Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS II

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2003

pag.(pages):45-93

autor: Florin Gogâltan

Bibliografie

Figuri

 

Tell-urile epocii bronzului în Bazinul Carpatic. Probleme de terminologie[1]

 

Profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani

 

Florin Gogâltan

 

Zusammenfasung

Die deutsche Fassung erscheint demnächst in A. Rustoiu, A. Ursuţiu (Hrsg.), Cluj-Napoca, 2002.

 

Abordând problematica „tell“-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic, prima dificultate cu care m-am confruntat a fost legată de definirea obiectului de studiu. Ce este practic un tell? Există într-adevăr „tell“-uri în Bazinul Carpatic? Pot fi ele comparate cu exemplele „clasice“ din Orient? Care este cea mai potrivită definiţie ce poate fi adoptată pentru aceste monumente?

Toate sunt întrebări la care voi încerca să răspund în paginile de faţă. Aşa cum vom vedea, o asemenea discuţie a fost ocolită sau, în cel mai fericit caz, superficial ori tangenţial atinsă de către specialiştii din România. Pentru o mai bună înţelegere a fenomenului am considerat necesar a arunca o scurtă privire asupra tell-urilor Orientului Apropiat şi a le compara cu cele din Bazinul Carpatic şi mai apoi a vedea când şi de ce a fost adoptat termenul de „tell“ pentru unele situri preistorice din sud-estul Europei. Voi încerca să prezint, cât mai detaliat posibil, cele mai autorizate opinii asupra caracteristicilor pe care trebuie să le îndeplinească un „tell“ şi cum a fost acesta definit în Balcani şi la nord de Dunăre. În final voi explica criteriile pe baza cărora am realizat catalogul siturilor din epoca bronzului ce prezintă o stratigrafie complexă, locuinţe de suprafaţă construite din lemn şi lut, fortificaţii, o riguroasă organizare internă, urme ale unei intense activităţi meşteşugăreşti etc., toate fiind expresia unei dinamice şi prelungite locuiri a aceluiaşi areal de către o comunitate.

 

Mounds of the Near East

Am folosit titlul cărţii lui Seton Lloyd pentru acest capitol, deoarece în lucrarea savantului englez am găsit cea mai sugestivă prezentare a tell-urilor Orientului Apropiat: „the superimposed remains of human settlements, repeteadly destroyed and rebuilt over periods of time“[2]. Doi factori au contribuit după opinia lui la crearea lor: „habits and traditions of inhabitants and form of building material“[3].

Folosirea termenului de tell pentru Orient nu are aceeaşi valoare ca pentru sud-estul Europei. Cu un cuvânt local, „tell“ sau „tepe“, se defineşte ceva cotidian în peisajul înconjurător, ceva ce nu mai trebuie explicat. Încă de pe vremea vechiul Babilon „tillu“ era un toponim ce amintea despre existenţa resturilor unei aşezări. De aceea, la începutul cercetărilor arheologice nimeni  nu şi-a pus, în literatura de specialitate, problema utilizării noţiunii de „tell“, atunci când se făceau referiri la movilele artificiale din Orient. Ele erau simple „collines“, „mounds“ ori „Hügel“.

Pentru discuţia noastră este folositor a avea o imagine generală asupra momentului şi modului în care arheologia Orientului Apropiat a influenţat cercetarea arheologică europeană. Această influenţă se face simţită pentru prima dată în preajma primului război mondial, când termenul de „tell“ începe să fie folosit şi în Balcani sau în sud-estul Europei Centrale.

Interesul arătat de către francezi pentru antichităţile Orientului coboară mult în veacul al XVIII-lea. Expediţia lui Napoleon în Egipt şi specialiştii care l-au însoţit, descifrarea în 1822 de către Champollion a pietrei de la Rosetta, sunt prime etape ale preocupărilor legate de istoria Orientului. Lumea savantă parisiană de dup­ă mijlocul secolului al XIX-lea era atât de angajată în cunoaşterea acestui trecut, încât în deceniul al optulea în Grand Dictionnaire Universel (Larousse du XIX-čme sičcle) descoperirile de la Tell-el-Kadi, Tell Haum, ca grup de ruine, fascinau imaginaţia romanticilor târzii ai vremii[4]. Sinteza în trei volume a preistoriei Orientului, concepută de către Jaques de Morgan este atât rezultatul cercetărilor efectuate de către acesta în Caucaz (1886-1888) sau Persia (1889-1891)[5], cât şi a efortului unei generaţii de entuziaşti preocupaţi de investigarea acelor „collines“ pe care localnicii le numeau „Tépčs“ sau „Tell-uri“[6] (fig. 1/1-2). Cât de departe s-a ajuns în preajma celui de-al doilea război mondial cu cunoaşterea istoriei vechiului Orient, stă mărturie lucrarea lui C.F.A. Schaeffer privind stratigrafia comparată şi cronologia Asiei Occidentale[7] (fig. 3/2). Celor 10 ani de săpături la Ras Shamra (Ugarit) sau Tell-el-Arab (1929-1939) li se adaugă, aşa cum vom vedea în continuare, efortul depus de către reprezentanţii şcoalii germane sau anglo-americane.

Referitor la şcoala germană nu putem să nu începem prin a menţiona cercetările de la Troia (fig. 1/3). Săpăturile lui H. Schliemann[8] şi mai apoi, cele ale lui W. Dörpfeld[9] au marcat definitiv saltul de la amatorism la investigarea ştiinţifică. Descoperirea în 1899 de către Max von Oppenheim a sitului Tell Halaf şi săpăturile din 1911-1913[10], au fost precedate de cercetările de la Ninive, Babylon[11], Jerihon[12], Tell el-Mutesellim[13] etc. Aşezările preistorice (“Hüyük“) din Asia Mică vor fi cunoscute cu precădere prin efortul depus de-a lungul a câtorva decenii de către Kurt Bittel[14] (fig. 2/1-2). Cu toate dificultăţile întâmpinate, prin pierderea în favoarea englezilor şi a francezilor a poziţiei privilegiate pe care o deţinuseră în câteva ţări orientale, interesul şcolii germane pentru monumentele din Orient nu încetează nici după primul război mondial[15].

Extrem de importante pentru cunoaşterea realităţilor din Orient sunt cercetările specialiştilor englezi. Începutul investigărilor sistematice a tell-urilor preistorice poate fi legat de activitatea lui W.M. Flinders Petrie în Egipt şi Palestina, în deceniul al nouălea al sec. al XIX-lea[16]. F.J. Bliss continuă preocupările profesorului său[17], astfel încât la scurtă vreme sunt sondate alte câteva tell-uri[18]. Instaurarea, după primul război mondial, a unor noi guverne sub mandat britanic în Iordania, Palestina şi Irak, are repercusiuni pozitive asupra continuării studierii tell-urilor. S. Casson[19] şi V. Gordon Childe[20] nu vor folosi în lucrările lor termenul de tell, atunci când se referă la movilele din Orient. Răspândirea sa în literatura engleză se datoreză activităţii de câteva decenii a lui S. Lloyd[21], a lui C.Leonard Woolley[22] şi a altor specialişti[23]. La începutul celui de-al doilea război mondial se putea oferi încă o sinteză a stratigrafiei comparate a tell-urilor[24]. De acum încolo, în manualele de arheologie vor fi dedicate capitole speciale metodei de cercetare a tell-urilor, ca un tip de sit cu caracteristici bine individualizate[25].

Prin această rapidă trecere în revistă a începuturilor arheologiei Orientului Apropiat am intenţionat să explic de ce, aşa cum vom vedea mai jos, termenul de „tell“ a fost preluat şi folosit, încă din 1906, pentru movilele artificiale din sud-estul Europei. Faptul că el apare pentru prima dată în literatura de specialitate de limba franceză, nu pare a fi un simplu accident, având în vedere interesul arătat de timpuriu acestei problematici de către şcoala de arheologie franceză. În lucrările germane sau anglo-americane de după primul război mondial, se preferă în continuare noţiunea de „Hügel“ respectiv „Mound“.

Tot aici se impune discutarea, pe scurt, a asemănărilor, dar mai ales a deosebirilor între tell-urile preistorice din Orient şi cele din Bazinul Carpatic. Principala diferenţă constă în materialele folosite la realizarea construcţiilor. În Orient se utilizau pentru ridicarea caselor cărămizi uscate la soare sau fundaţii din piatră şi o elevaţie din cărămizi[26]. Acelaşi tip de construcţii şi aceleaşi materiale sunt folosite până astăzi, aşa cum o demonstrează studiile etnoarheologice de pe valea Eufratului[27] (fig. 4/1). În Bazinul Carpatic pereţii locuinţelor preistorice sunt modest ridicaţi din lemn legat cu lut (fig. 4/2). Evident, nivelul de civilizaţie atins în Orient, îndeosebi prin impresionanta arhitectură publică, constituie cel de-al doilea factor care deosebeşte net tell-urile din Orient de cele din Bazinul Carpatic. Toate au contribuit ca, de exemplu în cazul aşezării de la Çatal Hüyük, din sudul Turciei, depuneri de peste 20 de m grosime să fie acumulate în circa 800 de ani de existenţă. O astfel de coloană stratigrafică nu poate fi explicată decât prin faptul că aici s-au păstrat, în unele cazuri, pereţii realizaţi din cărămizi nearse pe o înălţime de peste 2 m[28] (fig. 5). La toate acestea se adaugă faptul că formarea tell-urilor în Orient este un proces care nu s-a sfârşit nici astăzi. Unele dintre aceste movile, şi poate fi amintit cazul celei de la Çayönü, au fost locuite de la circa 10.000 î.Chr. până în zilele noastre[29]. Celebrul tell Yümük Tepe de la Mersin, în sudul Turciei, pe coasta Ciliciana, a acumulat cei circa 25 m de stratigrafie din neoliticul timpuriu (cca. 7000 î.Chr.) până în perioada islamica (sec. al XIII-lea)[30] (fig. 3/3). Mult mai spectaculoasă este însă situaţia de la Norşuntepe, pe cursul superior al Eufratului, între munţii Taurus şi Antitaurus. Cei 35 de m de stratigrafie reprezintă evoluţia tell-ului în circa 2500 de ani de-a lungul eneoliticului (17 m) şi epocii bronzul timpuriu (18 m)[31]. Spre comparaţie cu aceste exemple putem menţiona cei circa 6,5 m de depuneri stratigrafice de la Bölcske „Vörösgyűrű=Vörösgyír“, acumulate în aproximativ 700 de ani, începând cu cultura Nagyrév şi terminând cu cultura Vatya[32].

La diferenţele de „conţinut“ se mai adaugă una de „fond“. Există numeroase aşezări în Bazinul Carpatic care au fost încadrate în categoria „tell“-urilor, dar care nu au forma unor movile ce se remarcă în relieful plat înconjurător. „Tell“-uri ca cele de la Pecica „Şanţul Mare“[33], Mošorin „Feudvár“[34], Semlac „Livada lui Onea“[35], Košice-Barca I[36], Százhalombatta „Földvár=Téglagyvár“[37] etc. sunt plasate pe terasele înalte ale unor râuri. Chiar dacă au o poziţie impozantă, ele nu sunt, totuşi, movile în adevăratul sens al cuvântului.

Cu toate acestea trebuie precizat însă că, mutatis mutandi, fenomenul este în sine acelaşi. Datorită unor factori fizico-geografici, economici, istorici şi, de ce nu, a unei anumite mentalităţi, o comunitate locuieşte vreme îndelungată acelaşi spaţiu bine delimitat. Construcţia, nivelarea şi reconstrucţia unor locuinţe de suprafaţă la care se adaugă acumularea resturilor inerente vieţii de zi cu zi[38], contribuie la formarea aşezărilor multistratificate. Procesul, asemănător cu realităţile din Orient, explică folosirea de mai bine de 50 de ani a termenului de „tell“ pentru unele aşezări din Bazinul Carpatic.

 

„Túmbes“ (Τούμπες), „Maghúles“ (Μαγούλες), „Moghili“ şi „Movile“  în Balcani

Ca şi în Bazinul Carpatic, aşa cum vom vedea mai jos, movilele sau „tumulii“ din Macedonia sau Albania au intrat încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea în atenţia amatorilor de antichităţi şi a specialiştilor[39]. În Bulgaria, la 1898, Ch. şi N. Škorpil cercetaseră deja un număr impresionant de „moghili“ (tumuli)[40] (fig. 2/3). La acea vreme asemenea monumente erau considerate cu precădere morminte greceşti sau bizantine. Unul dintre primii care, la începutul secolului al XX-lea, pune problema delimitării mormintelor tumulare de aşezări, este Paul Traeger (Träger)[41] (fig. 6/1).

Cercetând între 1899 şi 1903, extrem de riguros, o serie de situri preistorice de la sud de Dunăre, în Bulgaria (fig. 3/3), G. Seure şi A. Degrand afirmau tranşant că „...nous préférons les désigner par l’appellation de tells, qui les distingue des tumuli ordinaires et les classes dans une série déjŕ connue, celle des tells asiatiques, auxquels ils ressemblent par la forme, les dimensions, le profil, la structure, et souvent le contenu.“[42]. Aceşti autori francezi sunt, din informaţiile pe care am reuşit să le strâng, primii care au folosit denumirea de „tell“ pentru aşezările multistratificate preistorice din Balcani. Exemplul lor nu a fost urmat imediat de către arheologii vremii.

Înainte de primul război mondial, sinteza lui A.J.B. Wace şi M.S. Thompson privind preistoria Tesaliei oferă o altă definiţie pentru aşezările din Grecia care au o formă de „mounds“. Astfel „...the term maghula should be applied only to an artificial mound in wich rubbish or tracces of human habitation can be discerned, while tumba meaning merely a sepulchral tumulus...“[43]. Deosebirea între cei doi termeni era făcută şi de către localnicii greci. Cercetările de suprafaţă, cartările şi, nu în ultimul rând, sondajele făcute de către francezi[44] şi englezi[45] în timpul primului război mondial, stabilesc o legătură clară între acele „toumben“ şi aşezări preistorice. După război se remarcă eforturile lui L. Rey[46] şi mai apoi cele ale lui S. Casson[47] sau W.A. Heurtley[48] de catalogare, descriere, ordonare tipologică şi datare a movilelor.

Evident că nu toate movilele erau aşezări. Încercând să demonstreze scepticilor că o serie de ridicături din Dobrogea nu sunt simple „Wegweiser“, „Signalhügel“ ori chiar „Erdblasen“, C. Schuchhard şi P. Traeger sapă în 1917 doi tumuli, nu departe de Constanţa. Rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor savanţilor germani[49]. Cunoscând şi alte „Höhensiedlungen“ de la Dunărea de Jos (Sarvaš, Vučedol), C. Schuchhardt se opreşte asupra movilei (“Der Hügel“) de la Cernavodă[50]. Săpăturile au scos la iveală resturile unei aşezări ale cărei locuinţe de suprafaţă, construite din lut şi lemn, au dus la acumularea unei stratigrafii de peste 4 m. Chiar dacă au fost identificate analogii în Bulgaria „in den tells bei Philippopel“[51], termenul nu este folosit şi pentru situl de la Cernavodă.

Studierea sistematică a movilelor din spaţiul extracarpatic, debutează însă după primul război mondial, fiind direct încurajată de către Vasile Pârvan. Săpăturile de la Căscioarele[52], Gumelniţa[53], Boian[54], Vădastra[55] sau Glina[56] au avut ca scop, în primul rând, cunoaşterea materialului arheologic şi îmbogăţirea colecţiilor Muzeului Naţional. Metodele de cercetare erau departe de ceea ce făcuse deja L. Márton la Tószeg cu aproape 20 de ani în urmă.

Un salt esenţial în înţelegerea contextului general în care se plasează descoperirile preistorice din România, se realizează prin sinteza lui Ion Nestor publicată în 1933[57]. Familiarizat cu interesul şcolii germane pentru cercetarea Orientului Apropiat[58] precum şi cu realităţile de la sud de Dunăre, Nestor foloseşte noţiunea de „tell“ pentru prima dată în literatura de specialitate din România, în legatură cu unele aşezări ce aparţin aşa numitelor „Tell-Kulturen“ din Bulgaria[59]. Chiar dacă nu acceptă denumirea propusă de către Seure şi Degrand, Nestor încadrează aşezarea de la Vidra printre aşa numitele „tell“-uri[60]. Interesant este că Nestor nu atribuie şi aşezările multistratificate din epoca bronzului, cercetate de către M. Roska, aceluiaşi fenomen al „tell“-urilor.

Tot în anii ’30 ai secolului al XX-lea, Miloje Vasić publica remarcabila sa lucrare referitoare la aşezarea de la Vinča. Chiar dacă pentru Vinča nu se întrebuinţează denumirea de „tell“, termenul nu îi este total necunoscut arheologului sârb, care îl utilizează în sensul deja cunoscut, de movilă artificială[61].

După cel de-al doilea război mondial, investigarea sistematică a magulelor preistorice din Grecia este legată indubitabil de şcoala germană de la Heidelberg şi de numele lui Vl. Milojčić şi a colaboratorilor săi[62]. Prin cercetarea şi publicarea unor situri ca: Otzaki-Magula, Arapi-Magula, Argissa-Magula, Agia Sofia-Magula etc. avem astăzi solide repere cronologice şi culturale pentru preistoria sud-estului Europei.

Faţă de Grecia, în Bulgaria termenul „tell“ a fost folosit constant de la 1906 până astăzi de către toţi specialiştii[63]. Henrieta Todorova distinge, în funcţie de înălţimea lor, „tell“-uri joase (între 0,80 şi 4 m), de mărime mijlocie (între 4 şi 10 m) şi „tell“-uri de dimensiuni mari (de peste 10 m înălţime)[64]. Aici, monumente cum este Karanovo au 12,50 m înălţime sau chiar 17,50 m în cazul „tell“-ului“ de la Bereketska. În nord-estul Bulgariei au fost cartate până în 1982 nu mai puţin de 200 de „tell“-uri aparţinând epocii eneolitice. Dintre numeroasele lucrări care tratează problematica „tell“-urilor neo-eneolitice din Bulgaria mă opresc doar la trei studii în care am găsit explicaţii pentru modul de formare a „tell“-urilor şi o definiţie a acestora. Astfel, A.G. Sherratt ajunge la concluzia că la baza constituirii „tell“-urilor stau trei condiţii: „The first is the use of large quantites of mud in the construction of building; the second is a degree of stability in the location of the settlement through time, and the third is the concentration of homes into a coherent unit“[65]. După J. Chapman „tell“-urile sunt „a physical and social expression of continuity with the ancestors, who once lived in the same place“[66]. Ele se delimiteză de aşezările cu un singur nivel prin raportul dintre spaţiul construit şi cel neconstruit („the ratio of built/unbuilt space“-BUB), dimensiunea sitului, distanţa minimă între clădiri („Minimum Inter-Building Distance“-MIBD) şi dimensiunea caselor („House Dimensions“-HD)[67]. Pentru D.W. Bailey “tell”-urile reprezintă “anthropologically formed mounds created by episodes of building, using, destroying (or abandoning) and rebuilding wattle and daub houses”[68].

 

De la „terramare“ la „tell-uri“ în Bazinul Carpatic

Nu lipsită de importanţă este prezentarea modului în care s-a ajuns la folosirea noţiunii de „tell“ în Bazinul Carpatic. Ea stă evident în strânsă legătură cu debutul cercetărilor arheologice aici, dar şi cu fascinaţia pe care a avut-o dintotdeauna Orientul. Dintr-un dicton al antichităţii creştine, „Ex oriente lux“, a fost transformat, şi de către arheologi, într-un clişeu care a uşurat preluarea mecanică a unor noţiuni.

Cercetarea movilelor care ascundeau urmele unor aşezări preistorice a interesat pe romanticii de la mijlocul secolului al XIX-lea, preocupaţi de descoperirea trecutului. Cartarea unora dintre aceste movile[69], este urmată în 1858 de săpăturile pe care le făcea Ferencz Kubinyi în aşezarea de la Gomba „Várhegy“[70] (fig. 2/4). Zece ani mai târziu J. Foltiny începea investigarea movilei de la Szihalom, făcând cunoscute într-o serie de articole rezultatele cercetărilor sale[71]. Pregătindu-se în 1876 Congresul de Antropologie şi Arheologie de la Budapesta, organizatorii au acordat o atenţie specială efectuării unor sondaje arheologice într-o serie de situri ce urmau a fi vizitate de către participanţii la această manifestare ştiinţifică[72]. Celebritatea pe care o va dobândi „Laposhalom“-ul de la Tószeg se datorează strădaniilor din această perioadă ale lui Flóris Rómer, Elek Csetneki-Jelenik şi József Hampel[73] (fig. 6/2). Tot Rómer, împreună cu M. Széll, vor face săpături în toamna anului 1876 şi în aşezarea de la Nagyrév[74] (fig. 6/3).

L. Pigorini de la Roma[75], R. Virchow de la Berlin[76] sau J. Mestorf, conservatoare a muzeului din Kiel[77], au fost cei care au stabilit, din primul moment, o legătură între aşezările epocii bronzului de la Szihalom sau Tószeg cu acele terremare dell’Emilia. Aşezarea proaspăt cercetată atunci de la Casaroldo a oferit un bogat material arheologic, dar mai ales informaţii despre un sistem de construcţie a caselor ce se regăsea şi la Tószeg. Gropile de pari ale locuinţele descoperite aici au fost interpretate ca fiind urmele unor construcţii palafite asemănatoare celor găsite în Italia de nord.  

Pentru generaţia de la sfârşitul secolului al XIX-lea folosirea termenului de „terramare“, atunci când se refereau la aşezările epocii bronzului din Ungaria având forma unor movile, era deja un bun câştigat. Pentru a menţiona doar câteva nume, termenul apare în lucrările lui Rómer[78], Ingvald Undset[79], a profesorului clujean Pósta Bela[80] sau în sinteza asupra arheologiei maghiare a lui Pulszky Ferencz[81]. Mai târziu va fi preluat şi utilizat în literatura maghiară de către generaţia următoare de specialişti sau amatori de până la primul război mondial, atunci când se refereau la aşezări de tipul celei de la Tószeg[82]. Tot aici se cuvine să amintesc activitatea lui Lajos Márton, de numele căruia se leagă debutul cercetării ştiinţifice a aşezărilor multistratificate preistorice din Bazinul Carpatic[83]. István Bóna a subliniat, pe bună dreptate, meritul pe care l-a avut Márton în dezvoltarea arheologiei acestui spaţiu[84]. Metoda sa de cercetare pe niveluri a fost exemplară, inspirând în direcţia bună şcoala arheologică maghiară de după cel de-al doilea război mondial (fig. 7/1-2). Din nefericire Márton nu şi-a publicat săpăturile decât sub forma unor rapoarte sumare. Întreaga documentaţie este valorificată abia 50 de ani mai târziu[85]. Astfel, în afară de Márton Roska, nimeni în epocă nu a putut să preia şi să continue stilul de investigare iniţiat de către L. Márton.

Sondarea sistematică a movilelor preistorice din Transilvania se leagă de numele unuia dintre primii arheologi, în adevăratul sens al cuvântului, din fosta monarhie Austro-Ungară: Márton Roska. El este cel care, pe lângă primele cercetări asupra paleoliticului transilvănean, a avut curiozitatea (cu siguranţă insuflată de către profesorul său Pósta) de a verifica şi cele mai importante situri cu o stratigrafie complexă din vestul României. Săpăturile sale de la Periam[86], Pecica[87], Otomani „Cetăţuie(a)=Dealul Cetăţii=Várhegy“ şi „Cetatea de pămât=Földvár“[88], Socodor[89] sau Vărşand[90] rămân şi astăzi o importantă sursă pentru reconstituirea habitatului epocii bronzului din Transilvania[91]. Cunoscând, prin vizita pe care a făcut-o la Tószeg împreuna cu Pósta şi alţi colegi de la Cluj, metoda de cercetare pe niveluri pusă la punct de către Márton, Roska a aplicat-o şi în cercetarea movilelor de la Pecica şi Periam[92] (fig. 7/3; 8). Interesantă este opinia sa legată de acele „terramare“. Dacă la acea vreme nimeni nu punea la îndoială vechea analogie stabilită între movilele din câmpia maghiară şi unele aşezări din nordul Italiei, Roska se dovedeşte mai rezervat, necunoscând exact situaţia din câmpia râului Po[93]. El preferă o explicaţie mai simplă pentru formarea acestor „halom“-uri, bazându-se pe experienţa dobândită deja în cercetarea unor astfel de situri. Potrivit lui, movilele s-au format prin locuirea intensă şi succesivă a aceluiaşi areal[94]. 

Următoarea etapă în acest periplu istoriografic nu poate fi decât cea marcată de activitatea ştiinţifică a lui V. Gordon Childe. Chiar dacă Childe cunoştea „tell“-urile din Bulgaria[95], iar realităţile din Orientul Apropiat îi erau familiare[96], el evită constant să folosească denumirea de „tell“ pentru descoperirile din Bazinul Carpatic. Childe este unul din ultimii specialişti care mai pun în legătură movilele („mounds“) ce reprezintă aşezări multistratificate din Ungaria şi România cu acele terramare din Italia[97]. Trebuie precizat că Childe nu aplică definiţia tradiţională ce a fost oferită pentru acele „lakedwelling on dry land“ din valea râului Po, situaţiei de la Dunărea mijlocie, dar „may contain the germs from which the terramare culture of Italy sprang“[98]. În lucrările sale de după cel de-al doilea război termenul „tell“ va fi utilizat pentru acele movile din sud-estul Europei, inclusiv pentru cele din Bazinul Carpatic, realizate prin „Succesive reconstruction of buildings of stone or mudbrick on the same site“[99]. Chiar şi aşezările de tip terramare din Italia „are really tells“[100]. Aceasta este rezultatul firesc, aşa cum am văzut, atât al familiarizării cu realităţile din tell-urile Orientului Apropiat cât şi a dezvoltării cercetării arheologice în sud-estul Europei.

După primul război mondial încep investigări sistematice şi în aşezările multistratificate din Slovacia. Jan Eisner este cel care face cunoscut situl de la Nitriansky Hrádok (fost Malý Várad) prin săpăturile pe care le va întreprinde aici în 1923[101]. Prin complexitatea sa stratigrafică, „Zámeček“-ul de la Nitriansky Hrádok, a fost comparat cu aşezarea de la Tószeg, fără însă a se folosi un termen anume[102].

D.V. Rosetti, publicând în 1934 săpăturile sale de la Vidra, este primul specialist, cel puţin de la nord de Dunăre, care caracterizează modul în care s-a format movila pe care a cercetat-o. Astfel ea este „Un Tell, adică o movilă artificială care îşi are obârşia, ca mai toate movilele de acest fel, într-o mică insulă care a crescut cu timpul prin depunerea rămăşiţelor organice şi anorganice de pe urma vieţii intense de care a avut parte şi din cauza revărsărilor de apă care au depus aici, în anumite timpuri, straturi de mâl”[103]. Chiar dacă raportul său a fost publicat şi în limba franceză, această caracterizare a „tell”-urilor a treacut, din nefericire,  aproape neobservată la acea vreme. 

Ferenc v. Tompa va pune pentru prima dată în legatură aşezările multistratificate ale epocii bronzului din pusta maghiară cu tell-urile Asiei Mici[104]. Definiţia lui ne apare şi astăzi cât se poate de clară, arheologul maghiar formulând-o pe baza stratigrafiei de la Füzesabony: „Unsere Abb. zeigt das Höherwachsen des Tells durch Erneuerung der Häuser an der gleichen Stelle“[105]. Interesant este faptul că el nu foloseşte aceeaşi denumire şi pentru aşezările multistratificate neolitice[106]. La scurtă vreme termenul este acceptat şi de către Pál Patay în sinteza sa privind culturile bronzului timpuriu din Ungaria. Astfel, atunci când se referă la aşezări ca cele de la Tószeg, Pecica, Periam, Ószentiván, Patay preferă denumirea de „tell“[107]. Din nefericire, nu am putut găsi o explicaţie de ce Tompa a adoptat brusc o astfel de denumire pentru „holom“-urile şi „domb“-urile din Ungaria. Este posibil ca el să fi fost influenţat de către L.C.G. Clark, directorul de atunci al Muzeului de Arheologie şi Antropologie al Universităţii din Cambridge[108], care a finanţat o serie de cercetări în „tell“-urile de la Berettyóújfalu „Herpály-Földvár=Herpályidomb“[109], Tószeg[110] sau Nagyrév[111], dar aceasta rămâne o simplă supoziţie.

După cel de-al doilea război mondial noţiunea de „tell“ se încetăţeneşte treptat, identificându-se cu aceasta toate aşezările preistorice multistratificate, care prin depunerile lor arheologice se disting în peisajul înconjurător. Pentru a marca doar unele momente mai importante care au contribuit la generalizarea utilizării sale pentru epoca bronzului din Bazinul Carpatic[112], menţionez din Ungaria contribuţiile lui Nándor Kalicz[113] ori István Bóna[114], în România lucrările lui Tiberiu Bader[115], Ivan Ordentlich[116] şi Nicolae Chidioşan[117] sau în Slovacia monografiile aşezărilor de la Veselé, Nitriansky Hrádok-Zámeček şi Malé Kosihy publicate de către Anton Točík[118] ori cercetările mai noi efectuate de către Václav Furmánek şi Klara Marková la Včelince[119]. În fosta Iugoslavie termenul de „tell“ nu este folosit pentru cele câteva aşezări multistratificate ale epocii bronzului[120]. Excepţie face doar situl „Tržnica“ de la Vinkovci, cu cei 140 de cm de depuneri arheologice şi trei orizonturi de locuire aparţinând culturii Somogyvár-Vinkovci[121]. Evident că el nu va fi ignorat atunci când se discută realităţile din spaţiile învecinate[122].

Astăzi, marea majoritate a arheologilor nu-şi mai pun, practic, problema dacă noţiunea de „tell“ este potrivită sau nu pentru descoperirile din sud-estul Europei Centrale. Termenul de „tell“ este atât de frecvent folosit de către arheologi, încât a devenit ceva comun în limbajul de specialitate. De aceea, în sintezele relativ recente privind epoca bronzului din Ungaria[123] sau Slovacia[124] aşezările de tip „tell“ şi denumirea uzitată constituie fenomene caracteristice Bazinului Carpatic.

Există foarte puţini specialişti care evită să folosească termenul de „tell“ atunci când se referă la aşezările cu mai multe niveluri de la Dunărea de Mijloc[125]. În cazul lui Bernhard Hänsel explicaţia este firească şi este dată de experienţa dobândită în cercetarea magulelor de la Kastanas sau Agios Mamas şi apoi a aşezării de la Feudvar. O comparare a coloanei stratigrafice din aceste situri nu îndeamnă decât la reticenţă în utilizarea noţiunii pentru Bazinul Carpatic (fig. 9/1-2). Cu toată circumspecţia arătată de el, atunci când se prezintă sistemul aşezărilor din sud-estul Europei, termenul de „tell“ nu poate fi ocolit[126].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Pentru o definiţie coerentă

În acest capitol mi-am propus să analizez înţelesul pe care îl are termenul de „tell“ în diverse limbi de circulaţie şi cum a fost el definit de către specialiştii care sau ocupat de acest fenomen în Bazinul Carpatic.

Explicaţia potrivit căreia termenul de „tell“ defineşte în limba arabă o movilă artificială este frecvent întâlnită[127]. Aceasta poate fi o aşezare sau, la fel de bine, un mormânt tumular. Cu acelaşi înţeles se foloseşte în limba persană „tepe“, „hüyük“ în limba turcă, „tel“ în ebraică, „kôm“ în egipteană, „magula“ sau „tumba“ în limba greacă, „mogila“ în bulgară.

Verificând, în sursele primare, sensurile cuvântului „tell“ şi, mai ales, originea şi vechimea termenului, am ajuns la concluzii extrem de interesante[128]. Astfel, în limba arabă modernă cuvântul „tall“ (cu forma la plural tilāl) înseamnă movilă, ridicătură[129]. Am avut, însă, surpriza să constat că vechimea sa este mult mai mare[130]. Astfel, el poate fi întâlnit în ebraica Vechiului Testament şi, evident, în arameică cu înţelesul de „Ruinen-Hügel“ – o movilă din(de) ruine[131]. Nu în toate ediţiile publicate ale Bibliei găsim aceeaşi traducere. În acest sens câteva exemple sunt sugestive: în Iosua 11,13 cuvântul „tell“ a fost tradus în limba română prin „Cetăţile cele întărite“[132]. Mult mai apropiat de sensul iniţial apare în La Bible de Jérusalem („collines de ruines“) sau în unele traduceri ale Bibliei în limba germană[133]. G. Károli, traducând în 1590 în limba maghiară Vechiul Testament, preferă cuvântul „halom“, un toponim foarte des întâlnit astăzi pentru movilele din Ungaria[134]. În alte traduceri ale Vechiului Testament s-a optat pentru interpretarea: [cetatea] „să fie pe vecie dărâmată şi niciodată să nu mai fie zidită“[135] ori, mai potrivit, pentru „une ruine, qui ne sera plus rebâtie“[136] sau „ein Schutthügel bleiben und nie wieder aufgebaut werden“[137].

Mai vechi decât în ebraică „tīlu(m)“, „tillu“ sau „tēlu“, cu înţelesul de „(Schutt-) Hügel“ – movilă realizată din moloz sau dărâmături, apare în akkadiană[138]. Pe la 3200 î.Chr., în sudul Mesopotamiei[139], în scrierea cuneiformă sumeriană, du6=tillu are înţelesul de „Ruinenhügel“ - o movilă din(de) ruine[140] (fig. 10/1).

Astfel, în vechiul Babilon, în mileniul al III-lea î.Chr, termenul de „tell“ era folosit în sensul în care îl utilizăm noi astăzi. Evident că vechimea sa este cu mult mai mare decât ne-o indică datele de care dispunem astăzi, dar este clar că el a fost utilizat cu mai bine de 3000 de ani înainte de folosirea sa de către arabi. 

Termenul de „tell“ ca substantiv comun, definind o noţiune arheologică referitoare la un anumit tip de aşezare, este o „invenţie“ relativ târzie. În dicţionarele de istorie veche ori manuale de arheologie de dinainte de primul război modial[141] sau, mai târziu, din perioada interbelică[142],  denumirea de tell fie lipseşte atunci când se fac referiri la Europa, fie este asociată unor situri în care s-au făcut descoperiri arheologice în Orient: Tell-el-Amarna, Tell Ahmar, Tell Halâf, Tell Ibrahîm etc.

Parcurgând dicţionarele engleze întâlnim practic, cu mici nuanţări, aceeaşi definiţie: „A mound resulting from the accumulation of debris on long-lived settlement. Tells are normally found only in regions where buildings were of mudbrick...“[143]. Ea se repetă şi în dicţionarele franceze: „Terme emprunté ŕ l’arabe et désignant les collines artificielles produites par la superposition des agglomérations protohistoriques en męme lieu...“[144]. În dicţionarul coordonat de către J. Filip echivalentul în limba germană pentru „tell“ este „Siedlungshügel“ sau „Wohnhügel“. Acesta se formează „...nach dem natürlichen oder gewaltsamen Niedergang der Lehmhütten einer Ansiedlung an demselben Ort wieder neue Behausungen errichtet wurden u. sich somit immer weitere Siedlungshorizonte bildeten.“[145].

În dicţionarele arheologice apărute în Bazinul Carpatic nu se putea oferi, evident, o altă definiţie pentru această noţiune. Există însă şi uşoare diferenţe, care reprezintă încercări de a adapta termenul general de „tell“ la condiţiile specifice fiecărei regiuni. Astfel, în lucrările din Cehia şi Slovacia situri ca cele de la Nitriansky Hrádok, Tiszalúc, Tószeg sau Tiszafüred sunt integrate, ca exemple „clasice“, categoriei „tell“-urilor[146]. Pentru Eugen Comşa „tell“-urile, ca ridicături artificiale de pământ, apar atât în luncile râurilor cât şi pe marginile teraselor, situaţie des întâlnită în Câmpia Munteană[147].

Numeroasele săpături efectuate după cel de-al doilea război mondial în „tell“-urile preistorice din România sau Ungaria au avut ca rezultat încercarea specialiştilor, angajaţi în această muncă, de a caracteriza cât mai precis obiectul investigaţiilor lor. Prezentând aşezările culturii Gumelniţa, Sebastian Morintz propunea o definiţie clară şi concisă a acestora: „movilă formată prin depunerea diferitelor resturi în urma unei locuiri intense pe o suprafaţă limitată“[148].

N. Kalicz s-a ocupat îndeaproape de „tell“-urile preistorice din Bazinul Carpatic, fiind unul dintre puţinii specialişti care au căutat să definescă cât mai detaliat posibil acest mod de viaţă. Iniţial, pentru Kalicz caracteristica unui „tell“ era un strat de cultură având grosimea cuprinsă între 50 şi 150 cm[149]. De aceea, în monografia dedicată bronzului timpuriu din nord-estul Ungariei au fost înregistrate un număr foarte mare de „tell“-uri ale culturii Hatvan. Ele s-au format prin acumularea succesivă a resturilor de locuinţe şi a altor urme ale activităţii cotidiene. Nivelarea ruinelor unor locuinţe de suprafaţă distruse, construirea altor case pe acelaşi loc face ca la Tiszaluc să fie descoperite 11 case în 9 straturi arheologice[150]. Ulterior, discutând despre aşezările neoliticului târziu din Ungaria, Kalicz abordează succint şi problematica factorilor care au determinat apariţia „tell“-urilor în sud-estul Europei Centrale[151]. Într-o sinteză asupra neoliticului târziu din zona Tisei, realizată împreună cu Pál Raczky, „tell“-urile sunt împărţite în „Genuine tell settlements“ – „tell“-uri propriu-zise şi „tell-like settlements“ – aşezări de tip „tell“[152]. „Tell“-urile propriu-zise se caracterizează printr-o locuire intensă a arealului ocupat şi depuneri stratigrafice ce ating 3-4 m. Aşezările de tip „tell“ presupun o locuire mai puţin intensă şi o stratigrafie nu mai mare de 1 până la 2,5 m. Din această cauză ele sunt mai plate şi se pot observa cu greu în peisajul înconjurător. Situl culturii Tisza de la Öcsöd „Kováshalom“, riguros cercetat de către Raczky, este poate cel mai sugestiv exemplu pentru o aşezare de tip „tell“ precum şi asupra modului de formare în Bazinul Carpatic a unor „tell“-uri propriu-zise[153]. Condiţia care stă la baza formării „tell“-urilor este o arhitectură bazată pe folosirea lutului şi a lemnului şi o economie ce presupune un mod de viaţă sedentar. O astfel de definiţie a fost preluată recent şi de către alţi specialişti[154]. Termenii de „tell“, dar mai ales cel de „aşezare de tip tell“, sunt acceptaţi în Bazinul Carpatic de către marea majoritate a celor interesaţi de problematica epocii bronzului[155].

Pentru Bóna „tell“-ul este o aşezare multistratificată care prin grosimea straturilor sale iese în evidenţă din relieful relativ plat al zonei. Creaţie a unei comunităţi sedentare de agricultori, „tell“-ul ia naştere în urma distrugerii unor case de suprafaţă realizate din lut şi lemn. Acoperite cu stuf sau iarbă acestea cad des pradă focului şi noi case sunt ridicate pe acelaşi loc[156]. 

János Makkay analizează în detaliu caracteristicile „tell“-urilor neolitice. Astfel, ele sunt rezultatul acumulărilor, într-o perioadă îndelungată, a resturilor unor locuinţe şi a „gunoaielor“ produse de către om. Apariţia lor este determinată de mediul ambiant şi de structura socială şi economică a comunităţilor. În categoria „tell“-urilor sunt încadrate şi acele aşezări care cunosc o evoluţie de-a lungul mai multor perioade istorice, fără a fi necesară o continuitate a locuirii[157].

 În România, ca şi în Slovacia sau Jugoslavia de altfel, au existat în ultima vreme preocupări minore pentru definirea termenului de „tell“, cu toate că au fost cercetate sistematic destul de multe asemenea monumente[158]. El a fost preluat de la un cercetător la altul cu un înţeles mai mult sau mai puţin definit. Printre puţinele abordări ale unei asemenea problematici, este cea a colectivului care investighează „tell“-ul de la Hârşova. Răspunsul la întrebarea ce este un „tell“, este destul de simplu: „o movilă artificială realizată în urma acumulării vestigiilor locuirilor umane succesive“[159].

 

Ce este, în concluzie, un tell?

În final, doresc să prezint concluziile la care am ajuns în urma studierii „tell“-urilor din sud-estul Europei Centrale. Ele sintetizează atât realităţile arheologice cât şi încercările de abordare teoretică a acestei problematici.

De la bun început îndrăznesc să afirm că atât termenul de „tell“ cât şi folosirea lui, cel puţin pentru Bazinul Carpatic, sunt improprii. În limba română, maghiară, sârbă sau slovacă există cuvinte care definesc şi ele suficient de clar aceste ridicături artificiale. Bóna a sintetizat deja termenii utilizaţi în Ungaria pentru ceea ce noi denumim „tell“-uri. Ei caracterizează extrem de plastic forma, vechimea, originea etc. movilelor, aşa cum a fost receptată în cultura populară[160]. Există astfel „Nagyhalom“ (Movila mare), „Laposhalom“ (Movila plată=joasă), „Öregdomb“ (Movila veche) dar şi „Földvár“ (Cetatea de pământ), „Várdomb“ (Movila cetăţii) ori „Zsidóhalom“ (Movila evreului). Florin Medeleţ, adunând movilele de pământ din Banat, nu a ocolit discutarea toponimelor primite de ele în decursul secolelor[161]. Cele mai frecvente sunt Huncă,  Gomilă şi Movilă,  care desemnează „fie o movilă de pământ artificială sau naturală, fie un tell sau o fortificaţie“[162].

De ce nu folosim atunci pentru definirea siturile preistorice având o stratigrafie complexă unul dintre aceşti termeni „locali“, aşa cum se procedează de exemplu în Grecia? Explicaţia este simplă. În primul rând, aşa cum am văzut în capitolul anterior, ea ţine de însăşi metoda de cercetare arheologică. Folosirea analogiilor din alte spaţii mai bine cercetate, determină „importarea“ unei noţiuni pentru a explica ceva ce nu este încă suficient de clar conturat. Termenul de „tell“ este deci o noţiune arheologică şi nu are nimic în comun cu cuvântul arab „tall“ sau cu mult mai vechiul „tillu“. Cu alte cuvinte am putea spune că el este un „neologism“ arab, introdus în limbajul de specialitate arheologic. Toţi specialiştii înţeleg acestă noţiune, care este bine încetăţenită, aşa încât a renunţa la ea ar aduce mai multe deservicii decât foloase cercetării arheologice. Într-o altă ordine de idei, noţiunea de „tell“ este un termen comun, sau o denumire convenţională aşa cum s-a pronunţat A. Jockenhövel[163], pentru acelaşi fenomen caracteristic în patru ţări şi, evident, patru limbi diferite din Bazinul Carpatic. De aceea, ca neologism arheologic el nu mai trebuie citat între ghilimele.

Atunci când ne referim la tell-urile din sud-estul Europei Centrale trebuie să avem în vedere două înţelesuri:

a)                     unul, să spunem clasic sau generic, de movilă artificială realizată prin acumularea de-a lungul timpului a resturilor activităţilor umane şi

b)                     un altul, mai special, ce defineşte o noţiune arheologică referitoare la un anumit tip de habit: aşezare-tell (Tellsiedlung, Tellsettelment).

Ca noţiune arheologică aplicabilă realităţilor din Bazinul Carpatic, tell-urile sunt aşezări multistratificate, apărute într-o zonă geografică specifică, ca urmare a unor condiţii de mediu favorabile. Ele s-au născut prin acumularea succesivă a resturilor unor construcţii de suprafaţă de dimensiuni mari, realizate din lut şi având o structură din lemn. Aceste construcţii sunt organizate în cadrul aşezării după principii clare arhitectonice (o anumită ordonare a caselor, uliţe, străzi) care sunt respectate de-a lungul întregii evoluţii a acesteia. Existenţa unor fortificaţii, în unele cazuri impresionante, a unei activităţi economice autarhice, presupun o organizare socială clar structurată. Creaţie a aceleiaşi comunităţi, ce locuieşte vreme îndelungată un areal, tell-urile reprezintă o aşezare centrală, clar individualizată, înconjurată de aşezări „satelit“ ce marchează un hinterland bine definit[164].

În realizarea catalogului tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic am plecat de la principiul că ele sunt aşezări multistratificate caracteristice unei anumite culturi arheologice[165]. În funcţie de numărul nivelurilor arheologice şi de grosimea stratului de cultur­ă, ele au fost împărţite în tell-uri propriu-zise şi aşezări de tip tell.

a)                     Tell-uri propriu-zise am considerat acele aşezări care au cel puţin trei niveluri arheologice[166] şi/sau o depunere de peste 1 m (fig. 10/2).

b)                     Aşezările de tip tell, din diverse motive, au atins o acumulare stratigrafică de până la 1 m şi/sau conţin cel puţin două niveluri arheologice (fig. 10/3).

În cazul în care nu au fost întreprinse cercetări, dar în literatură am găsit informaţia, plecând de la forma aşezării şi materialele arheologice descoperite, privind existenţa unui tell, am preferat introducerea acestora într-o categorie mai largă cea a aşezărilor având forma unei movile sau ridicături ce reflectă o continuitate a locuirii (Siedlungshügel, Moundsettlement). Tot acestei categorii i-am atribuit acele aşezări multistratificate, în care au fost efectuate săpături arheologice, dar în rapoartele publicate nu se specifică câte niveluri de cultură au fost identificate.

Prin aceasta putem separa o grupă importantă de aşezări, cu caracteristici proprii, care se deosebesc net de cele mai multe situri, cu un singur nivel de cultură, în care au fost identificate doar simple bordee sau locuinţe semiîngropate, gropi menajere etc. Lipsa unor acumulari stratigrafice importante se datoreză unui alt mod de viată, ce presupune o economie specifică, expresie a unui statut inferior faţă de aşezările-tell. 

Pentru a lămuri problematica noţiunii de tell în Bazinul Carpatic consider necesar a aduce câteva precizări complementare. Astfel la formarea unor aşezări multistratificate (Mehrschichtigesiedlungen, Multilayer settlements) contribuie uneori şi depunerile acumulate de-a lungul mai multor perioade istorice. Dacă aceste depuneri nu se constituie în niveluri succesive ce conţin resturi de la locuinţe de suprafaţă având o structură din lemn şi lut etc., atunci ele nu reprezintă ca tip de habitat o aşezare-tell. Cel mai bun exemplu în acest sens îl găsim la Košice-Barca (fig. 11/2). Anterior tell-ului culturii Otomani există depuneri din paleolitic (nivelul VI), mesolitic (nivelul V), cultura Bükk (nivelul IV/3), cultura Tiszapolgár? (nivelul IV/2), cultura Baden/cultura ceramicii şnurate (nivelul IV/1) şi un nivel ce reprezintă humusul din epoca bronzului (nivelul III). Ulterior celor  şase niveluri ale culturii Otomani (nivelurile II/2, II/1b, II/1a, I/3, I/2 şi I/1) au fost identificate urme ale culturii Piliny, Gáva, din perioada Latčne şi cea medievală[167].  În acest caz, dar şi în altele asemănătoare, avem de-a face cu simple aşezări utilizând acelaşi spaţiu pe care anterior sau ulterior s-a format o aşezare-tell Otomani.

În unele situaţii cum este la Berettyóújfalu „Herpály-Földvár=Herpályidomb“[168] (fig. 11/1) sau Esztár „Fenyvespart=Fenyesdomb“[169] pe acelaşi loc s-au constituit atât aşezări-tell neolitice cât şi aşezări-tell din epoca bronzului. La Baracs „Földvár=Botyánsánc“[170], Bölcske „Vörösgyűrű=Vörösgyír“[171], Dunaföldvár „Kálvária=Öreghegy“[172], Dunaújváros „Dunapentele-Koziderpadlás“[173], Százhalombatta „Földvár=Téglagyvár“[174] (fig. 10/3) etc. aşezări-tell aparţinând culturii Nagyrév sunt urmate, mai mult sau mai puţin nemijlocit, de aşezări-tell caracteristice culturii Vatya. În alte cazuri, aşezări-tell ale culturii Hatvan sunt continuate de aşezări-tell ale culturii Vatya (Gomba „Várhegy“[175]), Füzesabony-Otomani (Jászdózsa „Kápolnahalom“[176], Včelince „Lászlófala“[177]) sau Maďarovce (Malé Kosihy „Törökdomb“[178]). Cea mai complexă situaţie rămâne cea de la Tószeg „Laposhalom“, unde practic avem de-a face din punct de vedere cultural cu trei aşezări-tell: Nagyrév, Hatvan şi Füzesabony[179] (fig. 11/3).

Se poate pune întrebarea există tell-uri de epocă Latčne, romană sau din Evul Mediu? Dacă suntem consecvenţi cu definiţia pe care am propus-o mai sus atunci răspunsul este afirmativ. În literatura de specialitate arheologică asemenea aşezări nu au fost însă identificate cu tell-uri. Pentru aceste perioade de timp există noţiuni clare ca aceea de sat, oraş, castru sau cetate care definesc ceea ce preistoricienii denumesc tell-uri. De aceea, noţiunea de tell a fost aplicată, în Bazinul Carpatic, numai pentru perioada preistorică.

Depuneri succesive, ce presupun chiar amenajarea unor vetre şi niveluri de călcare de consistenţa unor podele, există şi în unele peşteri[180]. Putem considera peşterile multistratificate cu urme de locuire succesive preistorice ca fiind tell-uri? Răspunsul este negativ deoarece peştera în sine constituie un tip de aşezare cu caracteristici proprii[181].

Cu siguranţă se mai pot aduce unele observaţii de conţinut la această definiţie a tell-urilor din Bazinul Carpatic, ele nu pot fi însă precizate decât în urma unei analize de detaliu a sistemului aşezărilor ce îndeplinesc caracteristicile unui tell[182]. Sintetizând, însă, datele de care dispunem astăzi pentru aşezările multistratificate aparţinând perioadei timpurii şi mijlocii a epocii bronzului, mi-am propus să ofer doar cadrul formal de la care trebuie plecat într-o asemenea abordare.

 

Berlin, martie 2002

 

Bibliografie

 

 



[1] Prezentul articol constituie o parte a cercetărilor mele ca bursier al fundaţiei Alexander von Humbodt la Institutul de Arheologie Preistorică (Institut für Prähistorische Archäologie) din cadrul Freie Universität Berlin. Recunoştinţa mea se îndreaptă firesc către Fundaţia Alexander von Humboldt (Bonn/Bad Godesberg) şi către profesorul Bernhard Hänsel. O deosebită plăcere îmi face să mulţumesc lui Tudor Soroceanu, Nikolaus Boroffka, Rodica Boroffka şi Anca Popescu pentru observaţiile făcute pe marginea manuscrisului şi lui Nándor Kalicz, Emily Schalk, Reinhardt Jung, Bogdan Burtea, Stefan Schwenzer, Julia Wagner, Szilvia Guba pentru discuţiile fructuoase pe care le-am purtat.

[2] Lloyd 1963, p. 10.

[3] Lloyd 1963, p. 13.

[4] P. Larousse, Grand Dictionnaire Universel, 14, Paris, f.a., p. 1563.

[5] Morgan 1925-1927.

[6] Istoricul cercetărilor la Morgan 1925, p. XXI sqq. Vezi şi Barrois 1939.

[7] Schaeffer 1948.

[8] Schliemann 1881.

[9] Dörpfeld 1902.

[10] Oppenheim 1931.

[11] Bezold 1903, p. 10 sqq. cu istoricul cercetărilor.

[12] Sellin, Watzinger 1913.

[13] Schumacher 1908.

[14] Bittel 1934, p. 120 sqq.

[15] Rodenwaldt 1930.

[16] Flinders Petrie 1891.

[17] Bliss 1894.

[18] Bliss, Macalister 1902.

[19] Casson 1919, p. 112 sqq.

[20] Childe 1928.

[21] Lloyd 1936; Lloyd 1978.

[22] Woolley 1930; Woolley 1935.

[23] Schmidt 1931, p. 165 „tell (Arabic), mound“, „tepe, (artificial) hill, heap“.

[24] Perkins 1949. Ca şi în cazul lucrării lui C.F.A. Schaeffer, publicarea cărţii a fost posibilă doar după război.

[25] Wheeler 1955, p. 86 sqq.

[26] Folosirea cărămizilor uscate la soare datează încă din mileniul al 9-lea î.Chr., după cum o demonstrează aşezarea de la Ganj Dareh Tepe din Iran (Singh 1974, p. 199 sq.). Vezi despre utilizarea cărămizilor şi a altor materiale de construcţie caracteristice Orientului Apropiat lucrarea lui Miller Rosen 1986, p. 75 sqq.

[27] Auranche 1999, p. 49 sqq.

[28] Mellaart 1967, p. 30 sq., p. 49 sqq.; Eichmann 1991, p. 41 sqq.

[29] Özdoğan 1999, p. 38. În aceeaşi situaţie este şi tell-ul de la Pirot Höyük (Yakar 1991, fig. 41).

[30] Garstang 1953, p. 2; Caneva 1999, p. 105 sqq.

[31] Hauptmann 2000, p. 419 sqq.

[32] Poroszlai 2000a, p. 111 sqq. cu bibliografia mai veche.

[33] Crişan 1978, p. 11 sqq.

[34] Hänsel 1998, 15 sqq.

[35] Gogâltan 1996, p. 45, pl. VIII-IX, cu bibliografia mai veche.

[36] Hájek 1953, p. 319 sqq., p. 340 sq.

[37] Poroszlai 2000b, p. 13 sqq. cu bibliografia mai veche.

[38] Despre aşa numitele „gunoaie“ arheologice vezi sinteza lui U. Sommer (Sommer 1991, p. 51 sqq.).

[39] Un istoric al cercetărilor mai vechi la Wace, Thompson 1912, p. 1 sq.; Hänsel 1989, p. 9 sqq.

[40] Škorpil, Škorpil 1898.

[41] Traeger 1901, p. 54 sq.; Traeger 1902, p. 62 sqq., mai ales p. 71.

[42] Seure, Degrand 1906, p. 360.

[43] Wace, Thompson 1912, p. 5. Vezi şi Wace 1914, p. 127 sqq.

[44] Rey 1916, p. 257 sqq.; Picard 1919, 1 sqq.

[45] Cooksey şi colab. 1919, p. 51 sqq.

[46]Rey 1921, p. 1 sqq.

[47] Casson 1921, p. 1 sqq.; Casson 1925, p. 1 sqq; Casson 1968, mai ales p. 120 sqq..

[48] Heurtley 1925, p. 30 sqq.; Heurtley 1927, p. 158 sqq. Sinteza cercetărilor începute în 1924 în Heurtley 1939.

[49] Schuchhardt, Traeger 1919, p. 150 sqq.

[50] Schuchhardt 1924, p. 9 sqq.

[51] Schuchhardt 1924, p. 25.

[52] Ştefan 1925, p. 138 sqq.

[53] Dumitrescu 1925, p. 29 sqq.

[54] Christescu 1925, p. 249 sqq.

[55] Christescu 1932, p. 167 sqq. La p. 205 menţionează că aşezarea de pe „Măgura Fetelor“ are forma „d’une coupole (Kugelhügel)“.

[56] Nestor 1928, p. 112 sqq.; Nestor 1933b, p. 226 sqq. Pentru săpăturile ulterioare vezi Petrescu-Dîmboviţa 1944, p. 65 sqq.

[57] Nestor 1933a, p. 11 sqq.

[58] Vezi de exemplu sinteza lui Thomsen 1913, p. 3 sqq. cu istoricul cercetărilor.

[59] Nestor 1933a, p. 37, n. 119; p. 47, 54, 58, 60.

[60] Nestor 1933a, p. 55.

[61] Vasić 1936, p. 109.

[62] Milojčić 1949; Milojčić şi colab. 1962; Hauptmann, Milojčić 1969; Milojčić-v. Zumbusch, Milojčić 1971; Hanschmann, Milojčić 1976; Milojčić şi colab. 1976; Hauptmann 1981; Milojčić 1983a; Milojčić 1983b.

[63] Citez doar două dintre ultimele sinteze: Todorova, Vaisov 1993; Hiller, Nikolov 2000.

[64] Todorova 1982, p. 1, nota 2.

[65] Sherratt 1983b, p. 192.

[66] Chapman 1989, p. 39.

[67] Chapman 1989, p. 35 sqq.

[68] Bailey 1996, p. 298 sq.

[69] Fényes 1851, p. 131 (Szihalom).

[70] Kubinyi 1861, p. 104 sqq.

[71] Foltiny 1870a, p. 36 sqq.; Foltiny 1870b, p. 75 sqq.; Foltiny 1870c, p. 136 sq.; Foltiny 1870d, p. 165; Foltiny 1870e, p. 442 sqq.

[72] Wurmbrand 1878, p. 15 sqq.

[73] Csetneki Jelenik 1876, p. 277 sqq.; Hampel 1876, p. 85 sqq.

[74] Romer 1878, p. 24 sqq.

[75] Pigorini 1876, p. 230 sqq.

[76] Virchow 1876, p. 243 sqq.

[77] Mestorf 1876.

[78] Rómer 1878, p. 18 sqq.

[79] Undset 1889, p. 125 sqq.

[80] Pósta 1889, p. 148.

[81] Pulszky 1897, p. 28 sq., 33, 35, 37.

[82] Márton 1910b, p. 86 sq.; Kisléghi 1911, p. 164; Gárdonyi 1914, 384 sq.

[83] Márton 1906, p. 170 sqq.; Márton 1907, p. 176 sqq.; Márton 1908, p. 168 sqq.; Márton 1909a, p. 160; Márton 1909b, p. 156 sqq.; Márton 1910a, p. 169 sqq.; Márton 1911, p. 158 sqq.; Márton 1913, p. 193 sqq.

[84] Bóna 1980, p. 84 sqq.

[85] Banner şi colab. 1959, p. 1 sqq.

[86] Roska 1911, p. 16 sqq.; Roska 1913, p. 81 sqq.; Roska 1914, p. 73 sqq.; Roska 1923a, p. 9 sqq., 51 sqq., 78 sqq., 128 sqq.; Roska 1923b, p. 466 sqq.

[87] Roska 1912, p. 1 sqq.; Roska 1923b, p. 466 sqq.; Roska 1924, p. 314 sqq.

[88] Roska 1924, p. 314; Roska 1925, p. 400 sqq.; Roska 1929a, p. 189, 191; Roska 1929b, p. 193 sqq., fig. 1-10; Roska 1930, p. 163 sqq.

[89] Roska 1942, p. 271, Nr. 194; Covaciu 1944.

[90] Roska 1941, p. 45 sqq.

[91] Soroceanu 1991, p. 20 sqq.; Boroffka 1994, p. 265 sqq.

[92] Roska 1912, p. 5; Roska 1913, p. 4.

[93] Roska 1912, p. 51.

[94] Roska 1912, p. 56.

[95] Childe 1922, p. 269; Childe 1929, p. 211

[96] Childe 1928; Childe 1935.

[97] Childe 1927, p. 267 sqq.; Childe 1929, p. 216 („the socalled terramara of Gerjen“), p. 263 („The Terramara of Tószeg“), p. 264 („in the terramara near Pécska“), p. 294 sq., p. 368 („‘terremare’, like the upper strata at Tószeg, Tiszafüred, and Szihalom“), p. 416; Childe 1930, p. 178 sqq.

[98] Childe 1929, p. 265.

[99] Childe 1950, p. 38, 41, 44, 51, 54 sq., 167; Childe 1956, p. 299.

[100] Childe 1950, p. 171.

[101] Eisner 1933, p. 57 sqq.; Točík 1981a, p. 9 sqq.

[102] Eisner 1933, p. 64.

[103] Rosetti 1934, p. 6 sq, 32.

[104] Tompa 1937, p. 62 („besiedelten Tells von Tószeg“), 65 („des Tells vom Tószeg“), 69, 72, etc.

[105] Tompa 1937, Pl. 39.

[106] Astfel aşezarea de a Herpály este un „Hügel“ (Tompa 1937, p. 98).

[107] Patay 1938, p. 29, 32, 57 („Tell-förmig“).

[108] Ebin, Swallow 1984, p. 25 sqq.

[109] Kalicz, Raczky 1984, p. 86.

[110] Schalk 1981, p. 68.

[111] Kalicz 1957, p. 55.

[112] Müller-Karpe 1980, p. 408 „...wurden auf kleinen Geländeerhebungen von wenigen Metern Höhe Tellsiedlungen angelegt...“, p. 413 „In den südost(mittel)europäischen Tellsiedlungen...“ etc.; sau mai recent J. Chapman (Chapman 1997, p. 146): „...it is by definition a multi-occupational monument with a long history of its own.“

[113] Kalicz 1968.

[114] Bóna 1975; Bóna 1992a, p. 9 sqq.

[115] Bader 1978.

[116] Ordentlich 1968, p. 141 sqq.; Ordentlich 1969, p. 457 sqq.; Ordentlich 1970, p. 86 sqq.; Ordentlich 1971, p. 19 sqq.; Ordentlich 1973.

[117] Chidioşan 1980.

[118] Točík 1964; Točík 1981a; Točík 1981b.

[119] Furmánek, Marková 1992, p. 293 sqq. (cu bibliografia mai veche); Furmánek, Marková 1998, p. 205 sqq. cu completări bibliografice.

[120] Garašanin 1959, p. 72 sqq.; Tasić 1974, p. 196 sqq.; Garašanin 1973, p. 319 sqq.; Garašanin 1983b, p. 476 sqq.; Garašanin 1983c, p. 504 sqq.

[121] Dimitrijević 1966, p. 7 sqq.; Garašanin 1983a, p. 472.

[122] Girić 1984, p. 45 („Tell“-Typ; „Tell“-Siedlung bei Pecica; „Tell“-Siedlung der Maros-Kultur); Girić 1987, p. 71 sqq. (naselje „tel“ tipa; naselja „tel“ tipa Movila Şanţului etc.).

[123] Bronzezeit....

[124] Furmánek şi colab. 1999, p. 23, 41.

[125] Astfel, pentru B. Hänsel aşezarea de la Füzesabony este o „Siedlungshügel mit mehrfacher Schichtung“ (Hänsel 1968,  p. 230). Tot o „Siedlungshügel“ este şi „Movila dintre vii=Lopóshalom“ de la Vărşănd (Hänsel 1968,  p. 238). Alte aşezări multistratificate ca Barca, Nitriansky Hrádok, Otomani, Pecica sunt doar „Siedlung“ (Hänsel 1968,  p. 234 sqq.) Vezi şi Hänsel, Medović 1991, p. 45 sqq.; Hänsel 1998, p. 15 sqq.

[126] Hänsel 1982, p. 21 („Tellsiedlungen der Vatya-Kultur“); Hänsel 1996, p. 224 sqq.

[127] Ea poate fi găsită, încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea, în enciclopediile din fosta monarhie austro-ungară: A Pallas nagy lexikona, XVI, Budapest, 1897, p. 60; Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklópédiája, XVIII, Budapest, f.a., p. 105.

[128] Această verificare nu ar fi fost posibilă fără ajutorul dat de către dr. Bogdan Burtea de la Institutul de Semitistică şi Arabistică a Universităţii Libere (Freie Universität) Berlin.

[129] Wehr 1985, p. 142, s.v. tall.

[130] Donner 1976, p. 54.

[131] Klein 1987, p. 703, s.v. tell; Koehler, Baumgartner 1990, s.v. tell.

[132] Biblia sau Sfânta Scriptură, Bucureşti, 1991.

[133] Hausbibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Stuttgart, 1980: „die Städte, die (heute noch) auf ihrem Trümmerhügel stehen“.

[134] Szent Biblia, Józsué, 11, 13.

[135] Biblia sau Sfânta Scriptură, Deuteromon, 13,16, Bucureşti, 1991.

[136] La Bible de Jérusalem, Deuteromon, 13,17.

[137] Hausbibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung, Stuttgart, 1980, Deuteromon, 13,17.

[138] von Soden 1981, p. 1359, s.v. tīlu(m).

[139] Cooper 1996, p. 37 sqq.

[140] Borger 1978, p. 175 sq., Nr. 459a.

[141] Ókori lexikon, II, 1904, p. 937; Forrer 1907, p. 801; Schlemm 1908; Déchelette 1910.

[142] Déchelette 1924; Ebert 1928, p. 89 sqq. (Siedlungen); Ebert 1929, p. 248 sqq.; Der Große Brockhaus, Bd. 18, Leipzig, 1934, p. 537, s.v. Tell, 538 sq.

[143] Bray, Trump 1970, p. 228, s.v. tell; Whitehouse 1983, p. 501, s.v. tell; A.M. Rosen, p. 163, s.v. tell în Meyers 1997.

[144] J.-P. Demoule, p. 1033, s.v. tell în Leroi-Gourhan 1988.

[145] Filip 1969, p. 1442, s.v. tell.

[146] Hrala 1976, p. 315 sq., s.v. tell; Novotný 1986, p. 869, s.v. tell „sídlisková mohyla; výšina utvorná dlhodobým osídlením...“.

[147] E. Comşa, p. 565, s.v. tell în Pippidi 1976.

[148] Morintz 1962, p. 274.

[149] Kalicz 1965, p. 31„in geschichtete Siedlung (Schnitt-Tiefe von 50-150 cm) mit Tell-Eigenschaften“.

[150] Kalicz 1968, p. 131 sq.

[151] Kalicz 1986, p. 127 sqq.

[152] Kalicz, Raczky 1987, p. 15. Citez şi varianta în limba germană a textului englez: “Echte Tell-Siedlungen” şi “Tellartige Siedlungen” (Kalicz, Raczky 1990, p. 16).

[153] Raczky 1987, p. 61 sqq.

[154] Meier-Arendt 1991, p. 77 sqq.  Link 2001. Mulţumesc lui Thomas Link pentru posibilitatea de a-i consulta lucrarea în manuscris şi pentru discuţiile purtate.

[155] Kovács 1977, p. 61 „der Höhensiedlungen von Tell-Charakter“; Točík 1981a, p. 257 „eine mehrschichtige tellartige Siedlung dieser Kultur“; Točík 1981b, p. 259 „behielt ihren Tell-Charakter“; Vladár 1982, p. 447 „tellartige befestigten Siedlungen in der Slowakei (Malé Kosihy, Nitriansky Hrádok, Nizna Mysla, Kosice-Barca u.a.)...“; Sherratt 1983a, p. 34 „...tell-like mounds.“; Bóna 1992a, p. 20 “Pseudo-Tell”; Kovács 1998, p. 486 „Tellcharakter“; Furmánek şi colab. 1999, p. 41 sqq.; Németi, Molnár 2001 p. 67 sqq.; David 2002; etc.

[156] Bóna 1975, p. 16 sq.

[157] Makkay 1982, p. 104 sqq.

[158] Vezi de exemplu ultima monografie publicată în România, referitoare la „tell“-ul neolitic de la Parţa: Lazarovici şi colab. 2001.

[159] Popovici, Rialland 1996, 20 sq.

[160] Bóna 1992a, p. 9.

[161] Medeleţ, Bugilan 1987, p. 89 sq.

[162] Medeleţ, Bugilan 1987, p. 90.

[163] Jockenhövel 1990, p. 211.

[164] Sugestiv în acest sens este cazul tell-ului de la Feudvar (Falkenstein 1998, p. 164 sqq.), a celui de la Békés (Banner, Bóna 1974, p. 133 sqq.) sau situaţia de pe valea râului Benta, din arealul culturi Vatya (Vicze 2000, p. 120, fig. 3).

[165] Noţiunea de „cultură arheologică“ a dobândit de-a lungul timpului o serie de înţelesuri (Hachmann 1987). Cu toate că ea a fost în ultimul timp constant discutată (citez doar câteva exemple: Lüning 1972, p. 145 sqq.; Klejn 1982, p. 198 sqq.; Hodder 1982, p. 186 sqq.; Binford 1989, p. 3 sqq.; Shennan 1994, p. 5 sqq.; Hansen 1995, p. 9 sqq.), nu s-a ajuns la un consens în definirea sa (Barford 1996, p. 33 sqq.). În Bazinul Carpatic prin cultură arheologică se înţelege, în general, o entitate umană, definită printr-un ansamblu comun de bunuri materiale, credinţe şi manifestări religioase, activităţi economice, organizare socială, caracteristice unui anumit areal geografic (Bóna 1975, p. 16; Novotný 1986, p. 57, s.v. archeologiká kultúra; Gumă 1993, p. 112; M. Babeş, p. 390, s.v. cultură, în Preda 1994,; Boroffka 1994, p. 1 ).

[166] În definirea unui nivel arheologic am plecat de la schema propusă de către B. Hänsel pentru magula de la Kastanas (Hänsel 1989, p. 55 sqq., fig. 8). Astfel un nivel arheologic constă din mai multe depuneri (orizonturi de construcţie, podele, incendieri etc.) şi începe odată cu construcţia unei case şi ia sfârşit prin nivelarea sa.

[167] Prošek 1959, fig. 57. Mulţumesc lui P. Adamka, R. Štefanka, P. Steiner pentru posibilitatea de a consulta documentaţia de la Košice-Barca.

[168] Kalicz, Raczky 1984, p. 85 sqq.; Máthé 1984, p. 137 sqq.

[169] Máthé 1988, p. 36 sq.

[170] Vicze 1992, p. 146 sqq. cu bibliografia mai veche.

[171] Vezi nota 32.

[172] Szabó 1992, p. 38 sqq. cu literatura mai veche.

[173] Bóna 1992c, p. 149 sqq. cu literatura mai veche.

[174] Poroszlai 2000b, p. 13 sqq. cu bibliografia mai veche.

[175] Bolega 1999, p. 29 sqq. cu unele date bibliografice. Informaţii amabile primite de la G. Kulcsár.

[176] Stanczik, Tárnoki 1992, p. 120 sqq. cu bibliografia mai veche.

[177] Vezi nota 118.

[178] Točík 1981b.

[179] Bóna 1992b, p. 101 sqq. cu literatura mai veche.

[180] Este, de exemplu, cazul Peşterii Hoţilor de la Băile Herculane (Roman 1976, p. 16, pl. 7).

[181] Mai nou Petrescu 2000, p. 75 sqq.

[182] Sistemul aşezărilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic, având caracteristicile unor tell-uri, constituie subiectul propus mie de către profesorul B. Hänsel ca temă de studiu pe durata bursei oferite de către Fundaţia Alexander von Humboldt.