Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvanean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS III

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2004

Autor / Author: Ioan Marian ŢIPLIC

pag. (pages in the paper volume): 183-216.

Planşe / Figures

Caracteristici Tipologice

ale  fortificaţiilor din pământ şi lemn din Transilvania sec. X-XIII

 
Ioan Marian ŢIPLIC

 

Abstract

 

Typological characteristics of earth and wood fortifications from Transylvania in 10th-13th C.

 

The fortification’s study is a very important component of european history and especially for Transylvanian history. In very earlier medieval times the wood and earth fortifications was the most popular kind of defense for a kingdom, land or village.

In Transylvania we have a few earth and wood fortifications but we haven’t a very good date, because of that is necessary to improve some results about archaeological results from Dăbâca, Şirioara, Cluj-Mănăştur, Zalău etc. We knew that all of earth and wood fortifications are coming from central and east Europe and all of them dating from 8th to 13th century. In our historiography we haven’t a good typology for these kind of fortifications, major part from historian split them in two categories:

-                    fortifications with one of many earthworks and with one or two tranches

-                    fortifications with palisades and eartworks

Both of these categories do not permit to built a strong typology ana because of that I try to analized a few, well known, earth and wood fortifications from Transylvania. The final conclusions is that: in Transylvania we have some early fortifications from Xth century (tab. 1 and 2), they are very simple (with earthwall and primar palisade – fig. 1), other fortifications from XI-XII C. which are more complicated (with one or many earthwall and complex palisades – fig. 4 and 16)

 

1. Tipologia fortificaţiilor din Transilvania (sec. X-XIII) .

1.1 Cadru general. Studierea fortificaţiilor a fost o constantă a istoriografiilor europene, dar rezultatele obţinute nu reprezintă o constantă generalizată la scara Europei, iar motivele pentru care nu s-a întâmplat acest lucru sunt evidente: discrepanţele economico-politice ce au existat în această regiune. În ceea ce priveşte studiul fortificaţiilor din Transilvania putem spune că a fost o preocupare importantă încă din secolul al XIX-lea, ca urmare a impulsului dat de curentul romantic, dar, şi în acest caz, rezultatele sunt departe de a oferi concluzii clare. În general problematica fortificaţiilor a fost tratată secvenţial: istoriografia de limbă germană preocupându-se în special de fortificaţiile din sudul Transilvaniei, istoriografia română fiind deosebit de preocupată de obţinerea unor rezultate care să susţină informaţiile din Cronica Notarului Anonim referitoare la fortificaţiile asediate de unguri la începutul secolului al X-lea, iar istoriografia maghiară (din Ungaria) şi-a cantonat interesul în special asupra fortificaţiilor din perioada arpadiană. Totuşi, datorită istoriografiei maghiare există cele mai importante studii referitoare la fortificaţiile din Ungaria şi Transilvania[1], dar încă nu a fost pe deplin lămurită originea arhitecturii fortificaţiilor din perioada arpadiană, chiar dacă unele particularităţi structurale le apropie de fortificaţiile din Europa Centrală şi de Est din perioada secolelor XI-XIII. Opinia cea mai larg răspândită este că din punct de vedere al rolului lor sunt mai degrabă legate de un model chazar[2], dar această ipoteză încă nu a fost pe deplin demonstrată prin cercetări arheologice.

În ceea ce priveşte istoriografia română privitoare la fortificaţiile din perioada secolelor XI-XIII, ea este tributară opiniilor exprimate în urma cercetărilor de la Dăbâca, cercetări publicate parţial încă din anii ’60 ai secolului al XX-lea[3] şi reluate, în contextul cercetărilor aşezărilor fortificate, de către P. Iambor în anul 1999, în cadrul tezei sale de doctorat[4]. În baza ideilor expuse de colectivul de cercetare de la Dăbâca s-a încetăţenit formula departajării fortificaţiilor transilvănene în trei mari categorii:

*        fortificaţii cu unul sau mai multe valuri de pământ şi unul sau două şanţuri de apărare;

*        fortificaţii cu palisadă în spatele sau pe coama valului de pământ;

*        fortificaţii din piatră.

Cercetările arheologice efectuate în ultimele decenii au adus contribuţii substanţiale la reconstituirea cadrului istoric general şi la o cunoaştere mai aprofundată a situaţiei demografice. Cartând descoperirile făcute prin săpături sistematice şi sondaje arheologice efectuate pe teritoriul Transilvaniei se constată existenţa a 283 de aşezări, a 31 cetăţi sau fortificaţii şi a 81 necropole[5] în perioada secolelor X-XIII. Cunoaşterea fortificaţiilor reprezintă un segment important pentru reconstituirea globală a habitatului medieval al unei zone. Totuşi, cea mai spinoasă problemă a reconstituirilor cu ajutorul  arheologiei a istoriei socio-politice a secolelor IX-XI este, fără îndoială, aceea a cetăţilor.

O atenţie aparte a fost acordată cetăţilor şi fortificaţiilor din secolele IX-XI deoarece studierea lor permite o înţelegere mai realistă a transformărilor de ordin economic, social şi politic petrecute în sânul societăţii acelei vremi. M. Rusu pune pe seama acestor transformări apariţia fortificaţiilor transilvănene medievale timpurii[6], lăsând în plan secund impactul pe care lumea medievală apuseană l-a avut asupra acestei zone. Pe de altă parte Şt. Pascu, dând crezare totală relatărilor cronicii, scrise pe la anul 1200, în privinţa fortificaţiilor pe care ungurii le-au găsit în primele decenii ale secolului al X-lea în Bihor, Banat şi Transilvania, se dovedeşte încrezător în arheologie şi identifică pe teren marea majoritate a obiectivelor enumerate de această cronică[7]. Nu acelaşi lucru îl face cu numeroasele cetăţi despre care acelaşi izvor pretinde că le-ar fi construit ungurii de-a lungul secolului al X-lea[8]. R. Popa consideră că era mai mult decât probabil că la sfârşitul secolului al IX-lea existau în Transilvania cetăţi de pământ, cele nominalizate de cronică sau altele, dar, după cum apreciază, pentru nici una dintre cele cercetate până acum nu dispunem de documentaţia necesară datării lor ferme şi prin urmare nici pentru preluarea datărilor propuse de autorii cercetărilor[9]. În afara celor 3-4 cazuri în care rapoartele preliminarii permit o imagine cât de cât coerentă asupra respectivului obiectiv, cele cca. 20 cetăţi de pământ cercetate în ultimele decenii în Transilvania prin sondaje sau săpături sistematice continuă să reprezinte capitalul ştiinţific personal al cercetătorilor care s-au ocupat de ele[10].

Dacă toate cele scrise în ultimele decenii asupra cetăţilor medievale timpurii româneşti (sic!) din teritoriile intracarpatice întâmpină piedici majore în acceptarea lor, încercarea de a acredita ideea că unele dintre ele reprezintă reşedinţe ale autorităţilor social-politice de tip statal se loveşte de dificultăţi încă şi mai mari. Întreaga teorie a lui Şt. Pascu despre cetăţile româneşti din secolele IX-X, inspirată din sondaje şi ipoteze mai vechi, dar transformată apoi - în pofida lipsei argumentelor - în îndemn şi chiar indicaţie pentru cercetările arheologice ulterioare expunerii ei în Tratatul de Istorie din 1962 şi mai ales în lucrarea Voievodatul Transilvaniei din 1971, porneşte de la iluzia că astfel s-ar realiza o paralelă între evoluţia societăţii româneşti şi aceea petrecută în secolele VIII-X în teritoriile învecinate[11].

Cetăţile transilvănene pot fi împărţite - conform părerii lui M. Rusu[12] -  în trei tipuri principale: a) cu unul sau mai multe valuri de pământ dublate de şanţuri cu fundul plat sau în formă de albie; b) cu palisadă complexă situată în spatele sau pe muchia valului de pământ; c) cu ziduri din piatră construite într-o tehnică ce are analogii doar în spaţiul bizantin. Această tipologie nu permite încadrarea într-un raport cronologic a unor fortificaţii, deoarece întâlnim pe parcursul secolelor XI-XIII exemple ce se încadrează în fiecare din cele trei tipuri propuse: avem fortificaţie cu ziduri de piatră în secolul al XI-lea la Moldoveneşti, avem fortificaţie cu val, palisadă şi şanţ în secolelor XII-XIV cum sunt cele de la Lipova, Ceala, Cuhea[13] şi avem fortificaţii cu val, palisadă şi şanţ în secolul al X-lea la Biharea, Dăbâca.

Multe din cetăţile secolelor IX-XI, amintite în documentele vremii, nu sunt nici până în prezent identificate pe teren şi singurele informaţii pe baza cărora se pot face identificări ale acestora sunt de natură toponimică. Numeroase aşezări, supravieţuitoare sau "dispărute", au conţinut sau conţin în numele lor indicii cu privire la caracterul întărit al localităţii sau la existenţa odinioară a unei fortificaţii. În această ordine de idei avem numeroase toponime care amintesc de acele întărituri mai simple, din copaci şi şanţuri, din îngrădituri şi valuri de pământ, unele dintre aceste întărituri fiind distruse sau cucerite de către unguri în perioada luptelor pentru cucerirea Transilvaniei. Existenţa lor pe teritoriul transilvănean este susţinută şi de menţionarea unor astfel de fortificaţii de către Anonymus în a sa cronică Gesta Hungarorum[14]. Pe de altă parte, astfel de fortificaţii sunt atestate în tot spaţiul Europei de Est, începând din teritoriile de la est de Prut şi ajungând până în zona Sileziei de astăzi[15].

Fortificaţiile primelor secole ale evului mediu erau construite din pământ, lemn şi arareori din piatră, fie că erau tabere de vară (castra estiva), fie că erau permanente (castra stativa). Din secolul al XII-lea până la marea invazie tătaro-mongolă din 1241 se dezvoltă noul tip de fortificaţii: cetăţile de pământ şi lemn, alături de care încep să-ţi facă apariţia şi unele fortificaţii din piatră (Moldoveneşti, Dăbâca, Feldioara). Experienţa tragică a invaziei din 1241 a determinat regalitatea să înlocuiască tot mai mult valul de pământ şi palisada cu piatra în construirea sau întărirea unor cetăţi şi noul tip de fortificaţie se va impune, ieşind, începând cu sfârşitul secolului al XIII-lea, de sub monopolul puterii regale[16]. Fenomenul poate fi încadrat şi în procesul mai larg al încastelării Transilvaniei în secolele XIII-XIV pe fondul anarhiei feudale din regatul ungar de la sfârşitul secolului al XIII-lea, iar în acest context are loc şi apariţia în spaţiul transilvan a turnurilor-locuinţă fortificate, ca exemplu a generalizării relaţiilor feudale de tip apusean. D. Ţeicu consideră că turnurile-locuinţă fac parte din ansamblul lumii satului medieval (...Prezentul nostru demers vizează doar un aspect din arheologia satului medieval, anume cel referitor la turnurile - locuinţă.)[17], fapt cu totul inacceptabil, deoarece turnul-locuinţă este apanajul unui feudal şi nicidecum al unei comunităţi, el nefiind un element de fortificare a unei localităţi ci reşedinţă seniorială. Această afirmaţie este susţinută chiar de autorul citat, când afirmă că originea turnului - locuinţă ca fortificaţie tipică cu caracter individual (s.n.), restrâns, trebuie căutată în civilizaţia medievală vest-europeană a sec. XI-XII[18]. Turnurile-locuinţă din piatră au transpus, din punct de vedere constructiv, tradiţiile mai vechi ale arhitecturii din lemn, apreciate, fiind, ca una din marile inovaţii ale arhitecturii de fortificaţii din Europa de vest din secolul al XI-lea, şi cel mai probabil fenomenul se desfăşoară în paralel cu dezvoltarea arhitecturii ecleziastice în piatră[19].

Pornind de la analizarea sumară a unor ipoteze privitoare la modul de organizare a unor teritorii şi postulând existenţa încă din secolele VIII-IX a unor structuri teritoriale aflate în faze de evoluţie spre o formă statală, autorii tratatului de Istorie a românilor[20] încearcă să ofere o structură tipologică a acestora, pornind de la analizarea fortificaţiilor prin prisma a patru criterii: loc de amplasare (promontoriu, câmpie, luncă), tehnică de construcţie şi dimensiuni, material de construcţie, rol funcţional.  Ne declarăm şi noi de acord cu faptul că primul criteriu este unul fără nici o relevanţă în ceea ce priveşte aportul pe care l-ar aduce într-o analiză tipologică din punctul de vedere al unor încadrări cronologice. Totuşi, nu putem să nu remarcăm o oarecare superficialitate în ceea ce priveşte tratarea subiectului, deoarece mai înainte de a admite că primul criteriu nu este important pentru stabilirea unei tipologii ştiinţifice[21] se menţionează că toate cele patru criterii prezintă, în general, aceeaşi importanţă[22].

S. Musteaţă[23] a realizat pentru teritoriul Republicii Moldova o tipologie care porneşte de la criteriile amplasării şi formelor fortificaţiilor din acest spaţiu, deosebind mai multe tipuri de fortificaţii, dar fără o departajare cronologică foarte clară, deoarece forma fortificaţiilor este dată de terenul pe care ele sunt amplasate şi astfel nu se pot deosebi anumite preferinţe pentru unele forme pe parcursul secolelor evului mediu, ci eventual anumite preferinţe în ceea ce priveşte amplasarea fortificaţiilor.

Dar poate cel mai bine ilustrează imposibilitatea desprinderii de concepţiile apărute în anii ’60 ai secolului al XX-lea, modalitatea simplistă de oferire a unei tipologii a fortificaţiilor transilvane din Istoria României. Transilvania[24], în care sunt prezentate cele trei tipuri de fortificaţii pe care le-a propus  M. Rusu[25] încă din 1978. Dar această tipologie este una care porneşte doar de la analizarea din prisma unui singur criteriu şi anume acela al materialelor folosite la construirea fortificaţiilor.

O propunere mai complexă în ceea ce priveşte criteriile de tipologizare a fortificaţiilor transilvane a făcut-o Şt. Pascu, care a luat în calcul criteriul materialelor de construcţii şi apartenenţa fortificaţiilor[26], dar s-a oprit mai ales asupra criteriului apartenenţei în ceea ce priveşte fortificaţiile din piatră. Nu ne declarăm de acord cu concluzia emisă de autorul citat referitoare la anterioricitatea fortificaţiilor ţărăneşti asupra fortificaţiilor regale sau nobiliare: …multe dintre aşezările întărite au fost la început „cetăţi ţărăneşti”, dintre care unele au devenit apoi cetăţi regeşti sau feudale[27] O astfel de evoluţie nu se încadrează în tiparul societăţii medievale europene şi mai ales în spaţiul de influenţă apuseană, unde construirea de fortificaţii era apanajul regalităţii sau reprezenta un atribut de forţă al feudalilor.

1.2 Aspecte tipologice ale elementelor constitutive ale fortificaţiilor. Pentru a realiza un tablou cronologic care să permită o departajare cronologică cât se poate de strânsă este absolut necesară o analizare şi a formelor elementelor ce compun fortificaţiile din pământ şi lemn, fiind vorba în principal de val, şanţ de apărare, bermă, drum de rond şi palisadă. Încă din anul 1956 a fost publicat un important studiu referitor la fortificaţiile de pământ şi lemn din regiunea Niprului mijlociu, respectiv din cnezatele situate pe teritoriul numit în vechime Russkaia zemlea, studiu datorat lui P. A. Rappaport[28]. Autorul citat a alcătuit o tipologie destul de pertinentă pornind de la analizarea formelor elementelor ce compun fortificaţiile, reuşind să departajeze mai multe tipuri de fortificaţii[29]:

*          secolele VIII-IX sunt caracterizate de aşezări care folosesc pentru apărare forme de relief favorabile din acest punct de vedere. Forma fortificaţiilor era neregulată, fiind subordonată poziţiei pe care o ocupau şi erau apărate în zonele mai expuse prin elemente artificiale (şanţ şi val);

*          secolul al X-lea marchează începutul unei noi perioade în organizarea aşezărilor întărite, fiind prezentate trei variante:

*          prima este reprezentată de continuarea tipului din perioada secolelor VIII-IX;

*          a doua este reprezentată de aşezări ce folosesc poziţiile greu accesibile, dar au şi fortificaţii artificiale, constând în val şi şanţ de apărare;

*          a treia variantă reprezintă grupa de aşezări care nu mai sunt condiţionate de forme de relief apărate natural, elementele principale de fortificaţie sunt constituite de valul de pământ, şanţul de apărare şi palisada complexă.

Analizând aceste elemente de fortificaţii, P. A. Rappaport a reuşit să prezinte o evoluţie a lor, pornind de la analizarea în principal a modalităţii de construire a valurilor şi palisadelor aferente[30]. În secolul al X-lea se întâlneşte sistemul continuării în adâncime, în pământul valului, a rândurilor orizontale de bârne ce formau peretele palisadei simple. Spre sfârşitul secolului al X-lea aceste construcţii devin mult mai complexe: se folosesc două şiruri de bârne paralele, în interiorul cărora se bătătoreşte pământul, rezultând un miez al valului de o consistenţă şi duritate sporită. În secolul al X-lea această variantă a valului casetat evoluează şi mai mult iar în cursul secolului al XII-lea apar şi alte elemente de fortificare artificiale: turnurile de apărare amplasate în fazele de început în zona porţii şi apoi şi pe valul de pământ al fortificaţiei în punctele considerate mai vulnerabile[31].

Criteriile enumerate mai sus sunt în esenţă cele mai importante modalităţi de clasificare a fortificaţiilor şi cu posibilităţi reale de a oferi şi unele raportări la cronologie, fapt pentru care ne-am oprit la rândul nostru asupra următoarelor trei criterii de clasificare, nuanţând, totuşi, fiecare criteriu în parte, după cum urmează:

Ř                        după materialele de construcţie:

Tipul I

- Subtipul I a. Linii de prisăci

- Subtipul I b. Fortificaţii cu val de pământ (v1-v2) şi/fără palisadă simplă (p1).

- Subtipul I c. Fortificaţii cu val de pământ (v3) şi palisadă complexă (p2, p3).

- Subtipul I d. Fortificaţii cu val de pământ, şanţ de apărare, palisadă şi turn locuinţă din piatră.

 

Tipul II

- Subtipul II a. Cetăţi cu incinte circulare simple construite în jurul unui turn locuinţă.

- Subtipul II b. Incinte poligonale cu turnuri patrulatere interioare şi cu/fără turn locuinţă.

- Subtipul II c. Incinte circulare cu turnuri rectangulare interioare.

- Subtipul II d. Incinte circulare cu turnuri rectangulare exterioare

- Subtipul II e. Incinte din piatră longitudinale având şi val de pământ (v4) şi şanţ sec de apărare

- Subtipul II f. Incinte neregulate cu turnuri patrulatere interioare

- Subtipul II g. Fortificaţii de tip european central – castelele

 

după funcţia lor

§     Fortificaţii de graniţă

§     Fortificaţii centre de comitat

§     Fortificaţii urbane

§     Fortificaţii de refugiu

Ř                         după apartenenţa lor

§     Fortificaţii regale

§     Fortificaţii voievodale

§     Fortificaţii episcopale

§     Fortificaţii nobiliare

§     Fortificaţii colective

 

Toate aceste variante se grupează în două categorii: categoria A – secolul al X-lea – ultima decadă a secolului al XIII-lea şi categoria B – ultima decadă a secolului al XIII-lea - secolul al XV-lea[32]. Putem astfel vorbi de un grup de fortificaţii medievale timpurii şi un al doilea grup de fortificaţii, construite numai din piatră, caracteristic evului mediu dezvoltat şi târziu.

1.3 Elemente ale fortificaţiilor din pământ şi lemn. Din dorinţa, exprimată şi mai sus, de a stabili un tablou cronologic de o acurateţe cât mai mare, este necesară analizarea – pe baza studiilor apărute până în prezent – a celor trei elemente principale ce constituie o fortificaţie din pământ şi lemn: şanţul de apărare, valul de pământ şi palisada. Fortificaţiile de referinţă pe care le luăm în discuţie sunt cele care au, până în prezent, cele mai multe date publicate: Vladimirescu, Biharea, Ortelec, Moigrad, Dăbâca, Şirioara, Cluj-Mănăştur.

Şanţul de apărare a fost primul element utilizat în apărarea unor aşezări încă din perioada antichităţii, evoluând odată cu dezvoltarea fortificaţiilor în ansamblul lor, de la forma de albie, la forme unghiulare, ascuţite, putând avea bermă sau nu pe partea dinspre val, evoluţii ce pot fi împărţite în două tipuri: s1 şi s2.

Tipul s1. În urma cercetărilor arheologice s-a putut constata că, în fazele iniţiale ale fortificaţiilor de la Vladimirescu / jud. Arad[33], Ortelec[34] şi Moigrad / jud. Sălaj[35], şanţurile adiacente valurilor au o formă de albie cu fundul relativ plat şi cu adâncimi variind între 1,20 şi 1,80 m faţă de nivelul antic de călcare, iar în partea dinspre val au fost depistate – la Vladimirescu şi Dăbâca 2 – urmele unor gropi de par înfipţi oblic, orientaţi spre şanţ. Diferenţele de nivel de la fundul şanţului şi până la coama valului, la Ortelec este de 9 m iar la Moigrad este de 8 m. O situaţie similară o întâlnim în cazul şanţurilor fortificaţiilor de la Şirioara 1 şi Dăbâca 1, care au forma unei albii cu fundul plat[36]. În toate cazurile prezentate faza I de fortificare se datează în cursul secolului al X-lea, fapt susţinut şi de analogiile din spaţiul morav şi polonez, unde mai ales fortificaţiile de la Stare Mesto, Stara Kourim şi Tum (fig. 1) au astfel de forme ale şanţurilor şi elemente suplimentare de protejare a valului.

Tipul s2. Spre sfârşitul secolului al X-lea forma şanţurilor de apărare din cadrul fortificaţiilor amintite nu suferă mari modificări, acestea fiind prezente mai ales în ceea ce priveşte dimensiunile şanţurilor. La Dăbâca 2 şanţul de apărare aferent valului incintei I a fost adâncit până la stânca nativă şi lărgit în partea superioară, ajungând să aibă o adâncime de cca. 4 m şi o lăţime la partea superioară de 9 m iar la partea inferioară de abia 3 m[37]. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în cazul fazei a II-a de fortificare de la Vladimirescu[38]. În toate cazurile nouă formă a şanţului este dată de faptul că în etapa a II-a de refacere a valului de pământ este inclusă şi ruina valului iniţial, iar şanţul, datorită alunecării unei părţi din acest val, trebuia resăpat şi era adâncit.

Tipul s3. Concomitent cu dezvoltarea palisadelor şi mărirea volumului valurilor de pământ, şanţurile de apărare vor evolua, în cursul secolului al XI-lea, spre forme ascuţite şi cu dimensiuni, atât în ceea ce priveşte adâncimea cât şi lăţimea la partea superioară, destul de mari. În acest sens sunt de menţionat şanţurile fortificaţiilor de la Dăbâca 2 şi Moreşti, aferente palisadelor complexe şi valurilor casetate, care se datează în ultima parte a secolului al X-lea şi prima jumătate a secolului al XI-lea, care îşi găsesc din nou analogii în spaţiul moraviano-polono-rus şi în spaţiul german.

Valul de pământ a reprezentat elementul principal de fortificare în perioada evului mediu timpuriu, fiind elementul caracteristic pentru categoria A (a fortificaţiilor din pământ şi lemn). Analizarea tipurilor de valuri de apărare cunoscuta ca urmare a cercetărilor arheologice de pe teritoriul Transilvaniei permite o departajare a lor din punct de vedere cronologic şi tipologic şi anume: tipul v1 (val construit din straturi de pământ bătătorite, cu bermă la exterior şi drum de rond la interior – Dăbâca 1, Cluj-Mănăştur 1, Moldoveneşti 1), tipul v2 (val din pământ întărit prin intermediul constituirii unor casete prin legarea celor două garduri din lemn cu ajutorul unor grinzi transversale – Dăbâca 3, Cluj-Mănăştur 2 şi 3, Moreşti), tipul v3 (val de pământ întărit prin intermediul bucăţilor de piatră legate cu pământ – Zalău-Ortelec, Avrig) şi tipul v4 (valuri de pământ ce reprezintă doar elemente defensive ajutătoare ale unor fortificaţii din piatră – Breaza).

În secolele IX-X, în regiuni întinse din Europa central-vestică şi sud-estică, fortificaţiile au fost apărate de valuri realizate în tehnica grilajului (Holz-Erde-Wall), precum şi a casetelor (Kasetenkonstruktion), existând date după care sistemul grilă este anterior celui casetat, dar utilizarea lor s-a făcut aproape concomitent[39]. Pentru spaţiul transilvan se pot face câteva departajări cronologice pornindu-se de la datările acceptate pentru fortificaţiile cercetate până în prezent.

Tipul v1. Majoritatea fortificaţiilor de pământ din Transilvania îşi încep existenţa cel mai devreme la începutul secolului al X-lea şi pentru această perioadă avem documentată folosirea valului de pământ simplu la Dăbâca 1 (incinta IV), Cluj-Mănăştur 1, Moldoveneşti 1. Prima fază de fortificare de la Moldoveneşti constă dintr-un val de pământ simplu, bătătorit, lat de 7-9 m, care înconjoară platoul şi pe coama lui se presupune existenţa unei palisade simplă de lemn, această etapă datându-se la sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea[40]. La Cluj-Mănăştur 1 prima fază de fortificare constă dintr-un val de pământ construit din straturi succesive de pământ nisipos, pietriş şi lentile de pământ negru, îmblănit pe ambele feţe cu bârne de lemn, fiind datat în prima parte a secolului al X-lea[41]. Deci, tipul v1 este întâlnit în spaţiul transilvan într-o perioadă de timp relativ scurtă, în prima jumătate a secolului al X-lea.

Tipul v2. La Şirioara în faza I de fortificare a fost documentată existenţa unui val construit pe un schelet din lemn, format din două garduri din bârne de lemn, legate între ele prin alte bârne transversale. Nu au fost surprinse arheologic urmele bârnelor aflate la exteriorul valului, dar au fost înregistrate fragmente compacte de lemn carbonizat de la bârnele transversale, care legau între ele cele două feţe ale valului[42].

La Dăbâca 2 şi 3, Cluj-Mănăştur 2, Moldoveneşti 1 au fost surprinse alte valuri construite după aceleaşi caracteristici, care aveau pe coamă sau în spatele lor o palisadă complexă. La Dăbâca 2 această situaţie este documentată de refacerea valului incintei I, prin supraînălţare şi prin construirea unei palisade cu pereţi dubli din bârne de lemn dispuse longitudinal şi întărite prin prinderea lor de alte bârne dispuse orizontal[43]. Acest sistem are o fundaţie constituită din scheletul de lemn îngropat în mantaua valului, ceea ce sporea rezistenţa acestuia şi crea o bază solidă pentru elevaţia palisadei. Datarea acestor valuri este una destul de largă, ele întâlnindu-se începând din prima parte a secolului al XI-lea, până în cursul secolului al XII-lea, când la Dăbâca sunt înlocuite cu ziduri din piatră[44].

Tipul v3. Al treilea tip de val este unul relativ simplu şi este menţionat la Zalău-Ortelec şi este datat destul de larg, pe baza ceramicii descoperite în cadrul săpăturilor arheologice, în a doua jumătate a secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea[45].

Tipul v4. Ultimul tip de val este reprezentat de valurile târzii constatate la fortificaţiile de piatră din secolele XIII-XIV, unde sunt folosite ca elemente defensive ajutătoare, fiind ridicate în zonele cu potenţial de risc mare. Ne vom opri în acest context asupra fortificaţiei de la Breaza, unde avem atestată folosirea valurilor de pământ concomitent cu incinta de piatră, începând din a doua jumătate a secolului al XIII-lea[46].

După cum s-a putut constata se poate totuşi delimita o evoluţie cronologică a perioadelor de folosire a unor tipuri de valuri (vezi Tabel 1), fapt ce va putea oferi elemente suplimentare în cadrul stabilirii unei tipologii şi cronologii a fortificaţiilor din Transilvania.

Tabel. 1. Evoluţia tipurilor de val de apărare la fortificaţiile din Transilvania

 

Tip v1

Tip v2

Tip v3

Tip v4

Sec. IX(?)-X

Dăbâca 1, Biharea 1

 

 

 

Sec. X-XI

 

Dăbâca 2, Cluj-Mănăştur 1

Zalău-Ortelec

 

 

Sec. XI-XII

 

Dăbâca 2, Moldoveneşti, Moreşti

 

 

 

Sec. XII-XIII

 

Cluj-Mănăştur 2, Cluj-Mănăştur 3

Şirioara 2

 

 

Sec. XIII-XIV

 

 

 

Breaza

 

Palisada a fost un element defensiv care şi-a făcut prezenţa în spaţiul slav, fiind unul dintre elementele cele mai longevive, din secolul al IX-lea şi până în secolul al XIII-lea. Pe parcursul acestei perioade tehnica de construcţie a palisadei a evoluat generând mai multe forme, caracteristice pentru anumite segmente cronologice. Spaţiul transilvan nu a făcut notă discordantă din acest punct de vedere, chiar dacă cercetările în cadrul unor situri arheologice fortificate nu se ridică la nivelul celor din spaţiul polon sau rus. Analizând tehnica de construcţie a palisadelor descoperite la fortificaţiile din Transilvania am reuşit să creionăm un tablou tipologic ce conţine trei tipuri de palisadă: p1 – palisadă simplă ce caracterizează fazele aferente secolului al X-lea; p2 – palisadă complexă alcătuită din pereţi din bârne dispuse longitudinal şi susţinute de stâlpi verticali şi transversali care aveau rolul de a rigidiza cei doi pereţi ai palisadei, golurile create de aceste îmbinări fiind umplute cu pământ; p3 – palisadă evoluată din tipul anterior, dar care reprezintă partea superioară a unei structuri din pământ şi lemn, iar parapetul exterior este protejat printr-un şir de pari înfipţi oblic deasupra şanţului de apărare.

Tipul p1. Varianta p1 reprezintă cea mai simplă palisadă cunoscută din cercetările arheologice de la Dăbâca 1 şi Cluj-Mănăştur 1, fiind de fapt un simplu gard din pari înfipţi în pământ, putând fi un element de fortificare suplimentar în cazul existenţei unui val de pământ sau reprezentând singurul element de fortificare în cazul construirii ei în zone apărate natural. La Dăbâca 1, în prima fază de fortificare, datată anterior secolului al XI-lea, marginile abrupte ale terasei ce cuprinde incintele I, III şi IV au fost fortificate printr-un gard simplu de stâlpi masivi, înfipţi vertical unul lângă altul, după cum rezultă din gropile de stâlpi înregistrate  în secţiunea III 3 din 1966, pe latura de est a incintei III[47]. În cazul palisadei de la incinta I constatăm o evoluţie a tipului constructiv, fiind documentată existenţa unui drum de rond construit din pământ şi dintr-o platformă din pari şi loazbe, pe care circulau apărătorii fortificaţiei, iar palisada propriu-zisă este alcătuită din bârne verticale aşezate din loc în loc, legate cu ajutorul a altor bârne transversale şi a unor împletituri de nuiele[48] (fig. 3).

La Zalău – Ortelec pe marginile de nord-est şi de nord  ale terasei pantele fiind foarte abrupte, fortificarea s-a făcut prin intermediul unor garduri de stâlpi, fortificaţia aparţinând unei aşezări datate în cursul secolelor X-XI, prin intermediul ceramicii descoperită în locuinţele aflate în incită[49].

O analogie la acest tip de palisadă o întâlnim în cazul aşezării Grupskaďa din regiunea Zitomir[50], iar un timp asemănător, dar cu unele elemente mai evoluate în ceea ce priveşte amenajarea unei berme în faţa palisadei şi a unui drum de rond în spatele acesteia (cazul palisadei de la incinta I a fortificaţiei Dăbâca 1), ce se datează în a doua jumătate a secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea, este cel de la Poznan[51] şi cel de la Behren-Lübchin[52] (fig. 4) . Pe baza acestor analogii putem admite ridicarea palisadei simple de la Dăbâca 1, din prima etapă de fortificare, faza a-I-a, în prima treime a secolului al X-lea, ca element de fortificare a aşezării existente aici şi funcţionând până la sfârşitul secolului al X-lea sau cel mult până în primii ani ai secolului al XI-lea.

Tipul p2 reprezintă trecerea la categoria palisadelor complexe, ce se ridică ca parte integrantă a unui val de pământ. Acest tip este considerat ca fiind al doilea tip de fortificaţie existent pe teritoriul Transilvaniei în cursul evului mediu timpuriu[53]. Astfel de palisade complexe sunt documentate la Dăbâca 2, Vladimirescu, Cluj-Mănăştur 2, fiind datate ca funcţionând cel mai târziu până la mijlocul secolului al XI-lea[54]. La Şirioara a fost cercetată în S II o palisadă de lemn distrusă printr-un puternic incendiu şi aşa cum rezultă din profilul publicat ea nu a fost ridicată pe coama sau în spatele unui val de pământ, deoarece se află pe una dintre laturile cu maximă protecţie naturală[55] (fig. 6). Din poziţia şi dispunerea bârnelor carbonizate, groase de 5-8 cm şi late de 15-20 cm s-a putut reconstitui parţial tehnica de construire a palisadei. Iniţial, după ce terenul a fost nivelat, peste lutul steril s-a ridicat o palisadă  a cărui schelet de lemn era constituit în modul următor: pereţii exteriori erau formaţi din bârne groase de câte 20-40 cm. aşezate longitudinal, iar la distanţa neegale (2-3 m) ele erau sprijinite de stâlpi verticali groşi de 30-40 cm. Aceşti pereţi erau legaţi între ei la bază, de bârne transversale lungi de cca. 1,5 m, dispuse la o distanţă de 15-20 cm una de lata. Spaţiile goale dintre bârne au fost umplute cu pământ iar înspre partea superioară a palisadei bârnele transversale nu mai erau aşa de dese, ci erau dispuse la distanţă de cca. 1 m, formând compartimente patrulatere umplute cu pământ[56]. Din profilul de est al S II rezultă că palisada a avut iniţial o lăţime de 5 m (fig. 6). Datarea acestei faze de fortificare da la Şirioara nu este uşor de făcut, dar prin analogie cu ceea ce se cunoaşte de la Dăbâca autorii cercetării au propus ca datare a momentului de părăsire al acestui tip sfârşitul secolului al XI-lea[57].

Palisada de la incinta I de la Dăbâca 2 este construită într-o manieră similară: scheletul de lemn al palisadei avea pereţii exteriori din bârne aşezate longitudinal, fiind sprijiniţi din loc în loc de stâlpi verticali, structura fiind consolidată cu ajutorul altor bârne dispuse transversal, formându-se compartimente regulate ce au fost umplute cu pământ. Datarea acestei palisade a fost făcută pe baza  unor piese de metal găsite sub stratul de arsură scurs după distrugerea palisadei spre interiorul incintei: o brăţară şi un colier de bronz, un inel de argint, două vârfuri de săgeţi, care se înscriu în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al X-lea şi secolul al XI-lea[58]. Aceeaşi situaţie fiind documentată şi în cazul fortificaţiei Cluj-Mănăştur 2, unde palisada a putu fi datată mai exact pe baza unor materiale ceramice cu analogii la Alba Iulia, Şirioara, Cenad, Păcuiul lui Soare şi anume fragmente de căzănele şi de vase cu gât canelat, databile în a doua jumătate a secolului al X-lea şi în secolul al XI-lea[59]. Distrugerea acestor palisade se pare că a avut loc concomitent datorită conflictelor din a doua parte a secolului al XI-lea dintre regalitatea ungară şi pecenegi şi cumani. Cele mai puternice analogii la acest tip de palisadă se întâlnesc în spaţiul polonez la Klecko şi la Gniezno, care sunt datate în cursul secolului al XI-lea[60], reprezentând totuşi variante mult mai avansate decât cele cunoscute până în prezent în Transilvania. Acest lucru s-ar putea datora migrării acestui tip de palisadă dinspre spaţiile slavilor orientali şi occidentali spre cele ale Europei Centrale şi de sud-est pierzându-şi treptat unele caracteristice şi suferind transformări ce le individualizează în fiecare regiune în parte.

Deci, tipul p2  din Transilvania se încadrează cronologic în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al X-lea şi începutul secolului al XI-lea, fiind caracteristic pentru aşezări fortificate de dimensiuni relativ mari.

Tipul p3. Acest tip de palisadă este unul evoluat din tipul p2, dar construcţia s-a presupune un ansamblu de elemente mult mai complex, fiind constituit din val de pământ casetat şi îmblănit cu bârne de lemn, palisadă complexă realizată din lemn şi pământ. Un astfel de tip de palisadă a fost documentată la Dăbâca 3: valul ce înconjoară incintele I şi II şi care are o formă aproximativ triunghiulară. Noul val construit în etapa a treia de fortificare, ce se mai păstrează pe alocuri pe o înălţime de 5 m, era îmblănit pe amândouă feţele cu bârne de lemn aşezate orizontal, iar cele două feţe erau legate una de cealaltă prin intermediul unor bârne transversale aşezate în şiruri, la intervale de cca. 1m, care se înalţă de la bază până sus[61]. Acest val cu palisadă este datat prin intermediul unui cercel cu cap S descoperit în pământul de umplutură al valului de la incinta I, cercel ce se datează la sfârşitul secolului al XI-lea şi în prima parte a secolului al XII-lea[62]. Datorită faptului că a fost surprinsă o etapă de refacere a acestui val, etapă datată cu o monedă de la Coloman (1095-1114), putem admite ridicarea acestui val cu palisadă încă de la sfârşitul secolului al XI-lea.

O situaţie similară în ceea ce priveşte refacerea fortificaţiei o întâlnim la Cluj-Mănăştur 3, unde în cea de a treia etapă de fortificare, după distrugerea palisadei de tip p2, peste rămăşiţele acesteia a fost ridicat un val căptuşit cu bârne de lemn aşezate longitudinal[63], ce este similar cu valul de pământ cu palisadă complexă de la Moreşti (fig. 8). Un profil edificator pentru modul cum se păstrează urmele unei astfel de palisade cu val căptuşit este cel de la Belgorodka[64] (fig. 7), care reprezintă o analogie foarte bună pentru Dăbâca 3 şi Cluj-Mănăştur 3. Faza de fortificare de la Belgorodka, ce corespunde fazelor trei de fortificare de la Dăbâca şi Cluj-Mănăştur  (fig. 6) este datată în cursul secolului al XI-lea şi a funcţionat până în cursul secolului al XII-lea[65].

Acest tip de palisadă este completat în cazul fortificaţiei de la Stare Mesto de un şir de pari înfipţi oblic peste şanţul de apărare, ce aveau rolul de a proteja latura exterioară a peretelui palisadei. Un astfel de sistem este documentat şi la Dăbâca 2, unde acest şir de pari era urmat de o bermă acoperită cu glii de iarbă şi abia apoi urma latura exterioară a palisadei; o situaţie similară fiind şi ce a de la Vladimirescu / jud. Arad.

Se poate afirma, deci, că avem de a face cu un tip de palisadă ce comportă unele mici adăugiri în funcţie de zonă iar cronologic ea se datează începând din secolul al XI-lea şi până la sfârşitul secolului al XII-lea, existând în Transilvania şi prelungiri până în preajma invaziei tătare din 1241, aşa cum a fost cazul la Şirioara sau Cluj-Mănăştur 3[66].

 

Tabel 2. Cronologia tipurilor de valuri de pământ, şanţuri de apărare şi palisade

 

 

Sec. IX (?)-X

Sec. X-XI

Sec. XI-XII

Sec. XII-XIII

Sec. XIII-XIV

 

V1

x

 

 

 

 

Valuri de

V2

 

x

x

 

 

pământ

V3

 

x

x

x

 

 

V4

 

 

 

 

x

Şanţuri de

S1

x

x

 

 

 

apărare

S2

 

x

x

x

 

 

S3

 

X

X

 

 

 

P1

x

x

 

 

 

Palisade

P2

 

x

x

 

 

 

P3

 

 

x

x

 

2. Tipologia fortificaţiilor din pământ şi lemn

Tipologia prezentată în cele ce urmează se referă la fortificaţiile de pământ şi lemn şi la cele din piatră, luând în evidenţă unele particularităţi de construcţie şi planimetrice ale acestor fortificaţii. Intervalul cronologic la care ne referim – din secolul al X-lea şi până în anul 1382 - creează de la bun început unele mici dificultăţi în abordarea tuturor tipurilor de fortificaţii, unele dintre acestea depăşind ca datare acest interval şi din acest motiv nu abordăm bisericile fortificate şi fortificaţiile urbane din Transilvania. Pentru o delimitare mai clară a tipurilor şi subtipurilor fortificaţiilor transilvănene am operat împărţirea lor în două tipuri după materialul principal de construcţie: tipul I – fortificaţii din pământ şi lemn şi tipul II – fortificaţii din piatră. În cadrul celor două tipuri sunt prezentate mai multe subtipuri, încercându-se o departajare cronologică.

Tipul I. Fortificaţii de pământ şi lemn. În acest tip sunt incluse toate fortificaţiile caracteristice perioadei cuprinsă între secolele X-XIII, ce au ca material principal de construcţie pământul şi lemnul, fiind prisăci, cetăţi şi curţi nobiliare fortificate.

 Subtipul Ia. Linii de prisăci

Sistemul prisăcilor este cunoscut în întreagă Europa Orientală, fiind o caracteristică a statelor slave din acest spaţiu. În Transilvania ele au reprezentat principala formă de apărare edificată, în special, la graniţe, fiind menţionate documentar începând cu secolul al XIII-lea, la Ungra, Hălmeag şi în Maramureş[67]. Prisăcile reprezentau linii defensive constituite din elemente complexe de fortificare: valuri continue, palisade construite în zone de trecere obligatorie şi chiar fortificaţii din pământ şi lemn, care asigurau paza unor drumuri şi pasuri de trecere obligatorii. Alături de aceste elemente este documentată – în apropiere de Zalău – existenţa unor turnuri de supraveghere[68], aşa cum sunt cunoscute şi la graniţa de vest a regatului ungar în regiune Mur – Raab[69]. În parte de est a Transilvaniei sistemul de prisăci este constituit din elemente continue – valuri de pământ cu palisadă în unele puncte – susţinute de puncte fixe de apărare şi de comunităţi specializate în apărarea graniţelor. O analiză mai aprofundată a acestor sisteme de apărare a graniţelor ar permite o departajare a unor subtipuri, dar această tipologie nu are neapărat şi o valoare în plan cronologic, deoarece fiecare din elementele prezentate mai sus este prezent începând din secolul al X-lea şi terminând cu secolul al XIII-lea, fără a se putea deosebi un anume tip caracteristic pentru o perioadă de timp.

Subtipul I b. Fortificaţii cu val de pământ (v1-v2) şi / fără palisadă simplă (p1).

Primele fortificaţii ale evului mediu timpuriu au fost ridicate din materialele cele mai răspândite – pământul şi lemnul -, care nu presupuneau cunoştinţe tehnice avansate în ceea ce priveşte prelucrarea lor. W. Hensel, pe baza cercetărilor asupra fortificaţiilor din Polonia, Cehia, Slovacia şi Rusia, consideră că ipoteza, după care cele mai vechi tipuri de fortificaţii cunoscute în mediul slav au fost cele cu palisadă, este până în prezent general admisă de cercetătorii perioadei, existenţa unei palisade fiind constatată în mai multe cazuri pe teritoriul Poloniei (ex. Gniezno, Łęczyca, Santok) şi în Moravia (ex. Mikulčice)[70]. În spaţiul transilvan aceste prime fortificaţii ale evului mediu timpuriu sunt alcătuite din val, şanţ şi pe coama valului o palisadă simplă, iar forma incintelor este în general circulară. P. Iambor  a reliefat destul de bine similitudinile în ceea ce priveşte poziţia strategică, adaptarea la formele de relief, tehnica de construcţie a valurilor de pământ înconjurate de şanţuri de apărare, similitudini ce sunt valabile şi în cazul funcţionalităţii fortificaţiilor: majoritatea nu sunt doar centre militare, ci şi centre fortificate ale unor aşezări cu populaţie mai numeroasă în comparaţie cu aşezările deschise[71].

Aşezările fortificate din spaţiul transilvan se află mai ales în partea vestică a acestuia, pe importante drumuri strategice şi comerciale ce se desfăşoară de-a lungul cursurilor marilor râuri navigabile cum sunt Mureşul şi Someşul, apărând zonele bogate în minereuri din Munţii Apuseni şi cei Metaliferi şi salinele (Ocna Dej, Sic, Cojocna, Ocna Turzii, Ocna Mureş, Ocnişoara).

Exemplificări:

Ř                         Dăbâca 1.cuprinde fortificaţiile aparţinând incintelor numite convenţional I, III şi respectiv IV (faza I de fortificare Pascu – Rusu)

Fortificaţiile celor patru incinte de la Dăbâca reprezintă cele mai importante şi poate mai discutate elemente defensive din Transilvania şi din această cauză ne oprim şi în demersul nostru asupra lor, încercând să aducem un plus de claritate în evoluţia fortificaţiei şi a succesiunii elementelor defensive. Autorii cercetărilor arheologice desfăşurate pe parcursul a mai multe campanii nu au oferit comunităţii ştiinţifice decât rapoarte de săpătură sau aspecte contextuale ale ansamblului fortificaţiei de la Dăbâca[72].

Dăbâca I reprezintă etapa de construire a valurilor de pământ cu şanţuri de apărare aferente incintelor numite convenţional I, III şi IV, pe latura de sud – sud-vest, unde terenul nu oferea protecţie naturală (fig 9). Celelalte laturi ale fortificaţiei au fost întărite cu o palisadă simplă, din stâlpi masivi de lemn înfipţi vertical unul lângă altul, aşa cum s-a constatat în S3/III din 1966 pe latura de est a incintei a III-a[73], ce are analogii în regiunea Zitomir / Polonia. În faza a II-a a etapei I Pascu – Rusu se măreşte valul incintei I, iar drumul de rond existent în spatele acestui val a fost pietruit. Pe acest strat de lespezi de pe drumul de rond au fost cercetate două vetre de foc, fiind descoperite materiale ceramice şi cei patru pandantive în formă de clopoţel[74].

Analiza materialelor arheologice descoperite, precum şi compararea stratigrafiilor celor trei valuri au arătat că ele sunt construite în etape diferite, dar la intervale scurte de timp. În stratul corespunzător nivelului de distrugere fortificaţiei Dăbâca 1 au fost găsite fragmente ceramice lucrate atât la roata înceată cât şi la cea rapidă, vetre de foc, vârfuri de săgeţi etc., databile în cursul secolului al X-lea, cu posibilitate de extindere a limitei cronologice inferioare spre ultima parte a secolului al IX-lea. Separarea suprafeţei fortificate în trei incinte nu are legătură cu situaţia terenului, aşa cum apreciază unii autori[75], ci mai degrabă cu reflectarea unei situaţii sociale. Nu avem de a face doar cu o simplă aşezare fortificată, ci mai degrabă cu o curte cnezială şi aşezarea aferentă acesteia, fapt susţinut şi de descoperirea în incintele III şi IV a numeroase locuinţe şi vetre de foc cu material ceramic şi piese din metal caracteristice pentru secolele IX-X[76].

Cronologia absolută şi interpretările istorice ale colectivului de cercetare de la Dăbâca au fost puse sub semnul întrebării de mulţi cercetători[77], dar cronologia relativă şi precizarea etapelor de construcţie sunt elemente ce sunt acceptate în istoriografie ca fiind reale. Al. Madgearu apreciază că inventarul descoperit în locuinţele din incinta a IV-a şi a III-a nu este relevant pentru datarea fortificaţiei Dăbâca 1, deoarece acestea pot fi anterioare ridicării fortificaţie la incintele III şi IV, aşa cum se subliniază şi într-un articol din anul 1980[78]. În ceea ce priveşte datarea fortificaţiei Dăbâca 1 (cu cele două faze de funcţionare) de mai mare ajutor sunt cei patru pandantive în formă de clopoţei, din argint, filigranaţi, care au puternice analogii în zona bulgară (ex. Preslav), în estul Austriei (ex. Drassburg), unde sunt dataţi în ultima treime a secolului al X-lea şi la începutul secolului al XI-lea[79], deci nu poate fi acceptată legarea momentului de distrugere a fortificaţiei Dăbâca 1 de luptele duse în perioada de început a secolului al X-lea. Al. Madgearu consideră că distrugerea fazei I a fortificaţiei de la Dăbâca (Dăbâca 1) a avut loc pe fondul conflictului dintre Ştefan I şi Gylas cel Tânăr / Prokuj din anii 1002/1003, fiind refăcută câteva decenii mai târziu[80], admiţând totuşi că Dăbâca 1 ar fi putu fi contemporană cu perioada lui Gelu. Această datare este susţinută şi de descoperirea unor fragmente de vase cu gât canelat ce aparţin unui tip de ceramică răspândit în nord-estul Ungariei şi în Slovacia în complexe datate spre sfârşitul secolului al X-lea[81].

Din punct de vedere al planului fortificaţiei cele mai multe analogii se întâlnesc în zona polono-rusă şi Dăbâca 1 s-ar încadra din acest punct de vedere în tipul I C, de formă circulară, arcuită sau triunghiulară, al tipologiei lui A. Zaki[82] sau după alt criteriu de clasificare în tipul II C al tipologiei lui J. Olczak, K. Siuchninski[83]; fortificaţii situate pe promontorii înalte, cu pante abrupte, ambele datate în perioada secolele VIII-XI.

În concluzie admitem existenţa unei fortificaţii, numită de noi în mod convenţional Dăbâca 1 (corespunzătoare etapei I Pascu-Rusu), ce a existat în cursul secolului al X-lea şi eventual până în primii ani ai secolului al XI-lea, fortificaţie ridicată parţial peste o aşezare mai veche datând din secolele VIII-IX, după cum o dovedeşte cimitirul de tip Mediaş descoperit în zona incintei a IV-a şi aplica din bronz atribuibilă orizontului avar de la sfârşitul secolului al VIII-lea[84].

Ř                         Cluj – Mănăştur 1.fortificaţia cu val de pământ şi şanţ de apărare (faza I de fortificare Iambor – Matei)

Din prima fază de fortificare se mai păstrează valul de pământ având o înălţime de cca. 1,90 m şi o lăţime în partea superioare de 4,75 m. Valul este format din straturi succesive de pământ nisipos, pietriş şi lentile înguste de pământ negru bătut. Cele două feţe ale valului uşor taluzate au fost îmblănite cu bârne de lemn groase de 0,10-0,15 m, dispuse longitudinal şi sprijinite din loc în loc de stâlpi verticali. Ceramica găsită aici este încadrată foarte larg între secolele VIII-X[85], astfel încât şi datarea fortificaţiei Cluj-Mănăştur 1 este o problemă a istoriografiei nerezolvată până în prezent, autorii cercetării arheologice propunând datarea începuturilor ei la sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea[86].

Construirea fortificaţiei s-a făcut, ca şi în cazul fortificaţiei Dăbâca 1, din necesitatea de a oferi protecţie aşezării civile de aici, iar tehnica similară de căptuşire a valului de pământ, precum şi unele descoperiri ceramice (vase cu gât canelat) similare cu cele de la Dăbâca 1 îndreptăţesc o datare în cursul secolului al X-lea, iar o aplică de centură din bronz, descoperită în pământul de umplutură al unei gropi care a deranjat straturile corespunzătoare aşezării[87], împinge perioada de început a fortificaţiei Cluj-Mănăştur 1 în prima treime a secolului al X-lea[88]. Aceste considerente puse în legătură cu faptul că în valul de pământ nu au fost depistate decât materiale ceramice aparţinând perioadei romane şi post-romane[89], îndreptăţesc acreditarea ideii construirii fortificaţiei Cluj-Mănăştur 1 concomitent sau la foarte scurt timp după apariţia aşezării.

Deosebirea majoră între cele două fortificaţii contemporane este că Dăbâca 1 a evoluat de la statutul de fortificaţie colectivă (tipul XI) la statutul de fortificaţie centru de comitat (Dăbâca 2) în timp ce Cluj-Mănăştur a fost pe tot parcursul existenţei sale fortificaţie colectivă. P. Iambor a acreditat ideea după care la Cluj-Mănăştur a fost centrul comitatului Cluj, atestat prin numeroasele menţionări documentare din a doua jumătate a secolului al XII-lea şi de la începutul secolului al XIII-lea[90], dar după 1241 fortificaţia nu a mai fost refăcută[91], ceea ce este greu de admis că se putea întâmpla dacă ea era centru de comitat.

Alături de aceste fortificaţii se mai poate enumera şi fortificaţia de la Orăştie, care reprezintă, prin amplasarea sa, un caz aparte în teritoriul intracarpatic transilvan, fiind construită într-o zonă mlăştinoasă. Fortificaţia de la Orăştie (numită de noi Orăştie 2) se datează în secolele X-XI, fiind alcătuită dintr-un val de pământ cu palisadă simplă şi şanţ de apărare şi, ca şi în cazul fortificaţiei Dăbâca 1, suprapune o aşezare datată cu material ceramic încadrabil în secolele VIII-IX[92]. Din cercetările, arheologice s-a putut constata că, pe latura de est, nu s-a săpat un şanţ adânc aşa ca în sectorul de sud, ci s-a amenajat doar o palisadă simplă folosindu-se probabil înclinaţia naturală a terenului accentuată printr-un val realizat din pietriş şi lut purtat, val ce suprapune astfel un strat de cultură ce conţine ceramică databilă în secolul VIII[93]. Datarea perioadei de folosire a palisadei a fost făcută pe baza unui vârf de săgeată cu peduncul de prindere ce se datează după secolul al XI-lea[94] (fig. 11), având extensie în timp până la începutul secolului al XII-lea. Momentul de desfiinţare a palisadei simple este documentat de dublarea zidului rotondei, dublare ce taie pe jumătate o groapă de la unul dintre stâlpii palisadei, fapt ce demonstrează că palisada nu mai era în funcţie la acel moment.

Punând în ecuaţie necropola aflată în punctul Orăştie – Dealul Pemilor X2[95] şi fortificaţia aflată la Hunedoara – Dealul Sânpetru, considerăm că avem de a face cu nişte puncte fortificate susţinute de comunităţi de grăniceri, datate între a doua jumătate a secolului al X-lea şi prima jumătate a secolului al XI-lea.

Deci, putem vorbi de existenţa pe teritoriul transilvan a unui tip de fortificaţii caracteristic pentru secolul al X-lea, dar care se prelungeşte şi în cursul secolului al XI-lea (tip numit de noi Ib), alcătuit în principal din valuri de pământ de dimensiuni relativi mici (cca. 3-4 m), care pot fi şi îmblănite cu bârne de lemn pe latura exterioară, şanţuri de apărare cu deschiderea în partea superioară de cca. 3 m, aşa cum avem în cazul fortificaţiilor de la Dăbâca 1, Cluj-Mănăştur 1, Şirioara 1, Vladimirescu şi Nălaţi şi palisade simple dintr-un şir de bârne înfipte în pământ (ex. Dăbâca 1).

Subtipul I c. Fortificaţii cu val de pământ şi palisadă complexă.

Fortificaţiile aferente acestui subtip reprezintă o fază evoluată a fortificaţiilor de pământ din cadrul subtipului Ib, datorându-se în principal continuării unor influenţe vest-slave, atestată de prezenţa în zona de nord-vest a Transilvaniei a necropolelor de la Nuşfalău (jud. Sălaj) şi Someşeni[96], a tumulilor de la Sânicoară (com. Apahida, jud. Cluj)[97] şi a elementelor de tip Mediaş. Începând din prima parte a secolului al XI-lea fortificaţiile cu valuri de pământ îşi întăresc sistemul defensiv prin construirea de palisade în tehnica casetării şi prin întărirea structurii valului prin aceeaşi modalitate (asemănătoare din punctul de vedere al tehnicii cu zidurile cetăţilor dacice – murus dacicus).  În cadrul acestor palisade au fost delimitate mai multe tipuri ce marchează traseul lor spre faza finală: de la palisade din lemn cu pereţi dubli susţinuţi de bârne transversale şi pământ bătătorit în casetele astfel rezultate (caracteristice pentru prima jumătate a secolului al XI-lea), la palisadele din ce în ce mai complexe, care au folosit şi piatra ca element de întărire a structurii de lemn (caracteristice pentru partea finală a secolului al XI-lea şi pentru prima jumătate a secolului al XII-lea)[98]. Acest sistem de fortificare implica şi unele elemente defensive avansate, cum ar fi amplasarea unui şir de pari înfipţi oblic în marginea şanţului de apărare, pentru a proteja cât mai bine palisada (ex. Dăbâca 2, Tum / Polonia). În a doua jumătate a secolului al XI-lea se generalizează şi în Transilvania construirea de valuri de pământ de dimensiuni mari (cca. 8-10 m înălţime) căptuşite cu bârne de lemn dispuse longitudinal şi prinse de bârne dispuse vertical (ex. Dăbâca 2, Şirioara, Cluj-Mănăştur 2), cu analogii la Werla şi Grünwald / Germania[99], Stara Kourim, Stare Mesto / Slovacia, Gniezno, Łęczyca / Polonia, Kiev / Ucraina.

Exemplificări:

Ř                                     Dăbâca 2 – reprezintă faza de refacere a valurilor de pământ şi de construire a unor palisade complexe la incintele I şi II ale fortificaţiei.

În secolul al XI-lea, cetatea a fost refăcută prin supraînălţarea valului şi adâncirea şanţului incintei I, precum şi prin construirea a două palisade complexe cu şanţ de apărare, corespunzând incintei I şi incintei a II-a (fig. 13) şi această etapă de refacere o numim convenţional Dăbâca 2.

Prima palisadă a fost ridicată respectând parţial traseul valului de pământ al incintei I, dar şi pe cele două laturi cu maluri abrupte ale incintei. Scheletul de lemn al palisadei avea pereţii exteriori din bârne aşezate longitudinal pe un şir din stâlpi verticali aflaţi la o distanţă de 4 m unul de celălalt. Cei doi pereţi din lemn erau rigidizaţi prin intermediul unor bârne amplasate transversal între ei, rezultând un sistem de compartimente rectangulare umplute cu pământ bătătorit. Perioada de funcţionare este atestată de descoperirea unei monedă emisă de regele Petru (1038-1041; 1044-1046) şi un pinten datat în secolul al XI-lea, pe nivelul de călcare corespunzător perioadei de utilizare a palisadei[100].

A doua palisadă a constituit elementul de fortificare suplimentar ce a generat apariţia incintei a II-a a cetăţii Dăbâca 2. Ea a fost construită dintr-un gard de stâlpi înfipţi vertical unul lângă altul, gard ce avea spre exterior o bermă lată de 5 m şi apoi un şanţ de apărare. Tehnica de construcţie a acestei palisade are analogii cu cele de la Stare Mesto / Slovacia[101], Fundu Herţii[102], Moreşti[103] şi Şirioara[104]. Tot acest sistem defensiv era întărit în marginea şanţului de apărare cu un şir de pari înfipţi oblic, constituind un baraj suplimentar avansat, o corespondenţă tipologică fiind şi faza a II-a de construire a fortificaţiei de la Tum (lângă Łęczyca / Polonia), datată în cursul secolului al XI-lea[105].

Palisada incintei a II-a a fost străpunsă de două porţi apărate de câte două turnuri din lemn fiecare. Una dintre porţi a fost situată pe latura de nord la punctul de întâlnire a şanţului incintei I cu panta terasei, iar cealaltă poartă se află în colţul de sud-vest al incintei la capătul de vest al palisadei şi al valului cu bârne ce a succedat-o şi care apăra incintele I şi II[106]. Din cele publicate în raportul de săpătură rezultă că cele două porţi sau cel puţin cea din colţul de vest, sunt contemporane cu faza de construire a marelui val de pământ căptuşit cu bârne, deci după 1068[107], având o durată de funcţionare până spre sfârşitul secolului al XII-lea[108].

Deşi au similitudini cu palisada de la Stare Mesto (datată în secolul al IX-lea) palisadele de la Dăbâca 2 sunt construite cel mai devreme în ultimii ani ai secolului al X-lea şi cel mai târziu în primul deceniu al secolului al XI-lea. Incendierea lor, fără să existe dovezi arheologice clare, trebuie pusă pe seama conflictelor din a doua jumătate a secolului al XI-lea, dintre puterea regală arpadiană şi pecenegi.

Dăbâca 2, având în vedere durata de funcţionare, poate fi fortificaţia reşedinţă iniţială a comitatului Dăbâca (tipul IV), menţionat ca existent în anul 1164[109], una dintre primele fortificaţii de acest tip din Transilvania.

Ř                         Cluj – Mănăştur 2 – reprezintă etapa a II-a de fortificare după Iambor-Matei (fig. 15).

Fortificaţia de la Cluj-Mănăştur, numită de noi Cluj-Mănăştur 1 (faza I de fortificare Iambor-Matei),  în urma unor avarii pricinuite de atacuri sau datorită trecerii timpului, a fost refăcută şi întărită prin supraînălţarea valului şi amplasarea pe coama acestuia a unei palisade casetate, ale cărei urme au fost surprinse în SII şi SIII[110], unde au fost vizibil şirul de stâlpi dinspre interior şi bârnele transversale care îl legau de şirul exterior, prăbuşit în urma arderii şi scurs pe panta valului sub forma unui strat de cărbune[111]. Fazei de funcţionare a fortificaţiei Cluj-Mănăştur 2 îi corespund locuinţele de tip bordei, adosate valului, în care a fost descoperită ceramică cu analogii în aşezările de la Dăbâca[112] (incinta a IV-a), Alba Iulia[113], Păcuiul lui Soare[114], toate databile în intervalul dintre secolul al X-lea şi secolul al XI-lea. Având în vedere că printre fragmentele ceramice descoperite s-au aflat şi buze de căzănele este certă funcţionarea acestei fortificaţii în cursul secolului al XI-lea, dar lipsa unor elemente care să permită o datare mai strânsă nu e permite să stabilim momentul la care a avut loc refacerea fortificaţiilor fazei 1 de la Cluj-Mănăştur. Considerăm că, dată fiind lipsa unor materiale care să se dateze în ultima parte a secolului al IX-lea – ele fiind prezente sporadic în afara fortificaţiei -, fortificaţia de la Cluj-Mănăştur, fazele 1 şi 2, a funcţionat începând din prima treime a secolului al X-lea şi până în a doua treime a secolului al XI-lea, când este atestată distrugerea palisadei complexe printr-un incendiu puternic, probabil în contextul luptelor din această perioadă dintre regalitatea arpadiană şi pecenegi[115].

Ř                         Cluj-Mănăştur 3 – fazele III-IV de fortificare după Iambor-Matei.

După acest moment de distrugere a avut loc o refacere masivă a fortificaţiei prin supraînălţarea cu încă 2 metri a valului de pământ şi căptuşirea sa în partea exterioară cu bârne de lemn aşezate longitudinal şi fixate prin îmbinare cu capetele altor bârne transversale, care formau adevăraţi pereţi în miezul valului, rezultând un sistem de casete în interiorul acestuia[116]. Cluj-Mănăştur 3 a fost refăcut la puţin timp după distrugerea fazei 2, fapt susţinut de descoperirea în nivelul de cultură corespunzător etapei de folosire a valului a numeroase fragmente ceramice databile în secolul al XI-lea[117], dar şi de analogiile de la Moldoveneşti şi Dăbâca 3, ambele datate în secolul al XI-lea şi respectiv în a doua jumătate a secolului al XI-lea[118].

Deşi în urma cercetărilor arheologice, care nu au epuizat totuşi toată suprafaţa cercetabilă a fortificaţiei, nu s-a stabilit dacă în această etapă a existat şi o palisadă pe coama valului casetat, totuşi prezenţa acesteia trebui admisă, cel puţin în varianta prelungirii unui perete din bârne şi ridicării lui deasupra valului cu cca. 2,5 m. Astfel de situaţii au fost documentate la numeroase fortificaţii din spaţiul Ungariei, Poloniei şi Rusiei.

Tipul I d. Fortificaţii cu val de pământ, şanţ de apărare, palisadă şi turn locuinţă din piatră.

Acest tip de fortificaţii apare destul de timpuriu în Europa centrală şi de vest, fiind rezultatul evoluţiei unei societăţi feudale, caracterizată de o reaşezare a raporturilor vasalice. În general, acest tip de fortificaţiei este documentat în Anglia, Franţa, Germania începând cu secolul al XI-lea[119], iar în Europa centrală el se generalizează abia în cursul secolului al XIII-lea[120] şi faţă de acest ultim reper cronologic regatul ungar nu a făcut notă discordantă, fapt pentru care trebuie să admitem că sfârşitul secolului al XIII-lea reprezintă limita cronologică inferioară a introducerii acestui tip de construcţie în Transilvania[121].

Exemplificări:

Ř                                     Orăştie 2. Cea mai timpurie atestare documentară a unui turn locuinţă transilvan este cea care se referă la donjonul de la Rodna, menţionat la sfârşitul secolului al XIII-lea cu prilejul vânzării sale şi a unei curţi întărite (probabil cu ajutorul unei palisade simple)[122], dar cel mai timpuriu turn locuinţă existent în Transilvania este cel de la Orăştie, datat la începutul secolului al XII-lea[123]. În prima fază de construcţie turnul locuinţă a făcut parte dintr-un complex nobiliar, o curte seniorială, ce se dezvoltă într-un cadru natural adecvat, pe un grind de mlaştină, amplificând şi consolidând o incintă din pământ şi lemn, alături de o biserică circulară (rotondă) din piatră, ambele integrate în fortificaţia mai târzie din piatră. Rotonda era în acelaşi timp capelă de curte, cu un subsol ce putea asigura locul de criptă a familiei ctitorilor, cu parterul înalt ce deservea necesităţile cultice, dar şi un element suplimentar de întărire a fortificaţiei datorită existenţei unui etaj de luptă, având în vedere poziţionarea ei pe valul fortificaţiei cu palisadă[124]. Orăştie 2 nu are deocamdată nici o altă analogie în spaţiul transilvan, eventual cercetările de la Sibiu - Piaţa Huet ar putea evidenţia o situaţie similară în ceea ce priveşte amplasarea rotondei cercetată în anul 2002[125]. Cea mai apropiată analogie, în ceea ce priveşte amplasarea, este reprezentată de Cetatea de Baltă 1, care se află la rândul ei într-o zonă joasă, mlăştinoasă, dar aceasta se datează documentar în primii ani ai secolului al XIV-lea[126], putându-se coborî datarea cel mult în perioada de după 1294, în timpul lui Ladislau II Kan.

În Europa Centrală, rotonda apare cel mai frecvent drept capelă de curte[127], în Polonia la Przemysl, Strzelno, Ciszyn, Grzegorzewice, Łekno[128], în Boemia şi Moravia[129] la Znojmo, reşedinţa ducelui Konrad II (1123-1150),[130] Plaveč, Předni Kopanina, Starý Plznek,[131] Pustimĕř,[132] Mihalovciach[133] sau la Praga-Staré Mĕsto[134] şi Praha-Vyšehrad[135]. În acest spaţiu, rotondele şi donjoanele sunt adesea integrate unor fortificaţii de pământ cum este cazul la Týnec[136] sau sunt amplasate ca la Košice-Krásna (Széplak), în secolul XII, pe fortificaţii de pământ mai vechi, de secol IX[137]. Şi la Nitrinska Blatnica, o rotondă cu absidă semicirculară a fost ridicată după secolul XI, într-o curte seniorială ce preia o fortificaţie mai veche[138]. În Ungaria, de asemenea, întâlnim rotonde simple cu absidă în cele mai importante reşedinţe regale sau senioriale.[139]

Ř                                     Răchitova. Fortificaţia se compune dintr-un turn de piatră cu zidul gros de aproape 2 m, de plan pătrat, cu latura de 8,40 m şi dintr-o incintă de plan oval, cu diametrele de 45 şi 35 m, mărginită de un val de pământ şi în zona de acces de un şanţ de apărare (fig. 17). Iniţial turnul locuinţă a fost apărat de un simplu şanţ de apărare, într-o fază ulterioară amenajându-se valul de pământ cu palisadă simplă[140]. Cercetările arheologice nu au depistat fragmente ceramice mai vechi de secolul al XIV-lea[141] şi aceasta în coroborare cu prima menţiune documentară – de la 1360 – sugerează o datare cel mai devreme în prima treime a secolului al XIV-lea.

Turnul locuinţă de la Răchitova are analogii puternice în spaţiul sud-transilvan:  Colţi (com. Râu de Mori, jud. Hunedoara), Petreşti  (jud. Alba), Axente Sever (jud. Sibiu), Viscri (jud. Braşov) datate în special în cursul secolului al XIV-lea, dar în ceea ce priveşte întregul ansamblu cea mai apropiată analogie rămâne cetatea de la Colţi, unde R. Popa consideră că prima construcţie a fost turnul locuinţă şi eventual o palisadă cu şanţ de apărare şi abia mai târziu, în cursul secolului al XV-lea a fost ridicată incinta din piatră[142].

Pe baza celor prezentate trebuie să admitem existenţa în Transilvania a unor fortificaţii de pământ şi lemn ridicate în jurul unor turnuri locuinţă începând din secolul al XII-lea, dar generalizându-se de la sfârşitul secolului al XIII-lea şi în cursul secolului următor. În cadrul acestor fortificaţii, în măsura în care cercetările arheologice viitoare vor clarifica unele probleme legate de etapele de construcţie ale unor obiective (Axente Sever, Guşteriţa, Sibiu, Ocna Sibiului, Petreşti Cetatea de Baltă etc), se va putea delimita o subgrupă aparţinând curţilor senioriale de tip apusean, cum este cea de la Orăştie, databile în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al XII-lea şi prima jumătate a secolului al XIII-lea. Bazându-ne pe informaţiile cunoscute considerăm că, cel puţin deocamdată, acest tip de fortificaţii reprezintă o grupă unitară (pe care o numim subtipul Id) caracteristică pentru ultima decadă a secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lea, existând totuşi  unele excepţii.

***

Amplasamentul, planimetria, modul de construire a elementelor fortificaţiilor de pământ se constituie în tot atâtea elemente importante în funcţie de care se pot face comparaţii între regiuni geografice. Multe dintre fortificaţiile de pământ şi lemn de pe teritoriul Transilvaniei au fost datate prin compararea lor cu alte fortificaţii similare din spaţii geografice mai mult sau mai puţin apropiate din Europa Estică sau Centrală. Din amplasarea geografică a fortificaţiilor din Europa central-vestică şi sud-estică, databile în cursul secolelor X-XII, se desprind următoarele date:

-                                      în zona Volhiniei, în Polonia şi zona Oder-Elba, fortificaţiile cele mai timpurii sunt dispuse atât în zone relativ joase şi mlăştinoase, cât şi pe terasele înalte ale cursurilor de apă[143];

-                                      în bazinul Bugului, Nistrului şi Prutului, pe teritoriul Ungariei, Slovaciei şi Cehiei, majoritatea centrelor fortificate au fost construite pe terasele înalte ale râurilor, pe platourile unor înălţimi, folosind întotdeauna sistemul natural de apărare al locului[144].

Fortificaţiile din Transilvania se înscriu şi ele în acest di urmă tip de amplasare, fapt ce nu permite ca locul amplasării şi forma fortificaţiilor să fie un criteriu suficient în vederea operării cu cronologii absolute sau relative strânse.

În ceea ce priveşte planimetria, putem constata că fortificaţiile transilvane fac parte dintr-o arie geografică mai mare, ce cuprinde Cehia, Slovacia şi Ungaria, unde constatăm o diversitate de forme – ovală, cvasitriunghiulară, trapezoidală, pătrată, dreptunghiulară – ce ţin în cont de formele de relief.

Fig. 3. Zalavar / Ungaria

- după A. C. Sos

 

 

 [1] Vezi Castrum Bene, 1/1989, Várak a 13. században. Burgen im 13. Jahrhundert. A magyar várépítés fénykora. Die Blütezeit des ungarischen Burgenbaus, Gyöngyös, 1990; Castrum Bene, 2/1990, Várak Későközépkorban. Die Burgen im Spätmittelalter, hg. Von Juan Cabello, Budapest , 1992; I. BÓNA, Az Árpádok korai várai, Debrecen, 1998.

[2] B. Köpeczi (red), Histoire de la Transylvanie, Budapest, 1992, p. 158.

[3] Şt. PASCU. M. RUSU şi colab., Cetatea Dăbâca, în: ActaMN, V, 1968, p. 153-202;

[4] P. IAMBOR,  Aşezări fortificate din Transilvania, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2001, p. 190 sq.

[5] Istoria României. Transilvania, vol. I, Cluj-Napoca, 1997, p.294.

[6] Ibidem, p.295.

[7] Şt. PASCU, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, 1971, p.42 sq.

[8] Anonymus, Gesta Hungarorum, cap.XVII, XVIII, XXI, XXII, XXXII, XXXIV. Ed. P. L. TONCIULESCU, Bucureşti, 1996.

[9] R. POPA, Observaţii şi îndreptări la  istoria Anului O Mie, în SCIVA, 42, 1991, 3-4, p.167 (mai departe Observaţii).

[10] De un raport mai consistent au avut parte doar cercetările arheologice de la Dăbâca la patru ani după iniţierea lor în anul 1964  (Şt. Pascu, M. Rusu şi colab., în ActaMN, 5, 1968, p. 153-202), raport ce este departe de a îndeplini condiţiile necesare folosirii rezultatelor pentru toate afirmaţiile apărute ulterior în publicaţii. R. Popa, Observaţii,  p. 167-168,  n.51.

[11] R. POPA, Observaţii, p. 171. În privinţa etnicului celor care stăpâneau aceste fortificaţii este relevantă opinia lui M. RUSU (Cetăţile transilvănene din sec. IX-XI şi importanţa lor istorică, în: Ziridava, 10, 1978, 168): Pretenţiile pecenegilor şi cumanilor la stăpânirea Transilvaniei erau evidente, căci ei au fost principala forţă armată organizată, care dimpreună cu populaţia locală româno-slavă, s-au opus sistematic cuceririi acestui teritoriu de către unguri; deşi, mai departe (p. 169), autorul citat consideră că aceste fortificaţii apărate de pecenegi şi cumani au fost construite de populaţia autohtonă.

[12] Istoria României. Transilvania, p. 295-296. Faţă de articolul publicat în 1978, autorul citat nu aduce nici o modificare, în sinteza pe care o face în volumul I al tratatului de Istorie a României, în legătură cu fortificaţiile medievale timpurii transilvănene şi cu datarea acestora. M. RUSU, Cetăţile transilvănene din sec. IX-XI şi importanţa lor istorică, în: Ziridava, 10, 1978, p. 159-170. Pentru referiri critice asupra unora dintre fortificaţiile menţionate vezi R. POPA, Observaţii, p. 156 sq.

[13] R. POPA, M. ZDROBA, Şantierul arheologic Cuhea, Baia Mare, 1966, p. 13, 32; R. POPA, Recherches d'archeologie medievale au Maramureş, în RRH, 5, 1966, p. 771.

[14] P. L. TONCIULESCU, Cronica notarului Anonymus. Faptele ungurilor, Bucureşti, 1996. Subiectul este tratat pe larg în I. M. ŢIPLIC, Consideraţii cu privire la liniile întărite de tipul prisăcilor din Transilvania (sec. IX-XIII), în: ActaTS, 1, 2002, p. 147-164.

[15] L. CHIŢESCU, Fortificaţiile de pământ şi lemn pe teritoriul Ţărilor Române în Evul Mediu, în: SMMIM, 2-3, 1969-1970, p.48.

[16] E. FÜGEDI, Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon, Budapest, 1977, p. 87; A. THEINER, Vetera monumenta Hungariam illustrantia, I, p.253; Şt. PASCU, Voievodatul Transilvaniei., p. 218.

[17] D. ŢEICU, Despre începuturile arhitecturii de fortificaţii medievale în Banat, în: Arheologia satului medieval din Banat, Reşiţa, 1996, p. 77 (mai departe Arhitectura de fortificaţii). 

[18] D. ŢEICU,  Arhitectura de fortificaţii, p. 79.

[19] M. de BOUARD, Manuel d'archeólogie médiévale. De la fouille á l'histoire, Paris, 1975, p. 113-114; A. A. RUSU, Donjoane din Transilvania, în ActaMN, XVII, 1980, p. 181-182.

[20] Şt. Pascu, R. Theodorescu (coord.), Istoria Românilor. vol. III, Genezele româneşti, Bucureşti, 2001, p. 155.

[21] Ibidem, p. 156.

[22] Ibidem, p. 155.

[23] S. Musteaţă, Fortificaţii medievale timpurii din Republica Moldova, Teza de doctorat, Iaşi, 1998.

[24] Istoria României. Transilvania, Cluj-Napoca, 1997, p. 295-296.

[25] M. RUSU, Cetăţile transilvănene din sec. IX-XI şi importanţa lor istorică, p. 159 sq.

[26] Şt. PASCU, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj- Napoca, 1979,  p. 219-221.

[27] Ibidem, p. 227.

[28] Očerki po istorii russkogo voennogo zodčestva X-XIII vv, în: MIA, 52, 1956.

[29] D. VILCEANU, Studii asupra arhitecturii militare ruse în secolele X-XIII, în: SCIV, IX, 1958, 1, p. 192-193.

[30]  Ibidem, p. 193.

[31] Ibidem.

[32] Ne oprim, datorită limitelor cronologice ale lucrării, doar asupra primei părţi din categoria B şi anume sfârşitul secolului al XIII-lea şi până la sfârşitul secolului al XIV-lea.

[33] M. Barbu, M. Zdroba, Noi cercetări privind cetatea de pământ de la Vladimirescu, în: Ziridava, VIII, 1977, p. 17-28.

[34] P. Iambor, Sondajul arheologic de la Zalău – Ortelec, în: MCA, 1983, p. 513-514.

[35] M. Rusu, Cetate Moigrad şi Porţile Meseşului, în: Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. Prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p. 265-279.

[36] M. Rusu, Şt. Dănilă, Cetatea feudală timpurie de la Şirioara, p. 56-60; Şt. Pascu, M. Rusu, şi colab., Cetatea Dăbâca, p. 158.

[37] Şt. Pascu, M. Rusu şi colab., Cetatea Dăbâca, p. 162.

[38] M. Barbu, M. Zdroba, în: Ziridava,  X, 1978, p. 101-120.

[39] C. COSMA, Fortificaţii din secolele X-XI din vestul şi nord-vestul României. Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, în: ActaMN, XXIII, 2000, 1, p. 459-460.

[40] K. HOREDT, Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbürgens, Bukarest, 1958, p. 132-145.

[41] P. Iambor consideră că momentul de construcţie al fortificaţiei poate fi împins până în ultima treime a secolului al IX-lea (Aşezări fortificate din Transilvania, p. 148-149).

[42] M. Rusu, Şt. Dănilă, Cetatea feudală timpurie de la Şirioara, p. 50.

[43] Şt. Pascu, M. Rusu şi colab., Cetatea Dăbâca, p. 160.

[44] P. Iambor, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 141-143.

[45] C. Cosma, A. Rustoiu, Zalău, jud. Sălaj, punct Ortelec-Cetate, în: CCA, 2002, nr. 245.

[46] Th. Nägler, Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraş), în StComSB, 14, 1969, p. 89-117.

[47] Şt. Pascu, M. Rusu şi colab., Cetatea Dăbâca, p. 158.

[48] Ibidem. Un tip asemănător, dar constituit din doi pereţi din pari şi nuiele împletite este documentat la Zalavar (Ungaria), fiind datat în cursul secolului al IX-lea. A. Sós, Wykopaliska w Zalavar [Săpături la Zalavar], în: SlavA, VII, 1960, p. 247.

[49] P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 113.

[50] W. HENSEL, Fortifications en bois, p. 91, fig. 1.

[51] IDEM, Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej [Introducere în studiul habitatului uman în Polonia Mare în perioada protoistorică], Poznań, 1948,  fig. 72.

[52] E. Schuldt, Die Ausgrabungen auf dem Burgwall Behren-Lübchin 1957, în: Ausgrabungen und Funde, III, 1958, p. 137.

[53] Istoria României. Transilvania, I, p. 295.

[54] Ibidem, p. 296.

[55] M. Rusu, Şt. Dănilă, Cetatea feudală timpurie de la Şirioara, p. 53.

[56] Ibidem.

[57] Ibidem, p. 57.

[58] Şt. Pascu, M. Rusu şi colab., Cetatea Dăbâca, p. 162.

[59] P. Iambor, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 150-151.

[60] W. Hensel, Fortifications en bois, p. 76- 77.

[61] Şt. Pascu, M. Rusu şi colab., Cetatea Dăbâca, p. 164.

[62] Cf. D. Popescu, în: MCA, II, 1956, p. 124 sq.

[63] P. IAMBOR, Şt. MATEI, Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur, p. 302; P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 151-152.

[64] P. A. RAPPOPORT, Očerki po istorii russkogo, p. 75;  W. HENSEL, Die Slawen im frühen Mittelalter, Berlin, 1965, p. 233, fig. 269.

[65] W. HENSEL, Fortifications en bois, p. 76.

[66] P. Iambor, Şt. Matei, Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur, p. 299-300.

[67] Ukb., I,  p. 11-12; DIR, C, II, p. 145.

[68] M. Rusu a constatat, cu ocazia unei cercetări de teren pe versantele aflate la 1 km sud de fortificaţia din punctul Cămin, în vale, la punctul de întâlnire al celor două valuri de pământ de aici, o suprafaţă mare patrulateră cu pământ ars, sugerând urmele unui eventual turn ce supraveghea accesul dinspre est spre vest. P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 112.

[69] F. POSCH, Die deutsch-ungarische Grenzentwiklung im 10. und 11. Jahrhundert auf dem Boden der heutigen Steiermark, în: Festschrift für Balduin Saria zum 70. Geburtstag, p. 114-115; H. PIRCHEGGER, Karantanien und Unterpannonien zur Karolingerzeit, în: MIÖG, 33/1912, p. 290; K. TAGÁNYI, Alte Grenzschutzvorrichtungen und Grenzödland, în: UJ, 1, 1921, p. 105 sqq; E. MOÓR, Zur Siedlungsgeschichte der deutsch-ungarischen Sprachgrenze, în: UJ, 9, 1929, p. 41 sqq; IDEM, Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen, în: Acta litterarum ac scientiarum der Universität Szeged, 10, 1936; K. K. KLEIN, Grenzwüstung und Siedlung: Gyepü und Gyepüvorland. Bemerkungen zur mitteralterlichen deutschen Südostsiedlung im altungarischen Raum, în: O. MENGHIN, H. M. ÖLBERG, Festschrift Leonhard C. Franz zum 70. Geburstag, Innsbruck, 1965.

[70] W. HENSEL, Fortifications en bois de l’Europe Orientale, în: ChG, IV, Gent, 1969, p. 72 sq.; IDEM, Types de fortifications slaves du haut Moyen-Âge, în: AP, II, 1959,  p. 72.

[71] P. IAMBOR,  Aşezări fortificate din Transilvania, p. 368-369.

[72] Şt. PASCU, M. RUSU şi colab., Cetatea Dăbâca, în: ActaMN, 5, 1968, p. 153 sq.

[73] Ibidem, fig. 1.

[74] P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 136.

[75] Ibidem, p. 137.

[76] P. IAMBOR, Aşezările fortificate din Transilvania, p. 137 şi pl. Xl-XLIV.

[77] K. HOREDT,  Siebenburgen im Fruhmittelalter, p. 126; R. POPA, Observaţii şi îndreptări la Istoria României, p. 168, n. 51; Al. MADGEARU, Românii în opera notarului anonim, p. 159 sq.

[78] Ş. Matei, P. Iambor, Observaţii privind aşezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu, în: ActaMN,  XVII, 1980, p. 511.

[79] Gy. Györffy, A honfoglaló magyarok telepűlési rendjéről (Über das Siedlungssystem der landnehmenden Ungarn), în: AE, 97, 1970, 2, p. 232-233.

[80] Al. MADGEARU, Românii în cronica notarului anonim, p. 163.

[81] P. IAMBOR, Vase cu gât canelat descoperite în aşezări feudale timpurii din Transilvania, în: ActaMN, 22-23, 1985-1986, p. 589-598.

[82] A. Źaki, Archeologia Małopolski wezesnošredniowiecznej, Kraków, 1974, p. 38.

[83] J. Olczak, K. Siuchniński, Typologische Klassification der frühmittelaterlichen Burganlagen Mittelpomern, în: EAZ, 16, 1975, 3, p. 453.

[84] K. HOREDT, Siebenbürgen in Frühmittelalter, p. 61.

[85] P. Iambor, Şt. Matei, Cetatea feudală timpurie de la Cluj-Mănăştur, în: AIIAC, XVIII, 1975, p. 291.

[86] IDEM, Cetatea feudală timpurie de la Cluj-Mănăştur, p. 295.

[87] IDEM, Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur, în: ActaMN, XVI, p. 601, pl. VI/6.

[88] Astfel de aplice provin în general din inventarul mormintelor orizontului vechi ungar. Vezi Cs. Balint, Südungarn im 10. Jahrhundert, Budapest, 1991, p. 137,  pl. XLV/10.

[89] P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 149.

[90] DIR, C, I, p. 6, 10, 19, 44, 57, 140.

[91] P. IAMBOR, Ş. MATEI, Cetatea feudală timpurie de la Cluj-Mănăştur, p. 300.

[92] Z. K. Pinter, Cercetări arheologice la Orăştie, în: BI, 3, septembrie 1995.

[93] Z. K. Pinter, Rotonda de la Orăştie,  în: In Memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, 2003, p. 261-286.

[94] Ibidem.

[95] Z. K. Pinter, S. A. Luca, Necropola medieval-timpurie de la Orăştie-Dealul Pemilor. Punctul X2 / 1992 - 1993, Corviniana, I, 1995; Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, A. Dragotă, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct Dealul Pemilor, în: CCA. Campania 2001; Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. Căstăian, Orăştie, jud. Hunedoara. Punct: Dealul Pemilor X2, în: CCA. Campania 2001.

[96] M. Macrea, Necropola slavă de la Someşeni, în: MCA, 5, 1959, p. 515-522 şi 6, 1959, p. 519-527; M. Comşa, Săpăturile de la Nuşfalău, în: MCA, , 7, 1961, p. 519-529.

[97] RepCj, p. 357.

[98] Pentru detalii asupra unor astfel de tipuri de fortificaţii cu palisade complexe vezi P. A. Rappoport, Očerki po istorii russkogo voennogo zodčestva X-XIII vv, Moskva, 1956, passim; W. HENSEL, Fortifications en bois, p. 74 sq.

[99] R. Von HUSLAR, Studien, 1964, p. 68 sq şi 163.

[100] P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 140.

[101] V. Hrubý, Staré Mĕsto, p. 220 sq.

[102] M. Petrescu-Dâmboviţa, D. Gh. TEODOR, Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii (jud. Botoşani), Iaşi, 1987,  p. 14-22. 

[103] K. Horedt, Moreşti. Grabungen in einer vor- und  frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen, Bucureşti, 1979, p. 81-88.

[104] M. RUSU, Şt. DĂNILĂ, Cetatea feudală timpurie de la Şirioara, p. 48 sq.

[105] W. Hensel, Constructions en bois, p. 87-88 şi fig. 52.

[106] P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 141-142.

[107] Şt. PASCU, M. RUSU, Cetatea Dăbâca, p. 173 sq.

[108] P. IAMBOR, Aşezări fortificate din Transilvania, p. 142.

[109] DIR, C, I, p. 3.

[110] P. IAMBOR, Şt. MATEI, Cetatea feudală timpurie de la Cluj-Mănăştur,  p. 296 şi fig. 2.

[111] Ibidem.

[112] Şt. Pascu, M. Rusu, Cetatea Dăbâca, p. 153-183.

[113] Gh. Anghel, Noi descoperiri arheologice în legătură cu aşezarea feudală timpurie de la Alba Iulia, în: Apulum, VII, 1968, 1, p. 469-481.

[114] P. DIACONU, D. VILCEANU, Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină, I, Bucureşti, 1972, p. 78 sq.

[115] P. Iambor, Şt. MATEI, Cetatea feudală timpurie de la Cluj-Mănăştur, p. 297.

[116] Ibidem, p. 297-298.

[117] Ibidem, p. 298 şi fig. 3.

[118] Vezi şi L. GERŐ, Magyarországi várépitészet, Budapest, 1955, p. 114. sq.

[119] R. SANFACON,  Défrichements, peuplement et institutions seigneuriales en Haut-Poitou du Xe au XIIIe sičcles, 1967, p. 37 sqq.

[120] T. Durdik, K crhronologii, p. 221-228; P. A. Rappoport, Kárpátaljai várak, p. 65 sq.

[121] Această limită este propusă şi de A. A. Rusu, care admite că începând cu deceniul al şaptelea al secolului al XIII-lea, în condiţiile menţionărilor documentare ale cetăţilor de la Deva şi Rodna, putem vorbi de apariţia acestui tip de construcţie în Transilvania (Donjoane din Transilvania, p. 181).

[122]un turn de piatră şi o casă de lemn lângă turn şi o curte întărită de jur împrejur… DIR, C, II, p. 115; UKB, I, p. 99.

[123] Z. K. Pinter, Cercetări arheologice de la Orăştie, în: loc.cit.; IDEM, Rotonda de la Orăştie, 268 sqq.

[124] IDEM, Rotonda de la Orăştie, p. 264 sqq.

[125] Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic - cercetări arheologice inedite în anul 2002.

[126] Gh. ANGHEL, Fortificaţii medievale din piatră, p. 89 sq; DIR, C, I, p. 21; G. ENTZ, Die Baukunst, p. 168.

[127] M. SLIVKA, Príspevak k problematike vztahu stredovekýh sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku, în: AH, 11, 1986, p. 359-376.

[128] A. M. WIRWA, Der Siedlungskomplex von Łekno, în: AP, XXVIII, 1988, p. 171-195.

[129] J. POULÍK, B. CHROPOVSKÝ, Grossmähren und die anfänge der tsechoslowakischen Staatlichkeit, Praha, 1986, p. 59-78.

[130] B. KIZEMSKÁ, Die Rotunde in Znojmo und die Stellung Mährens im Böhmischen Přemyschlstaat, în: Historica 27, 1987, p. 5-59.

[131] A. MERHAUTOVÁ, D. TŘEŠTIC, Románske umedi v čechách a na Moravĕ, Praha, 1984, p. 80, 81, 114.

[132] L. KONECNY, Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977-78, în: AH, 11, 1986, p. 329-375.

[133] SLIVKA, M., VALLAŠEK, A., Hospodárské zázemie šl’achtických sídiel v oblasti Horného Zemplína, în Archćologia Historica, 7/1982, pp. 289-310.

[134] V. HRUBÝ, Staré Město,  p. 178 sq.

[135] Z. DRAGOUN, Archeologické výskum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987, în: AH, 13, 1988, p. 403-415.

[136] A. HEJNA, Opevnĕná venkovská sídla doby přemyslovské Čechách, în: AH, 2, 1976, p. 69-7

[137] B. POLLA, Košicko-krásnianska rotunda, în: AH, 9, 1984, p. 181 sq.

[138] RUTTKAY, A., Včasnostredoveká rotunda a zaniknutý sídlisknutý region pri Nitrinskej Blatnici, în: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974, Nitra, 1975, p. 94-95.

[139] HOLL, I., Mittelalterarchäologie in Ungarn (1946-1964), în: AAASH, XXII, 1970, p. 383-386.

[140] R. POPA, Cetăţi din Ţara Haţegului, în: BMI, 3, 1972, p. 56.

[141] Ibidem.

[142] R. POPA, Ţara Haţegului, p. 221-222

[143] P. A. RAPPOPORT,  Planification des castra a  l’Ouest de la Russie aux X et XI  siecle, în: I Miedzynaodowy kongres arhăcheologii slowianskiej, IV, Warszawa, 1968, p. 51-54; W. HENSEL, La naissance de la Pologne, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1966, p. 158-178; E. DABROWSKA, Wielkie grody dórzecza górnes Wisly-Proba klasyfikacji, în: Archeologia Polski, XVI, 1971, 1-2, p. 463-464; W. HÜBENER, Frühmittelalterliche Zentralorte im Niederelbegebiet (Forschungserträge 1970-1987), în: Hamburg. Vor-und Frühgeschichte aus dem Niederelbischen Raum, 10, 1993, p. 167-193.

[144] C. COSMA, Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII-X D. H., Cluj-Napoca, 2002, p. 45.