Cuprins 

 

 

 

PRELEGERI DE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ

 

I. EVUL MEDIU TIMPURIU ÎN EUROPA

 ŞI ORIENTUL APROPIAT

Autori: dr. ZENO - KARL  PINTER, dr. IOAN MARIAN ŢIPLIC

- pentru uzul învăţământului de zi şi I.D.D. -  © copyright: 2004

Prelucrare Web: Cosmin Suciu; Powered by: Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European (IPTCE)

 

CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU

 

Europa în secolele VI-XI

 

Parte integrantă a evoluţiei istorice a Europei în Evul Mediu timpuriu, cultura a evoluat în strânsă legătură cu transformările petrecute în Occident în secolele V-XI, care au creat condiţii pentru formarea unei culturi corespunzătoare nevoilor spirituale ale noii societăţii care se năştea. În primele secole ale Evului Mediu, principalele trăsături ale vieţii culturale le constituie declinul culturii antice, răspândirea unor elemente ale culturii popoarelor germanice stabilite pe teritoriul fostului Imperiu Roman şi geneza culturii medievale timpurii. Astfel, ca urmare a interacţiunii unor factori socio-economici, politici şi cultural-religioşi, cultura Europei Apusene în Evul Mediu timpuriu reprezintă o sinteză a moştenirii culturale romane şi a aportului cultural al migratorilor, cu precădere al celor germanici, realizată în condiţiile genezei societăţii feudale şi a generalizării creştinării în ritul bisericii romane, condiţii care i-au oferit caractere distincte. Tradiţiile păgâne sunt greu de evaluat, deoarece elementele de bază, vehiculate de o cultură orală şi de popoare în mişcare, scapă în cea mai mare parte cunoaşterii noastre, dar este evident că slăbirea amprentei antice permite, începând cu secolele al V-lea şi al VI-lea, renaşterea culturilor indigene - mai ales a culturii celtice -, apropiate de cele ale noilor-veniţi. Din ciocnirea culturilor şi din impactul invaziilor, apar, în diferite tradiţii populare, eroii şi temele viitoarelor mari cicluri epice ale Evului mediu, cele ale ciclului arthurian şi ale Nibelungilor ori ale prozelor narative (saga) scandinave.

Cultura şi învăţământul. Un şir de oameni de cultură s-au străduit să transmită realizările culturii clasice îndeosebi sub forma unor compendii, mai accesibile decât operele în întregimea lor, oamenilor medievali. Martianus Capella (sec. V) a transmis sistemul mai vechi al grupării cunoştinţelor antichităţii în şapte arte liberale. Ele au fost grupate ulterior în trei căi ale cunoaşterii (trivium): gramatica, dialectica şi retorica şi în patru căi ale cunoaşterii (quadrivium): aritmetica, geometria, astronomia şi muzica, care au constituit baza învăţământului medieval.

La rândul său, pe măsura consolidării poziţiilor sale social-politice şi ideologice în societate, biserica creştină devenea tot mai precaută faţă de cultura antică păgână. Exprimând poziţia oficială a bisericii faţă de moştenirea culturală antică, papa Grigore I cel Mare, reproşa în 601 unui prelat care se ocupa de literele lumeşti, că în una şi aceeaşi gură nu încape lauda lui Hristos împreună cu lauda lui Jupiter. În condiţiile regresului cultural al epocii şi ale instaurării supremaţiei spirituale a clerului, principalele centre de cultură reprezentau nişte oaze răzleţe: unele reşedinţe episcopale şi unele mănăstiri, curţile regale, iar creatorii şi purtătorii de cultură proveneau aproape numai din rândurile unor clerici cu pregătire culturală mai temeinică, astfel încât termenul de cleric şi de ştiutor de carte deveniseră sinonime. Bibliotecile mănăstireşti cuprindeau lucrări nu numai religioase, ci şi profane, între care şi opere antice salvate de la distrugere; exemple de astfel de biblioteci avem la Vivarium, Monte Cassino, Sankt Gallen, Fulda, Lindisfarne etc.

După dispariţia şcolilor antice, mai întâi mănăstirile au fost cele care au asigurat transmiterea artelor liberale, adaptate nevoilor culturii creştine. Carol cel Mare, care a înţeles importanţa scrisului pentru renaşterea bisericii şi a statului, a căutat să creeze şcoli pe lângă bisericile episcopale şi chiar parohiale. În secolul al X-lea, alături de mari centre mănăstireşti, cum sunt cele menţionate mai sus, se afirmă şcolile episcopale de la Köln, Utrecht, Reims, în timp ce în Italia se menţine tradiţia şcolilor de drept şi a celor notariale. În unele oraşe, însă, afluxul de profesori şi elevi, precum şi lărgirea temelor de gândire - e perioada certei universaliilor - determină eliberarea şcolilor de sub tutela episcopală. În secolul al XIII-lea, asistăm la triumful unei noi instituţii, Universitatea, în care se afirmă metoda de învăţare pusă la punct în cadrul şcolilor pe baza lecturii şi comentării textelor ce fac autoritate: scolastica. Protejată de papalitate şi de autorităţile laice, ea este în acelaşi timp o asociere de şcoli şi o corporaţie de profesori şi studenţi, condusă prin statute sau privilegii ce-i sunt proprii. Universitatea medievală - matrice a universităţii moderne, dar în esenţă, fundamental diferită - este o instituţie tipic europeană, absolut originală şi caracteristică Evului Mediu.

Viaţa intelectuală din Italia Evului Mediu avea o orientare practică, legată de activitatea politico-socială; mişcarea comunală - mai activă aici decât în alte părţi ale Europei - avea nevoie în primul rând de jurişti, de specialişti, de funcţionari calificaţi pentru administrarea oraşelor şi pentru a le apăra interesele şi drepturile. Pe baza acestor comandamente apar şi Universităţile în Italia şi apoi şi în celelalte spaţii vest-europene; unele dntre aceste Universităţi au rezistat vremurilor, funcţionând aproape fără întrerupere până în zilele noastre: Bologne, Paris, Oxford, Heidelberg ş.a.

În secolele VI-VIII, preocupările culturale erau îndreptate mai mult asupra cunoştinţelor enciclo­pe­dice, teologiei-filosofiei, istoriografiei şi bele­­tris­ti­cii şi mai puţin asupra ştiinţelor naturii. Nivelul cunoş­tin­ţelor epocii se reflectă în întinsa lucrare cu caracter enciclopedic Etimologii, datorată lui Isidor din Sevilla. În domeniul istoriografiei, în Galia, Grigore de Tours (cca.538-594), a scris Istoria francilor, în care expune istoria Galiei şi cu precădere a francilor de la începuturile legendare ale dinastiei merovingiene până către finele secolului al VI-lea. În Anglia cea mai răspândită cronică aparţine lui Beda Venerabilul, autorul lucrării Istoria bisericească a neamului anglilor, în care înfăţişează istoria Britaniei de la venirea anglo-saxonilor în insulă în anul 731.

Evoluţia culturală din primele secole ale Evului Mediu, prin transmiterea unei părţi a moştenirii culturale a antichităţii şi prin funcţionarea unor centre culturale laice şi mai ales religioase, a creat condiţii pentru înviorarea culturii în timpul aşa-numitei Renaşteri carolingiene (ultimul sfert al secolului al VIII-lea - prima jumătate a secolului al IX-lea). Expansiunea statului franc carolingian şi a creştinismului în rit latin a sporit nevoia de slujbaşi şi clerici cu o pregătire mai bună, în funcţie de necesităţile statului şi bisericii. Pentru realizarea acestor scopuri, Carol cel Mare a invitat la curtea sa pe Petru din Pisa şi Paulin din Friul (Italia), Paul Diaconul, Theodulf, Alcuin etc., gramaticieni, poeţi, teologi, geografi. Programul Renaşterii carolingiene a fost realizat prin activitatea acestui "stat major cultural" şi s-a desfăşurat în cercurile cultivate ale epocii, ca Academia palatină de la Aachen, şcolile episcopale, mănăstireşti ş.a. Din această perioadă datează majoritatea operelor antice, care au fost copiate în scriptoriile mănăstirilor, opere ale scriitorilor antici, Titus Livius, Caesar, Tacitus, Vergilius, Lucretius, etc. În istoriografie tendinţa de a glorifica şi a justifica politica statului carolingian şi a suveranilor săi se reflectă în Analele regatului francilor, cronică oficială a evenimetelor mai însemnate petrecute în anii 768-829, în Viaţa împăratului Carol cel Mare scrisă de Einhard (Eginhard - cc.830). Deşi Renaşterea carolingiană, prin programul şi mijloacele sale modeste, nu putea cuprinde decât un mic număr de oameni, având deci o răspândire şi efecte limitate, totuşi, prin valorificarea şi transmiterea unei părţi a moştenirii culturale clasice şi prin efortul de a concilia creştinismul cu înţelepciunea antică a constituit veriga de legătură între cultura clasică, umanismul occidental din secolele XII-XIII şi umanismul renascentist.

Continuarea obiectivelor Renaşterii carolingiene a fost completată, în secolele IX-XI, prin intensificarea contactelor culturii occidentale cu culturile bizantină şi arabă, mai ales prin Italia de sud şi Spania arabă. În domeniul ştiinţelor naturii, în zona de contact din sudul Italiei a culturii occidentale cu cele bizantină, arabă şi ebraică, a funcţionat în secolul al X-lea şcoala de medicină de la Salerno.

Ca şi în secolele precedente, limba culturii scrise a continuat să fie latina, dar încheierea în linii mari a procesului de formare a popoarelor şi limbilor romanice şi germanice a stat la baza pătrunderii şi răspândirii limbilor vorbite în cultura scrisă. Astfel, jurământul de la Strassbourg, întocmit în 842 este redactat în limba latină, dar pentru a fi înţeles de oştenii din Francia apuseană şi de cei din Francia răsăriteană, conţine şi o redactare în lingua romana (vechea franceză) şi lingua tedesca (germana veche). În Britania domnia lui Alfred cel Mare (871-899), rege de Wessex, poate fi comparată, din punctul de vedere al culturii şi învăţământului, cu cea a lui Carol cel Mare, deoarece şi el dispune crearea de şcoli şi iniţiază alcătuirea  Cronicii anglo-saxone.

 

Arta. Ca şi în domeniul culturii, şi în cel al artei au coexistat şi s-au influenţat elemente ale moştenirii clasice romane, păstrate îndeosebi în domeniul arhitecturii în piatră şi în tehnica mozaicului, ale lumii germanice, prezente mai ales în arhitectura în lemn şi în obiectele în lemn ca şi în artele decorative: podoabe, miniaturi şi coperţi de codice.

În domeniul arhitecturii în piatră de tradiţie romană se înscriu bazilicele San Apollinare Nuovo şi San Vitale din Ravenna (sec. VI), baptisteriul Saint Jean din Poitiers (sec. VII), capela imperială de la Aachen (sfârşitul secolului al VIII-lea - începutul secolului al IX-lea). Primele manifestări ale unei arhitecturi romanice - caracterizată prin bolta de pietre faţetate, menţinute cu o lata numită cheie de boltă - apar aproape în acelaşi timp, la sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea, în Catalonga, Lombardia şi Lorena. De aici ele se exind în tot Occidentul creştin, punctul de convergenţă situându-se în Burgundia şi Auvergne. Arta bizantină, cu edificiile sale cu cupole şi cu caracterul hieratic şi ţeapăn al decoraţiunilor sale, arta musulmană, descoperită în Spania Reconquistei şi pe Tărâmul Sfânt, i-au inspirat mult pe arhitecţii şi artiştii epocii romanice. Printre problemele tehnice care se ridicau în faţa arhitecţilor, cea mai importantă era aceea a acoperişului, care a fost construit din piatră în sistemul bolţii în plin arc, care avea dezavantajul că nu oferea posibilitatea ridicării unor construcţii înalte. Acest inconvenient a fost înlăturat începând cu secolul al XI-lea, când s-au adoptat soluţii variate: juxtapunerea mai multor cupole, bolţi în umbrar susţinute de arcuri ce dublează bolta. Exemple celebre de astfel de construcţii se întâlnesc din Franţa până în regatul maghiar şi din Scandinavia până în Italia (mănăstirea Santiago de Compostella, domul din Worms, catedralele din Poitiers, Toulouse ş.a.).

Sculptura şi pictura erau, de regulă, auxiliare ale arhitecturii, dar s-au realizat şi opere separate, mai ales în domeniul artelor decorative (statuete, ca aceea reprezentând un suveran carolingian, poate Carol cel Mare, sec. IX). De o mare răspândire şi preţuire se bucurau artele decorative legate de prelucrarea lemnului şi a metalelor şi decorarea manuscriselor. Scriptoriile, mai ales ecleziastice, din secolele VI-X, constituiau ateliere nu numai pentru copiat codice, în secolele IX-X cu eleganta minusculă carolingiană, ci şi pentru realizarea legăturilor, ferecăturilor şi minierea codicelor, ca Evangheliarul din Kells, Evangheliarul de la Lindisfarne (Britania anglo-saxoă, sec. VIII-IX), Psaltirea de la Utrecht (statul carolingian, sec. IX).

 

Cultura arabă (sec. VI-XI)

 

Până în epoca formării statului unificat şi a marilor cuceriri, cultura arabă a avut un caracter predominant oral şi practic, izvorât din necesităţile impuse de viaţa aspră din deşerturile peninsulare. Acest caracter practic al culturii preislamice s-a retransmis, ca o moştenire ancestrală şi ştiinţei arabe din secolele următoare.

Încă din perioada preislamică, arabii au intrat în contact cu cultura mai dezvoltată din ţările vecine - Siria, Palestina, Persia - prin mijlocirea comunităţilor de sirieni, greci, evrei, persani, statorniciţi în peninsulă sau prin călătoriile făcute de negustorii arabi peste hotare. Marile cuceriri şi extinderea statului arab de la Indus la Oceanul Atlantic au pus pe arabi, începând cu secolul al VII-lea, în contact direct sau indirect cu civilizaţiile şi culturile considerabil mai înaintate decât a lor, din Imperiul Bizantin, Orientul Apropiat, Persia, India, China.

Cultura clasică arabă s-a format treptat, în condiţiile islamizării ţărilor cucerite, ale sintezei dintre vechea cultură arabă şi culturile din aceste ţări şi a atins culmea înfloririi sale în secolele VIII-IX, perioadă în care au fost culese şi redactate poeziile orale arabe preislamice din secolele al VI-lea şi al VII-lea. Din cauza influenţei islamului, arabii şi-au însuşit în mod unilateral moştenirea culturii antice, interdicţia religioasă de a înfăţişa chipuri de oameni şi animale (provenită din teama de idolatrie) a nimicit cu timpul sculptura şi a avut o inflenţă nefastă asupra picturii.

Înflorirea culturii arabe în secolele VIII-XII se datoreşte unui complex de condiţii favorabile, apărute datorită avântului economic ce a caracterizat această perioadă. Bazându-se pe moştenirea culturii arabe preislamice şi ale spiritului raţionalist elen, cultura arabă s-a caracterizat printr-o vădită înclinare spre studiul ştiinţelor naturii şi al aplicaţiilor practice. Astfel au fost elaborate lucrări speciale pentru nevoile arhitecturii şi tehnicii; de exemplu matematicianul şi geometrul Abu-l-Wafa  (secolul al X-lea) a scris Cartea despre cele ce sunt necesare meşteşugarilor în legătură cu construcţiile.

 

Ştiinţa şi învăţământul. În domeniul matematicii, arabilor le revine meritul de a fi preluat de la indieni numeraţia cu nouă cifre-simboluri, căreia i-au adăugat cifra 0. Astel perfecţionat, sistemul de numeraţie zecimală prin cifre se găseşte în manualul de aritmetică scris pe la 830 de al-Horezmi (Khwarizmi - 780-cca.846), de la al cărui nume provine termenul latinizat de algoritm. Noul sistem s-a răspândit în Europa după anul 1000. Tot al-Horezmi a pus bazele şi calculului algebric scriind un Scurt tratat despre calculul lui al-jabr şi al lui al-muqabala. Perfecţionarea operaţiilor algebrice s-a datorat ulterior lui Omar Khayyam, autorul tratatului Demonstrarea problemelor de al-jabr şi al-muqabala (1047).

Progresul matematicii a favorizat pe ce al astronomiei, a cărei dezvoltare a fost condiţionată de necesităţile impuse de cultul musulman, ca întocmirea calendarului, stabilirea lunii Ramadan şi a orelor de rugăciune, determinarea exactă a poziţiei geografice a oraşului Mecca. Începând cu secolul al IX-lea, astronomii şi geografii arabi au efectuat operaţii necesare măsurării unui arc de meridian terestru de 10 şi în secolul al XI-lea ei au ajuns la un rezultat foarte apropiat de cel real, stabilind lungimea lui la 113 km, cu numai 2 km diferenţă faţă de lungimea reală de 111 km.

Arabii s-au remarcat în chip deosebit şi în medicină şi deşi nu au practicat deschis disecţia, datorită interdicţiilor coranice, ei au ajuns totuşi, pe baza observaţiei şi experimentului, să aducă contribuţii în domeniul fiziologiei. Unul dintre cei mai cunoscuţi medici ai lumii arabe a fost cunoscut sub numele de Avicenna (Abu Ibn Senna).

Până în secolul al X-lea în lumea musulmană nu exista un învăţământ public organizat, nu existau adevărate şcoli elementare; copiilor li se făceau lecţii de religie şi de morală în cadrul moscheii. Către sfârşitul secolului al X-lea a luat fiinţă învăţământul secundar, elevii având întreaga întreţinere asigurată. Unele colegii aveau o programă de învăţământ de nivel universitar - cum era colegiul fondat în secolul al XI-lea de Nizam al-Mulk la Bagdad. Nivelul intelectual înalt al lumii islamice medievale este atestat şi de numărul şi de marile proporţii ale bibliotecilor. În secolul al X-lea, un vizir a fondat la Bagdad o bibliotecă de 12.000 de volume - opere inedite, traduse recent din limbile greacă, sanscrită şi chineză.

În cele cinci secole (VIII-XIII) de strălucită afirmare în domeniile ştiinţei, cele trei mari centre de cultură - Bagdad, Cordoba şi Cairo - s-au bucurat în mod deosebit de un imens prestigiu, fiind adevărate izvoare de ştiinţă şi cultură.

 

Arta. Arhitectura. Subordonarea manifestărilor artistice unor norme cu caracter religios va conferi artei islamice o marcantă notă de originalitate. Arta islamică, structural unitară dar nu uniformă, este departe de a fi rămas imuabilă. În cele treisprezece secole de evoluţie se disting patru perioade. Prima (de la mijlocul secolului VII până la sfârşitul secolului IX) corespunde epocii omeyyade, de expansiune politico-militară şi celei de glorioasă domnie a califilor abbasizi. La începutul acestei perioade, sub califii omeyyazi, arabii preiau şi integrează în creaţiile lor elemente siriene şi elenistico-bizantine.

În cea de a doua perioadă (sec. X-sfârşitul sec. XII), odată cu dislocarea imensului imperiu şi cu coexistenţa celor trei califate rivale (Bagdad, Cordoba şi Cairo) se crează trei mari centre cultural-artistice. Arta islamică se degajează de influenţele anterioare, căpătând clare caractere proprii. Este abandonat vechiul tip de moschee, bazat pe predominanţă dată cupolei, care va deveni element esenţial al arhitecturii funerare. Se fixează acum şi silueta caracteristică a minaretului - care, începând cu secolul al XI-lea, devine foarte înalt, pe un plan circular, subţiindu-se spre vârf şi având, la înălţimea de 3/4, balconul muezinului.

Cel mai vechi monument de arhitectură arabă care s-a păstrat, derivat în mod evident din arhitectura creştină siriană, este aşa-numita Cupolă a Stâncii din Ierusalim. Dar creaţia cea mai remarcabilă a epocii omayyade este marea moschee din Damasc (datând din 706 şi reconstruită în secolul al XI-lea). Dintre marile monumente religioase ale epocii abbaside care au rămas, cel mai impresionant este faimoasa moschee din Cordoba, a cărei construcţie a fost începută în 785. În ceea ce priveşte decoraţia acestor monumente de artă religioasă şi nu numai, deoarece Coranul interzicea pictarea sau sculptarea figurilor umane şi animale, se dezvoltă o decoraţie cunoscută sub numele de arabesc, care deşi nu este inventată de arabi, ei sunt cei care o promovează şi o transformă într-un element caracteristic artei lor.

În domeniul artelor minore, meşterii arabi au obţinut rezultate remarcabile în confecţionarea armelor fin cizelate şi bogat împodobite, în prelucrarea artistică a metalelor uzuale şi nobile, a lemnului şi a fildeşului.

Aportul arabilor la cultura şi civilizaţia Europei medievale s-a efectuat prin canalul Spaniei şi al Siciliei. Viaţa intelectuală şi culturală din aceste două ţări aflate sub ocupaţia islamică era superioară celei din restul Europei acelei vremi. Legăturile artistice ale europenilor cu lumea arabo-islamică încep încă din secolul al VIII-lea, odată cu schimburile comerciale care includeau şi obiecte de artă şi mai târziu, prin intermediul cruciadelor europenii au cunoscut mai de aproape arta arabă. Arhitectura Evului Mediu occidental a fost sensibil influenţată de tradiţiile arhitecturii arabo-musulmane (ferestre duble, arce diferite, creneluri, cupole, arcade sau bolte poligonale, suprafeţe traforate).