercat acest tip de studiu pentru aşezări de suprafaţă cercetate în ultimii ani.[40] Imaginea formată este – după opinia noastră – extrem de relevantă atunci când ajungem la reconstituirea modelelor de habitat şi la exploatarea acestora.

Realizarea unui „profil” geo-morfologic, climatic, pluviometric, de vegetaţie şi faună a zonei studiate ne orientează spre mai multe concluzii legate de caracteristicile locuirii în perioadele vechi:

-            zona nu este optimă pentru agricultură nici acum, dar – cu atât mai sigur – nici în preistorie;

-            creşterea animalelor aici poate depăşi caracterul sezonier, datorită climei blânde iarna şi masei mari de materie vegetală uscată ce se păstrează în mod natural peste anotimpul rece;

-            vânătoarea este una dintre ocupaţiile accesibile şi rentabile în acest areal;

-            merită menţionate zăcămintele de materii prime exploatate, cu siguranţă, în preistorie, în vederea obţinerii uneltelor şi armelor din piatră cioplită, şlefuită sau turnate din metal;

-            adăposturile din peşteri sunt excelente pentru locuit – mai ales în peşterile de mici dimensiuni, uscate şi fără curenţi de aer –, dar şi pentru căutarea legăturii cu strămoşii, ca locuri de cult sau de înmormântare;

-            descoperirile din peşteri, dar şi cele de pe terase, demonstrează faptul că există căi de comunicaţie, peste munţii Poiana Ruscă, care facilitează şi scurtează legăturile dintre părţile de vest şi est a acestora, dintre Banat şi Transilvania; aceste „drumuri” sunt jalonate prin descoperirile din peşteri, în special; poate că peşterile sunt „etape obligatorii” de popas; în sprijinul acestei idei putem invoca, pentru zona de est a munţilor Poiana Ruscă, descoperirile incluse în această lucrare, iar pentru partea de vest descoperirile publicate recent sub formă monografică de Sorin Petrescu.[41]

 

Toate aceste observaţii rezultate în urma unui studiu teoretic dar amănunţit, vor fi confirmate, în continuare, prin analizarea materialului arheologic recoltat în urma săpăturilor sistematice, precum şi prin conectarea la caracteristicile stratigrafice ale depunerilor cercetate.

 

 [1] Floca 1957; 1969; Monografia 1980.

[2] Peştera Cauce nu este amintită în lucrări de referinţă precum: Bleahu 1982; Bleahu et alii 1976; Cocean 1995.

[3] Date generale: Onac 1999.

[4] Andriţoiu 1979, p. 21 – materialele provin din peştera de la Cerişor-Peştera Nr. 1.

[5] Boroneanţ 2000.

[6] Despre dolomite: Papiu 1960.

[7] Pentru generalităţi: Kräutner et Mureşan 1962; Coteţ 1973.

[8] Mutihac et Ionesi 1974, p. 426.

[9] Kräutner 1984, p. 28.

[10] Popp 1978, p. 144.

[11] Băcăuanu et alii 1974, p. 61.

[12] Gârlişte 1985, p. 24-28.

[13] Gârlişte 1985, p. 26.

[14] Ibidem.

[15] Kräutner 1984, p. 17; Popp 1978, p. 146-147.

[16] Aducem mulţumiri deosebite lui Bebe Bozdoc (FRS) pentru sprijinul acordat şi pentru sugestiile aduse acestei descrieri.

[17] Despre apele din România: Ujvári 1972.

[18] Kräutner 1984, p. 17.

[19] Rus 1998, p. 29.

[20] Chirică et Răceanu 1976, p. 15.

[21] Kräutner 1984, p. 33-34.

[22] Ibidem.

[23] Kräutner 1984, p. 38.

[24] Rus 1998, p. 29.

[25] Posea et alii 1982, p. 521-522.

[26] Păunescu 1975, p. 283.

[27] Generalităţi cu privire la soluri: Chiriţă et alii 1967.

[28] Gruiescu et Grumăzescu 1970, p. 9; fig. 9.

[29] Păunescu 1975, p. 346-347.

[30] Păunescu 1975, p.  334.

[31] Păunescu 1975, p.  338.

[32] Kräutner 1984, p. 36.

[33] Rus 1998, p. 36.

[34] Chirică et Răceanu 1976, p. 22.

[35] Mulţumim domnilor Alexandru Adam şi Radu Breban – CSPH – pentru sprijinul acordat în identificarea acestor materiale.

[36] Comşa 1971, p. 17.

[37] Cu această ocazie mulţumim domnului Marin Băicoană, preşedintele CSPH, pentru sprijinul acordat în determinarea acestor eşantioane.

[38] Moisescu 1955.

[39] Rădulescu et Dumitrescu 1966, p. 119-120.

[40] Luca 1997b, p. 3-12; 1999a, p. 35-47; 2001, p. 13-18; Luca et Pinter 2001, p. 11-20.

[41] Petrescu 2000, p. 156, pl. IX, punctele 5 (Peştera lui Adi), 8 (Peştera cu Apă de la Româneşti), 9 (Peştera cu Aven), 13 (Peştera Buzeica), 18 (Peştera din Cioaca Birtului), 41 (Peştera Gaura Scrofii), 63 (Peştera cu Monede), 80 (Peştera lui Sânesie).