b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

215. Slimnic (Szeléhyek, Szelindek, Stolzenburg, Stulzembrich), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1282; Reynaldus plebanus de Stolshunbercht decanus provinciae Zibiensis.[1]

 

            1.

a) În punctul Şarba-Stempen sau Schelzenthal a fost cercetată o locuire aparţinând fazei B a culturii eneolitice Petreşti.

Bibliografie: Paul 1992, 144; Kalmar 1999, p. 184.

 

b) Pe teritoriul satului, în apropiere de punctul Şanţul Satului (Doerfergroten), s-a găsit un topor de piatră şi ceramică aparţinând culturii Coţofeni.

Bibliografie: Kimakowicz 1907, p. 89-95.

 

c) Pe hotarul comunei, la locul numit La Cetate (a nu se confunda cu cetatea ţărănească actuală) au fost adunate, de către preotul Alisie Pavel din Slimnic, mai multe fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni.

Materialele au fost predate MNB în anul 1965 de către prof. Moldovan.

Bibliografie: MNB.

 

            2. Spre V de punctul Schelzenthal, pe panta unei movile, s-a descoperit un mormânt format din lespezi de piatră. Alte precizări lipsesc.

Bibliografie: Kimakowicz 1907, p. 89-95.

 

            3. Pe pământul lui Simion Buri şi la Marginea Pădurii Cetăţii sau Socebeul s-a găsit câte o sabie de bronz, iar la Sacebeul, două săbii, toate având mânerele în formă de limbă (MNB). Depozit (?).

Acestea au fost descoperite în anul 1884 şi achiziţionate în anul 1889.

Încadrarea săbiilor este relativ nesigură, Ha B3, seria Şomartin-Vetiş – după P. Dîmboviţa sau Ha A1 după M. Rusu, Ha A2 după A. Alexandrescu.

Bibliografie: Kimakowicz 1907, p. 89-95; Rusu 1963, p. 207, nr. 54; Alexandrescu 1966, p. 153 şi urm., 187, nr. 272-275; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 158.

 

            4. În Şanţul către Ruşi (Reißbriger Graben) s-a găsit o daltă de bronz (MNB).

Bibliografie: Kimakowicz 1907, p. 89-95.

 

            5. În Şanţul Umed (Vasser Graben) s-a descoperit un celt de bronz (MNB).

Bibliografie: Kimakowicz 1907, p. 89-95.

 

            6. La SV de sat, pe colina Cetatea Veche (Alte Burg), se găsesc urmele unei aşezări din perioada geto-dacică.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 54; Marţian 1920, p. 626; Glodariu 1983, p. 7, 13-14, 30, 32, 152-153.

 

            7. În Schelzenthal sau Şarba-Stempen se află o bogată aşezare dacică care, după ceramica descoperită acolo, ar putea să continue şi în epoca romană (un vas mare considerat de Kimakowicz ca slav, este dacic).

Tot aici s-au descoperit mai multe fragmente de râşniţe (MNB).

Săpăturile arheologice pentru recunoaşterea sistematică a acestui punct au fost executate de I. Glodariu. Rezultatele acestor săpături demonstrează faptul că aşezarea îşi continuă existenţa şi în perioada romană.

            Cele mai noi materiale arheologice din acest sit se încadrează în a doua jumătate a mileniului I d.Chr.

Bibliografie: Kimakowicz 1907, p. 89-95; Horedt 1951, p. 204; Glodariu.1972, p. 119-139; 1981, p. 11-61, 72-77; Popa 2002, p. 178.

 

            8. Tot din această localitate, fără a se cunoaşte locul de descoperire, provin:

a) Un tezaur dacic alcătuit din obiecte de argint (MNA). Acesta a fost descoperit în anii 1919-1920 şi constă din 14 piese dintre care 5 s-au pierdut.

Piesele păstrate sunt două colane din bară de argint răsucită cu sistem de închidere cu cârlige, două brăţări circulare cu terminaţii înfăşurate, o brăţară circulară cu terminaţii cu protome zoomorfe şi patru brăţări spiralice cu terminaţii cu aspect de bară.

Bibliografie: Popescu 1937-1940, p. 196, 201; 1945-1947, p. 51-54; Rustoiu 1996, p. 187.

 

b) O monedă din timpul republicii romane (CSS).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 54; Pârvan 1926, p. 610; Popa 2000, p. 212.

 

c) O cărămidă romană, element pentru paviment.

Bibliografie: MNB.

 

d) Două fibule romane.

Bibliografie: Popa 2000, p. 193.

 

            9. În punctul La Saivane se află o altă aşezare de epocă dacică.

Bibliografie: Glodariu 1981, p. 62-71, 72-77; Popa 2002, p. 179.

 

            10. D. Popa aminteşte aici existenţa a patru vicus-uri de epocă romană dintre care unul se află în punctul La Rusu, iar altul în punctul Pe Vale.

Bibliografie: Glodariu 1981, p. 78-80; Popa 2000, p. 180; 2002, p. 179-180.

 

            11. În anul 1957 MNIT a achiziţionat 18 monede descoperite în al doilea deceniu al veacului XX, cu prilejul săpării unei fundaţii de casă.

Dintre acestea două sunt denari maghiari şi au fost bătuţi de Petru I (1038-1041, 1044-1046) şi a lui Andrei I (1046-1061), două bracteate străine, o monetă din Friesach, ca şi un număr de monede germane bătute în monetăriile din Magdeburg, Nordhausen şi Brandenburg.

Tezaurul s-a format, probabil, în cursul veacului al XIV-lea.

Bibliografie: Horedt 1958, p. 146; 1960, p. 255-257; Sabău 1958, p. 294.

 

            12. Cetatea Slimnicului se ridică pe un deal la SE de centrul satului, iar incinta este alungită pe direcţia N-S.

Un edificiu trinavat, orientat E-V, probabil o biserică gotică ridicată în secolul XIV, desparte cetatea în două incinte.

Mai veche pare să fie capela, construită în partea de N a incintei, tot în stil gotic, la cumpăna secolelor XIII-XIV.

În secolul XV, incinta se măreşte prin construirea unui zid din cărămidă, prevăzut cu două rânduri de ambrazuri şi guri de smoală.

Turnul de poartă de pe latura de S, este întărit cu o barbacană, iar o a doua intrare, pe partea de E, este întărită cu un turn prevăzut cu hersă.

În secolul XVI, în faţa turnului de S se construieşte un bastion ce închide o incintă în care se sapă o fântână.

Deşi cetatea a fost de mai multe ori asediată fără succes, în 1531 de trupele lui Ioan Zápolya, ea va cădea în anul 1602 în mâinile lui Moise Székely.

În anul 1658 trupele turceşti incendiază şi distrug satul dar nu reuşesc să cucerească cetatea, în schimb în 1706 curuţii cuceresc cetatea şi produc mari distrugeri, fiind chiar demolată sistematic centura exterioară şi incendiate acoperişurile. Din această perioadă tulbure, datează o interesantă inscripţie în limba latină, ce se afla iniţial zidită în paramentul de S al incintei.[2]

            În 1394, se pomeneşte biserica din sat, cu hramul Sf. Bartholomeus. Aceasta este o biserică sală fără turn, construită în stil gotic pe la mijlocul, sau în a doua jumătate a secolului XIV.

Nava a fost tăvănită, iar corul boltit pe nervuri sprijinite pe console. Portalurile de S şi V sunt profilate în manieră gotică, iar portalul de N poartă inscripţionaţi anii 1590, 1680 şi 1739.

În jurul anului 1500 se bolteşte şi nava. Pe partea de N a corului a fost adosată sacristia boltită în cruce şi deschisă spre cor printr-o uşă cu ancadrament în arc frânt.

În cor sunt păstrate două lespezi funerare ale unor preoţi: Thomas Bomelius (1592) şi Thomas Bordan (1633).

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 248-249; Treiber 1971, p. 220; Niedermaier 1975, nr. 375; Fabritius-Dancu 1980, pl. 10; Gheorghiu 1985, p. 93; Fabini 1998, p. 712-716.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 144.

[2] Traducere: „Gabriel Báthori, spaima ţării noastre. Frumuseţea ţi-a dat-o Dumnezeu, sufletul ţi l-a dat diavolul. Cu ambele vei fi al dracului. Johannes Brandt, refugiat din Sibiu. Anno 1611”