Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

ACTA TERRAE SEPTEMCASTRENSIS II

ISSN 1583-1817

Editura Economică, Sibiu 2003

Autor: Ioan Marian Ţiplic

pag.(pages): 155-165

HOTAR, GRANIŢĂ ŞI / SAU FRONTIERĂ

ÎN EVUL MEDIU TIMPURIU

 

Ioan Marian Ţiplic

 

Abstract

These three terms had used from many researchers without to analyse what it means each of them. We think that is a very usefull paper to try to find out when and which terms is proper to use, because each of them can have a special means. In our reference material manz researchers deny the existence of border, how we understand now this term, in Middle Ages. 

The Boundary is an verry common terms from the first centuries of Middle Ages and it is used to appoint a property but the limit of this property, too.  The Border is more typical for the medieval documents, when is need to appoint political limits for a kingdom and the Frontier, an modern terms, is used as a draft for the military limits of an kingdom.

 

Clarificarea problematicii referitoare la modalităţile de delimitare a teritoriului în cadrul căruia se exercită o autoritate politică şi implicit militară, a făcut obiectul mai multor cercetători preocupaţi de perioada antichităţii romane, existând o multitudine de abordări în ceea ce priveşte graniţa – limes-ul – Imperiului Roman. Mai puţin abordată, în peisajul bibliografic românesc, a rămas această problemă pentru perioada medievală timpurie şi acest lucru s-a datorat în mare măsură penuriei de informaţii documentare privitoare la domeniul în cauză, dar şi unei cercetări arheologice deficitare în ceea ce priveşte domeniul fortificaţiilor de graniţă. Dacă ar fi să căutăm o altă motivaţie pentru care istoriografia română a ocolit problematica graniţelor în evul mediu nu putem decât să observăm că această problematică face parte dintr-o temă mult mai vastă – începuturile evului mediu pe teritoriul nord-dunărean –, care a reprezentat şi încă reprezintă o chestiune fierbinte în ceea ce priveşte abordarea ei. Istoriografia română postbelică s-a axat în cercetarea, în general, a istoriei teritoriilor actuale ale României pe translarea graniţelor politice de la 1918 în epoci istorice anterioare, datorită naţionalismului impregnat de către autoritatea de stat. În opinia noastră, această orientare a generat ocolirea de către cercetarea medievistică românească a acelor teme care nu au fost în concordanţă cu linia oficială ce promova ideea unităţii culturale între cele trei formaţiuni politice din spaţiul carpato-danubian.

Necesitatea unor studii pertinente care să abordeze problematica fortificaţiilor de frontieră este susţinută şi de A. A. Rusu, care spune: cred că avem nevoie de o globală analiză a sistemelor frontaliere pe care statul maghiar le-a promovat ori adoptat în perioada arpadiană.[1]

Nu se poate nega faptul că la nivel european, din secolul al XII-lea, hotarele nu mai pot fi disociate de punctele fixe de apărare.[2] Mai bine documentată şi supusă analizei, graniţa de V (pl. ) a regatului arpadian către Imperiul German[3] este capabilă să ofere termene sugestive de comparaţie pentru Transilvania. După decăderea statului carolingian, graniţa sa răsăriteană a fost moştenită de tânărul stat german. Hermann Aubin numea graniţa germană de V o graniţă internă, spre deosebire de graniţa de E, adevărata graniţă externă.

Graniţa a reprezentat un element fundamental al sistemului politico-militar, o delimitare a autorităţii şi competenţei unui stat simbolizat de şef, o barieră de protecţionism economic şi cultural. Pentru orice tip de stat, marcarea limitelor reprezenta un atribut de rigoare şi bună organizare.[4] Graniţa, în mentalitatea medievală, a reprezentat o limită de demarcaţie naturală, cum ar fi un curs de apă, un lanţ muntos etc., fiind determinată de unele reminiscenţe antice. Faptul că existau graniţe, clar stabilite pe anumite elemente de relief ne spune şi textul referitor la ducatul lui Glad, care se întindea de la Mureş la Orşova (a fluvio Morus asque ad castrum Urscia), deci graniţa era delimitată de Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţi[5], precum şi atenţia acordată organizării unei graniţe militare între Ungaria şi Imperiul German în cursul secolului al XI-lea.[6] Pentru graniţa de V a regatului arpadian în secolele XI-XIII întâlnim şi denumirile de Predealpaß (= „poartă” de trecere), Predilpaß[7], Predel[8] (= graniţă), denumire ce o avem atestată şi în lanţul Carpaţilor Orientali şi cel al Carpaţilor Meridionali.

Frontiera, aşa cum este definit termenul astăzi, reprezintă linia naturală sau convenţională trasată între diferite puncte de pe suprafaţa globului, care delimitează teritoriul unui stat de teritoriul altui stat, de marea liberă, de spaţiul cosmic. Frontiera delimitează juridic cadrul în care statul îşi exercita suveranitatea sa deplină şi exclusivă. Frontierele de stat sunt inviolabile, ca şi teritoriul de stat, respectarea lor fiind o condiţie sine qua non a promovării unor relaţii normale, de cooperare şi securitate între state.[9] Este, deci, un termen sinonim cu cel de graniţă, aşa cum şi termenul hotar poate avea aceeaşi semnificaţie, ultimul a căpătat prin extensie şi înţelesul de regiune sau ţară.[10] Frontierele pot fi politice, militare, geografice, lingvistice şi în analiza procesului formării frontierelor trebuie avută în vedere dimensiunea figurativă a termenului. Imaginarul medieval nu delimitează foarte clar termenii de hotar, înţeles ca şi graniţă, limită a unor proprietăţi, şi de frontieră, înţeles ca limită militară nu numai politică. Într-o oarecare măsură se poate spune că termenul de frontieră reprezintă forma complexă de desemnare a limitelor teritoriale.

C. Rezachievici, referindu-se la frontierele medievale apreciază just că această noţiune se deosebeşte de cea actuală, dar el spune că, bazându-se pe echilibrul de forţe şi pe jocul raporturilor de suzeranitate-vasalitate, frontierele nu cunoşteau accepţiunea de hotare naturale decât în cadrul marilor obstacole, îndeosebi a fluviilor sau munţilor.[11] Apreciem ca justă această observaţie, deşi ni se pare un pic hilară, avându-se în vedere că elementele naturale folosite în evul mediu pentru delimitarea unor teritorii au fost întotdeauna cursurile de apă sau înălţimile care s-au constituit în hotar naturale. În ceea ce priveşte teritoriul transilvan trasarea limitelor sale – politice şi/sau militare – s-a făcut întotdeauna urmărindu-se elemente naturale, care permiteau o bună delimitare a teritoriului în raport cu un stat sau o putere vecină. Tot. C. Rezachievici apreciază că intrarea teritoriului transilvan sub autoritatea maghiară s-a făcut din necesitatea stabilirii unei graniţe pe un element natural – Carpaţii –, deoarece fluviul Tisa nu a delimitat în evul mediu spaţiile maghiar şi transilvan.[12] Nu dorim să adâncim acest subiect, care nu face obiectul dezbaterii noastre, dar trebuie subliniat faptul că motivele integrării teritoriului transilvan în cadrul regatului arpadian au rădăcini mult mai adânci şi explicaţii mai ales de natură economică şi politică: salinele din zona Mureşului şi politica de expansiune promovată de regalitatea arpadiană în secolele XI-XII.

În evul mediu termenul de frontieră a avut o accepţie militară, mai ales începând cu secolul al XIV-lea, odată cu dezvoltarea procesului  de centralizare administrativă şi de construire a unor limite din ce în ce mai fortificate.[13] În perioada de început a evului mediu termenul era moştenit în accepţiunea sa antică şi anume de frontieră naturală, de obstacol natural şi exemple în acest sens sunt frontiera naturală a Dunării (limes-ul dunărean) sau cea a Rinului (limes-ul renan). Folosirea elementelor de relief pentru marcarea limitelor teritoriale ale unui stat şi transformarea lor în frontieră prin fortificare este necesară şi se impune ca singură soluţie în condiţiile în care cartografia apare abia în secolul al XVI-lea, moment de la care se poate reprezenta limita unui teritoriu indiferent de elementele geografice, ce nu mai reprezintă principalul punct de raportare.

Definiţia de mai sus nu se poate, însă, aplica cu stricteţe pentru toate etapele istorice, ea suferind nuanţări datorate unor condiţionări de ordin politic. Totuşi, indiferent de perioadă acolo unde a existat o formă de organizare politică a existat şi o delimitare a teritoriului asupra căruia se exercita această autoritate. Delimitările teritoriilor – graniţele – erau determinate încă din perioada antică de formele de relief, după cum spuneam şi mai sus, acestea constituind uneori, nu numai o barieră naturală, deci o graniţă politică şi militară, ci şi una culturală.[14] Pentru Imperiul Roman, Dunărea şi Rinul au reprezentat o frontieră ideală, o demarcaţie netă între Oikumene şi Barbaricum. Depăşirea ei prin cucerirea Daciei a fost o situaţie de excepţie[15], de altfel, Imperiul Roman a renunţat destul de repede la acest avanpost nord-dunărean, repliind apărarea exclusiv pe Dunăre. După prăbuşirea Imperiului Roman, începând cu secolul al IX-lea Dunărea redevine frontieră când, prin războaiele purtate de Ioan Tzimiskes în 971 şi Vasile al II-lea în 1000-1001, se reorganizează apărarea acestei bariere naturale.[16] Din punct de vedere al delimitărilor culturale nu mai există o astfel de separare strictă, deoarece în regiunile de margine ale Imperiului Bizantin, în cursul secolelor VII-XI are loc un mixaj de populaţie, datorat noii orientări militare în ceea ce priveşte implicarea populaţiilor de la marginea frontierei în apărarea acesteia. Un principiu, de altfel mult mai vechi, dar care, după modelul carolingian, se răspândeşte forte mult în lumea evului mediu timpuriu, datorită presiunii exercitate de populaţiile migratoare la marginea „lumii civilizate” şi neputinţei acesteia de a menţine un sistem defensiv de graniţă foarte complex.

Vechiul sistem antic, bazat pe un limes fortificat identificat şi cu graniţa politică a statului, limes capabil să oprească atacurile populaţiilor din afara graniţelor, este înlocuit începând cu secolul al VIII-lea cu unul bazat pe organizarea unor teritorii tampon şi pe folosirea unor populaţii cu atribuţii de grăniceri. În partea occidentală a Europei acest sistem este impus mai ales de Carol cel Mare, fiind o preluare a sistemului din ultima perioadă a Imperiului Roman, bazat pe acei feoderati, iar în partea răsăriteană a fost impus de Imperiul Bizantin. Medievalii nu îşi puteau permite să organizeze sisteme de graniţă care să fie potenţial utile, ci doar cele care erau într-adevăr funcţionale, astfel frontiera, în accepţiunea sa generală, nu are aceeaşi valoare ca limesul din epoca romană[17], înţeles în linii mari şi ca limită politică, deci ca şi graniţă.

La nivelul secolelor XI-XII, datorită migraţiilor unor populaţii care au antrenat masive modificări demografice şi politice, limitele regatului arpadian sunt relativ fluctuante. Aceasta şi din cauză că procesul de definitivare statală început de Geza se află în plină desfăşurare, putând vorbi de apariţia unei frontiere incipiente în momentul în care regalitatea arpadiană îşi manifestă deschis intenţia fixării unor graniţe stabile prin crearea de unităţi administrative în cadrul unui complex sistem centralizat: comitatele castrense şi cele de graniţă. La sfârşitul secolului al XII-lea peisajul politico-demografic al Transilvaniei era reprezentat în felul următor[18]:

-               la N de linia Oltului un teritoriu în care se remarcă formarea de comitate castrense;

-               în estul şi sudul Transilvaniei, începutul unei colonizări a secuilor şi saşilor, precum şi păstrarea unor populaţii cu valenţe grănicereşti;

-               o zonă tampon etnic necuprinsă în limitele stăpânirii regale: Ţara Făgăraşului şi Ţara Haţegului.

În aceste condiţii nu se poate vorbi de o frontieră stabilă, regatul arpadian având graniţa în principal pe cursul Oltului la nivelul primei jumătăţi a secolului al XII-lea, graniţă dublată de un sistem e fortificaţii mărunte amplasate pe dealurile de la N de cursul Oltului, fortificaţii deţinute de populaţiile de grăniceri, aşa cum este şi cazul fortificaţiei de pământ din apropiere de Cârţa.

Există şi teoria după care acest sistem de frontieră naturală mobilă s-a datorat rezistenţei opuse de către populaţia locală şi aşa se explică şi forma alungită a comitatelor de graniţă din Transilvania, formă ce corespunde etapelor cuceririi. Modalitatea practică prin care se putea fortifica un astfel de sistem de graniţă mobil pentru a-l transforma într-o frontieră militară a fost aceea a prisăcilor[19], înţelese ca subunităţi militare din cadrul sistemului castrens de graniţă.

Organizarea administrativă a regatului ungar în vremea lui Ştefan I se baza pe sistemul comitatelor, a căror origine şi evoluţie face încă obiectul unor dispute deoarece nici un document contemporan vremurilor respective nu face referire la acest sistem.[20] În limba maghiară denumirea comitatului vármegye este formată din termenii vár (= cetate) şi megye (= hotar, ţinut), ultimul fiind întâlnit în documentele medievale sub forma mega, după cum reiese din actul de hotărnicire a Abaţiei Tihany, emis în 1055 de regele Andrei I (1046-1060).[21]

Sistemul castrens de graniţă este dezvoltat pe modelul comitatelor castrense, dar comes castri şi comes-ul unui comitat erau persoane diferite, primul nefiind supus autorităţii nobiliare sau comitatense, chiar dacă fortificaţia pe o care o conducea se afla pe teritoriul unui comitat. Cu alte cuvinte era autonom faţă de jurisdicţia nobiliară, având atribuţii militare precise şi făcând parte integrantă din sistemul administrativ al regatului. Comitatele de graniţă au fost constituite la graniţele regatului şi aveau, după cum spuneam rolul de apărare a acestora. Deşi se utilizează noţiunea de comite atât pentru conducătorul unui comitat, cum ar fi comitatul Bihorului, cât şi pentru conducătorul unei cetăţi regale, cum ar fi cel al cetăţii regale Moldoveneşti, cei doi aveau atribuţii separate. De cetăţile de graniţă depindeau un număr de comunităţi desemnate sub numele de sagitarii (paznici, grăniceri) conduşi de un maiores speculatores.[22] Astfel că, apărarea graniţelor revenea acestor comes confiniorum, instituţia comitatensă nu avea de a face cu apărarea graniţelor decât într-o foarte mică măsură.[23]

Apariţia în documente a comitatelor şi a teritoriilor cetăţilor este relativ târzie, fapt care se datorează în mare parte răspândirii abia la sfârşitul secolului al XII-lea a obiceiului de ase emite documente privitoare la posesiunile civile. Una dintre cele mai vechi menţiuni ale unei fortificaţii regale transilvane apare în legătură cu invazia pecenegilor din 1068, când armata ungară condusă de regele Solomon aşteaptă o săptămână in urbe Dobuka ca să intre în contact cu invadatorii.[24] Un secol mai târziu sunt amintite teritoriile cetăţii Turda (1177 – terra castri de Turda)[25] şi cel al Cetăţii de Baltă (1177 – villa Cuculensis castri)[26].

Teritoriul unui castrum era administrat de un comite, ca reprezentat al regelui, ce avea funcţie administrativă şi juridică, după cum reiese şi din Codicele de legi al Sf. Ştefan.[27] Comitele avea în subordine o categorie de războinici – cavaleri (milites) sau oameni liberi (iobagiones castri), aceştia din urmă având în frunte un comandant militar (principe sau dux exercitus). Tot din această categorie făceau parte şi cei care aveau funcţia de a apăra graniţa (speculatores sau ewrii), care erau organizaţi în centurii.[28]

În ceea ce priveşte teritoriul regatului ungar întâlnim aceeaşi situaţie ca şi în Europa Occidentală, care se datorează, pe de o parte creştinării în rit catolic şi intrării în spaţiul de influenţă propriu acestei confesiuni iar pe de altă parte apropierii evidente a casei regale ungare de mediul german: prin căsătorie sau prin intermediul cruciadelor. Ca urmare a acestor influenţe regalitatea arpadiană adoptă sistemul colonizării de populaţii cu atribuţii grănicereşti – secui, pecenegi, cumani, ordine călugăreşti militare, etc. – în spaţiile de graniţă ale regatului[29], colonizare ce are loc şi în contextul procesului de centralizare statală, coloniştii având pe lângă rosturi strict militare şi atribuţii politice şi anume acelea de a sprijini puterea regală în contextul contradicţiilor acesteia cu clasa nobiliară.

Sistemul frontierei militare transilvane a fost regândit în contextul colonizării populaţiei germane în teritoriile din sudul voievodatului şi al integrării Ungariei în marele efort cruciat SE european care a culminat cu apariţia Imperiului Latin de Răsărit.[30]

Noul sistem de protejare a graniţelor s-a dezvoltat şi în contextul permanentului pericol al invaziilor unor populaţii nomade sau semi-nomade pe parcursul secolelor XII-XIII, dar şi datorită politicii de expansiune a regatului ungar, fapt ce a impus stabilirea unei astfel de graniţe mobile.[31] În acest context, sistemul bazat pe o delimitare nu doar politică ci şi culturală nu s-a mai dovedit eficient şi colonizarea unor populaţii cu atribuţii militare în zona de graniţă a reprezentat modalitatea cea mai eficientă de consolidare a graniţei temporare. Tendinţa de a crea o frontieră militară stabilă şi eficientă în acelaşi timp s-a putut observa spre sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea, când sistemul se rearticulează, având ca factor central teritoriul săsesc şi ca autoritate unică pe comitele saşilor.[32] În acest context trebuie înţeleasă şi prezenţa, atestată documentar şi arheologic, a acelor greavi[33] cu rol în asigurarea militară a graniţei de S a voievodatului, greavi ce intrau în categoria servienţilor regali[34] şi erau subordonaţi din punct de vedere militar comitelui de Sibiu.

Apariţia cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei, în contextul în care prezenţa populaţiei germanice este atestată înainte de venirea acestora[35], marchează trecerea la o nouă etapă în ceea ce priveşte organizarea frontierei militare a regatului arpadian şi anume consolidarea unei graniţe stabile fixată pe aliniamentul natural al Carpaţilor[36], graniţă, însă, cu valenţe ofensive, dar şi restrângerea sferei de acţiune a comitelui de Sibiu în scopul eficientizării frontierei militare. Scopul principal al aşezării unor unităţi ale Ordinului Teutonic în Ţara Bârsei a fost apărarea graniţelor şi constituirea unei frontiere solide la graniţa de SE a regatului.[37] Faptul că regalitatea arpadiană îşi delimitase cu precizie teritoriul asupra căruia îşi manifesta jurisdicţia este şi acuza adusă teutonilor că şi-au ridicat o fortificaţie puternică – castrum munitissimus – ultra montes nivium[38], deci într-o zonă nesupusă acestei jurisdicţii.

Din punct de vedere terminologic putem utiliza secolelor X-XI, atunci când dorim sa abordăm problema limitelor teritoriale ale regatului arpadian, termenul de hotar (confinium), care desemnează doar o marcare relativă a acestor limite, ţinând seama mai ales de unităţi de relief sau cursuri de apă relativ importante, marcare relativă datorată tocmai mobilităţii teritoriului de graniţă. În condiţiile în care procesul de centralizare a regatului arpadian s-a încheiat şi la graniţele răsăritene şi sudice ale acestuia au apărut state noi – Moldova şi Ţara Românească – iar în partea de V s-au stabilizat raporturile cu Imperiul German, delimitarea graniţelor s-a făcut cu stricteţe. Încă din Cronica Notarului Anonim întâlnim descrieri ale limitelor teritoriilor pe care le-au cucerit sau le-au traversat ungurii, cum este şi cazul voievodatului bihorean al lui Menumorut, care se întinde de la fluviul Someş până la hotarul (confinium) Nyr şi până la Poarta Meseşului.[39] Chiar şi în condiţiile în care nu avem atestat o agregare politică de tip statal în rândul ungurilor şi deşi graniţele pentru o populaţie nomadă nu reprezintă un element de rigoare, totuşi teritoriile pe care le cuceresc ungurii sunt delimitate cu destulă stricteţe, aşa cum s-a întâmplat şi după anexarea voievodatului lui Menumorut. În Cronică se spune că Zobolsu, Thosu şi Tuhutum, cele trei căpetenii care au acţionat în zona Bihorului, au stabilit în urma unui sfat ca hotarul stăpânirii  lui Arpad să fie la Poarta Meseşului (Mane autem facto Zobolsu, Thosu et Tuhutum, inito consilio constituerunt ut meta regni ducis Arpad esset in Porta Mezesina)[40] şi acest hotar marcat de o graniţă naturală este şi întărit pentru a delimita cu claritate teritoriul aflat sub autoritatea ducală[41], transformându-se deci într-o frontieră.

Termenul de confinium  este des întâlnit în cronica lui Anonymus şi traducerea lui cu hotar/graniţă este cât se poate de exactă, aceeaşi accepţie având şi termenul de terminos.[42] Faptul că ungurii aveau noţiunea de graniţă ne este subliniat şi de pasajul din capitolul XXXVII al cronicii lui Anonymus[43], ce relatează despre episodul luptei cu moravii şi în care se vorbeşte despre zona Nitrei şi despre graniţa din această zonă: …de partibus ductis… şi …in confinio Nitrie habitantibus….[44] Că putem şi trebuie să vorbim de existenţa în evul mediu timpuriu în cadrul regatului arpadian a conştiinţei delimitării cu stricteţe a limitelor teritoriale ne este subliniat şi de J. Nouzille, care constată existenţa unei evoluţii în ceea ce priveşte înţelegerea la nivelul autorităţii regale a termenului de hotar sau graniţă.[45]

Existenţa graniţei, în accepţiunea politică, delimitată strict în raport cu teritoriul unui stat vecin, este susţinută şi de prezenţa unor puncte cu rol de semn de hotar, care vin să potenţeze valenţele de graniţă ale unor unităţi naturale de relief: cursuri de apă, lanţuri muntoase etc. Un astfel de semn de hotar este considerat de E. Benkő şi acela prezent pe Dealul Fetei sau Drumul Femeilor Frumoase din localitatea Şoimuşu Mic, jud. Harghita.[46] Un alt semn de hotar se află şi în localitatea Miceşti, jud. Cluj, în punctul La Trecători, situat la confluenţa Micuşului cu Peana, unde pe o stâncă se găsesc nişte semne în formă de arc. În jurul ei sunt mai multe pietre deranjate de o groapă a unor căutători de comori. În apropierea locului au fost depistate materiale ceramice medievale.[47] La Ocna Sibiului, în punctul La Gorgan se află o movilă, ce ar putea fi tot un semn de hotar.[48] Deşi ele nu marchează o graniţă politică, ci mult mai probabil una de feud, totuşi existenţa unor astfel de semne de hotar la nivelul delimitării unor proprietăţi recomandă existenţa lor şi în cazul delimitării graniţei politice.

Marcarea graniţei teritoriului stăpânit de ungurii era o practică cunoscută încă din a doua jumătate a secolului al IX-lea, lucru certificat şi de textele Cronicii. În acest sens se poate aminti misiunea lui Bors, care a fost trimis de Arpad să cerceteze situaţia graniţei dinspre poloni, să o marcheze şi întărească prin ridicarea de prisăci şi a unei fortăreţe – ridicată pe un afluent al râului Sajo.[49] Tot din acest pasaj putem observa faptul că graniţa era stabilită pe un element natural şi anume lanţul munţilor Tatra.[50] În partea de E a teritoriului stăpânit de Arpad sunt trimişi Zobolsu, Thosu şi Tuhutum, care hotărăsc să stabilească graniţa în zona Porţilor Meseşului şi construiesc şi aici un sistem de prisăci şi zone de trecere fortificate – porţi – construite din piatră.[51]

O altă zonă ce a necesitat lucrări de fortificare a fost graniţa de NV dinspre Boemia, unde, după anihilarea la sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea a puterii statului moravian, au fost cucerite de către Zuardu, Cadusa şi Huba cetăţile Gumur (Gomor n.n.) şi Nougrad (Nograd), care vor constituie punctele fixe de apărare în jurul cărora se va edifica sistemul de graniţă asemănător cu cel din zona Meseşului.[52] Textul Cronicii ne spune că graniţa a fost fixată până în zona râului Morava.[53]

Sursele din secolul al XI-lea vorbesc şi despre hotarele castelelor[54], dar de cele mai multe ori termenul de confinium este însoţit de cel de territorium, făcându-se astfel deosebirea între limitele teritoriale ale statului şi limitele unor proprietăţi sau unităţi administrative.[55]

Că delimitarea teritoriului reprezenta un element de rigoare pe tot parcursul evului mediu rezultă şi din numeroasele documente care vorbesc despre hotărnicii de moşii, cum este, de exemplu şi cel emis de cancelaria regală maghiară la 10 octombrie 1366, în legătură cu obligativitatea vice-voievodului Transilvaniei de a superviza hotărnicia moşiilor Aciliu, Tilişca, Săcel şi Orlat dinspre pământurile aflate sub stăpânirea lui Vladislav, domnul Ţării Româneşti.[56] Faptul că aceste moşii se învecinau cu teritorii aparţinând Ţării Româneşti face ca hotărnicia să reprezinte o problemă girată de cancelaria regală şi nu de cea voievodală, totodată documentul reflectă o situaţie concretă de marcare a graniţelor statale.

Datorită tuturor acestor motive, şi pe baza analizei termenilor folosiţi în documente pentru denumirea delimitărilor teritoriale, recomandăm a se utiliza denumirile de graniţă, hotar şi frontieră după cum urmează:

-                 hotar/graniţă = defineşte cu o oarecare rigoare limita teritorială a unei proprietăţi sau limitele politice ale unui stat;

-                 frontieră = marchează limita militară a unei autorităţi politice, individuale sau colective, fiind constituită din elemente fortificate cu rol defensiv.

Astfel, în cursul secolelor X-XI, nu se poate vorbi de o identificare a graniţei de E şi SE a regatului arpadian cu frontiera regatului, deoarece nu există o suprapunere a acestora. Graniţa politică include teritoriul aflat sub autoritatea administrativă a regalităţii – deci teritoriul până la cursul Oltului –, dar frontiera militară era poziţionată în faţa acestei graniţe, în teritoriul dintre Olt şi Munţii Făgăraş, unde are loc colonizarea pecenegilor, secuilor şi apoi a saşilor. Din această perspectivă, termenul de terra deserta[57], capătă o nouă conotaţie şi anume aceea că se aplică asupra unui teritoriu ce nu se află sub incidenţa autorităţii regale arpadiene, ci într-o zonă ce se doreşte a fi anexată şi unde se organizează prin colonizare avanposturi militare, deci o frontieră militară.

Procesul de suprapunere a acestora, în ceea ce priveşte spaţiul transilvan, începe odată cu secolul al XIII-lea, când frontiera regatului arpadian era cel mai puternic segment al întregului limes răsăritean al creştinătăţii apusene şi se definitivează în timpul lui Sigismund de Luxemburg, mai exact în contextul apariţiei şi stabilirii definitive a Imperiului Otoman pe linia Dunării, când graniţa de est, sud şi sud-est a regatului este întărită, autoritatea civilă şi militară din aceste zone fiind deţinute de aceeaşi persoană: voievodul Transilvaniei. Graniţa regatului devine în acest mod o frontieră, căpătând un rol militar activ în procesul apărării statului. Sunt întărite toate fortificaţiile care asigură accesul dinspre sudul şi estul Transilvaniei spre interiorul acesteia, se aprobă ridicarea de fortificaţii care să apere oraşele, mai ales cele din vecinătatea graniţei.

 


 

 

 

 

 

 [1] A. A. RUSU, Antal Lukacs, Ţara Făgăraşului în evul mediu (secolele XIII-XVI), în Mediaevalia Transilvanica, III, 1999, nr. 1-2, p. 158.

[2] Vezi pentru această problematică V. HASENÖHRL, Deutschlands südöstliche Marken im 10., 11. und 12. Jahrhundert, AÖG, Bd. 82, 1895, s. 504

[3] H. AUBIN, Die Ostgrenze des alten deutschen Reiches, în: Historischer Verein, 28, 1938; H. AUBIN, Von Raum und Grenzen des deutschen Volkes, 1938; M. Horwath, Nyugati Határvédemünk strategiai taktikaijelentöségének néhány kérdése a XI-XII. században, în: HK, Budapesta, 4, nr. 1-2, 1957, p. 169-170; F. POSCH, Die deutsch-ungarische Grenzentwinklung im 10. und 11. Jahrhundert auf dem Boden der Heutigen Steiermark, în: Festschrift für Balduin Saria zum 70. Geburtstag,  pp. 114-127.

[4] A. A. Rusu, Cetăţi din voievodatul Transilvaniei (sec. XI-XIV), Cluj-Napoca, 1987, teză de doctorat, p. 168.

[5] Anonymus, XLIV.

[6] F. POSCH, Die deutsch-ungarische Grenzentwicklung, p. 121.

[7] Ibidem, p. 122.

[8]  Într-un document din 1233, care se referă la localităţile Schillingsdorf, Schftal, Rohrbach şi Stifting de la E de Graz, se spune: in monte, qui dicitur Predel (Steiermärkisches Urkundenbuch, 2, nr. 303).

[9] M. D. POPA (coord.), Dicţionar Enciclopedic, D-G, II, Bucureşti, 1996, p. 380-381.

[10] Ibidem, H-K, III, p. 118.

[11] C. REZACHIEVICI, Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în evul mediu, Bucureşti, 1998,  p. 32.

[12] Ibidem., pp. 35-36.

[13] M. TĂNASE, La Transylvanie méridionale des XIIe-XIIIe sičcles, l’ambiguďté des frontičres „naturelles”, în: Frontieres. Congres national des societes historiques et scientifiques 125e, Lille, 2000, 2002, p. 16.

[14]  Nu dorim să deschidem aici o polemică cu privire la valabilitatea sau nu a acestor graniţe naturale, dacă ele erau sau nu permeabile, ştiindu-se că au existat cazuri în care nu au acţionat, cel puţin din punct de vedere cultural, ca nişte bariere stricte. Însă, în ceea ce priveşte valabilitatea lor ca graniţe politice nu există nici un fel de dubiu.

[15]  E. CIZEK, L’image de l’autre et les mentalités romaines aux Ier-IVe sičcles de notre čre, în: Cahiers roumains d’études littéraires, 4, 1998,  p. 8.

[16]  Al. MADGEARU, Dunărea în epoca bizantină (secolele X-XIII): o frontieră permeabilă, în: RI, X, 1-2, 1999,  p. 41.

[17] A. A. RUSU,  Antal Lukacs, p. 158.

[18] M. TĂNASE, op. cit., p. 19.

[19]  Ibidem., p. 10-20.

[20] Gy. GYORFFY, King Saint Stephen of Hungury, New York, 1994,  p. 111.

[21] F. GYÖRGY, Codex diplomaticus Hungariae. Ecclesiasticus ac civilis, I, 1, Buda, 1829, p. 590.

[22] Gy. GYORFFY, King Saint Stephen of Hungary, p. 115; A. ZSOLDOS, Confinium és Marchia (Az Árpád-kori határvédelem néhány intézményéről), în: Szászadok, 134, 2000, 1,  p. 100.

[23] A. ZSOLDOS, op.cit., p.101.

[24] Marci Chronica de Gestis Hungarorum ab origine gentis, Pesta, 1867, LV,  p. 59 (mai departe MCGH).

[25] Erdélyi Okmánytár (1023-1300), red. Zs. JAKÓ, Budapest, 1997,  p. 126.

[26] DIR, C. Transilvania, veacul XI-XIII, I, p. 21-22.

[27] Al doilea Codice de legi al Sf. Ştefan, cap. 42-43, p. 38-29, în: Magyar Törvénytár, I, red. M. Dezső, Budapest, 1899,  p. 12.

[28] Al III-lea Codice de legi al Sf. Ladislau, cap. I, în: Magyar Törvénytár, pp. 74-75.

[29]  Şt. PASCU, R. THEODORESCU (coord.), Istoria românilor, III. Genezele româneşti, Bucureşti, p. 317.

[30] Mai pe larg la Ş. PAPACOSTEA, Românii în secolul al XIII-lea, Bucureşti, 1993.

[31] Sistemul graniţei mobile este prezentat de J. NOUZILLE, ca un specific pentru percepţia pe care o dă societatea medievală termenului de graniţă (Histoires des frontičres.L’Autriche et l’Empire ottoman, Paris, 1991, p. 19-20).

[32][32] T. A. SĂLĂGEAN, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Regimul politic al voievodatului nobiliar,  teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2002, p. 26.

[33] Noi considerăm că aceşti greavi nu sunt altceva decât nobili de origine germană care primesc un feud în sudul Transilvaniei.

[34]  Actul acordat de regele Andrei II lui Johannes Latinus în anul 1204 reprezintă atestarea instituţiei servienţilor regali în Transilvania (DIR, I, 28-29). Arheologic sunt cercetate, începând de la Orăştie, o serie de ansambluri – capelă şi donjon – ce atestă prezenţa şi altor asemenea persoane la Orăştie, Geoagiu-sat, Alba Iulia, Petreşti, Sibiu.

[35] A. IONIŢĂ, în RI, 1994.

[36] Referitor la acest aspect vezi B. KÖPECZI, History of Transylvania, Budapest, 1991, p. 146.

[37] Cf. şi F. SALLES, Annales de l’Ordre Teutonique, Paris-Geneve, 1986; H. BOGDAN, Les Chevaliers teutoniques, Paris, Perrin, 1995.

[38] Pentru o nouă teorie privind poziţionarea acestor munţi vezi M. TĂNASE, op.cit., p. 21 sqq.

[39]  a fluvio Zomus usque ad confinium (s.n.) Nyr, et usque ad Portam Mezesynam… Cronica Notarului Anonymus: Faptele ungurilor, traducere şi comentariu P. L. TONCIULESCU, Bucureşti, 1996, cap. XIX, p. 44-45.

[40] Cronica Notarului Anonymus, cap. XXII, p. 50-51. Nu ne declarăm de acord cu traducerea lui P. L. TONCIULESCU în ceea ce priveşte cuvântul regnis înţeles ca regat, este vorba despre utilizarea sensului de stăpânire (regnum).

[41] Tunc incolae terre iussu eorum portas lapideas edificaverunt et clausuram magnam de arboribus per confinium regni feceruntCronica Notarului Anonymus, cap. XXII, p. 49-51.

[42] Anonymus, cap. XXXVII.

[43] Nu dorim să facem o digresiune cu privire la autenticitatea informaţiilor şi a datării cronicii, vezi pentru asta Al. MADGEARU, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, p. 26 sqq. cu bibliografia.

[44] Cronica Notarului Anonymus, cap. XXXVII, p. 70.

[45] J. NOUZILLE, Transylvania. An area of contacts and conflicts, Bucureşti, 1996, p. 82 sqq.

[46] Repertoriul judeţului Harghita, p.186.

[47] Repertoriul judeţului Cluj, p.274.

[48] Inf. K. HOREDT; Repertoriul judeţului Sibiu, mss.

[49] Anonymus, cap. XVIII.

[50] Ibidem.

[51] Ibidem., cap. XXII şi cap. XXIII. Considerăm că traducerea – de către G. Popa-Lissean - expresiei latine meta regni ducis (…Mane aute facto, Zobolsu, Thosu et Tuhutum inito consilio constituerunt, ut meta regni ducis Arpad esset in Porta Mezesina…) cu marginea regatului ducelui nu este întru-totul exactă deoarece la acea dată Arpad nu stăpânea un regat iar cuvântul meta are şi sensul de semn de hotar. Considerăm că această ultimă semnificaţie este mai potrivită, deoarece textul latin foloseşte ori de câte ori se face referire la graniţă termenul de confinium şi nicăieri nu mai întâlnim pe cel de meta.

[52] Anonymus, cap. XXXIV: …ut tercia pars de exercitu cum incolis terre irent in siluam Zouolon, qui facerent in confinio regni municiones fortes tam lapidibus, quam etiam de lignis…

[53] Ibidem.

[54] Termenul de castel trebuie înţeles în acest context în accepţiunea sa de comitat, deci de territorium-ul unui castel. Sistemul de comitate cu centrul stabilit într-o fortificaţie – cetate regală – este introdus începând cu perioada lui Ştefan I, care sparge vechea organizare a teritoriului axată pe mai vechea organizare în clanuri şi triburi. Noul sistem avea ca baza militară noua pătură de războinici – varjjobagy – al căroro statut privilegiat le dădea dreptul să rezideze într-o reşedinţă fortificată.

[55] Gy. GYORFFY, King Stephen of Hungary, p. 114.

[56] DRH, D, doc. 44-45.

[57] Nu dorim să oferim o altă explicaţie acestui termen, ci doar să nuanţăm explicaţia oferită de Th. NÄGLER (Aşezarea saşilor, Bucureşti, 1991, p. ), translând-o din spaţiul civil în cel militar, considerând că numai astfel sunt posibil de explicat largile avantaje economice şi politice acordate populaţiilor colonizatoare, bineînţeles totul fiind integrat şi în contextul luptei pentru centralizarea regatului.