b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

180. Proştea Mică (Kisekemezö, Kisprepostfalva, Kleinprobstdorf, Villa Praepositi minor), vechea denumire a satului Târnăvioara, înglobat în oraşul Copşa Mică

 

Anul primei atestări scrise: 1358; Kysekemezen.[1]

 

            1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul satului provin:

a) Un topor-ciocan neolitic de amfibolit (MNB).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 47; Tocilescu 1880, p. 780; Marţian 1920, p. 533; Winkler-Blăjan 1979, p. 451.

 

b) O urnă şi două vase cu picior din perioada hallstattiană (MNB). Aceste vase fac parte din inventarul unui mormânt hallstattian cu inventar bogat.

Bibliografie: Reinecke 1897, p. 15-17; Pârvan 1926, p. 355, 385, 438, n. 1; Nestor 1934, p. 117, n. 481; Roska 1941, p. 126, fig. 152; Horedt 1944, p. 100; Crişan 1955-1956, p. 51, 62.

 

c) Cosor de fier cu peduncul şi inel pentru fixarea mânerului de lemn databil în Latčne III (MNB).

Bibliografie: Pârvan 1926, p. 490.

 

d) Două vase din lut Latčne III.

Bibliografie: Lupu 1961, p. 153.

 

e) Fragment de cercel de formă semilunară.

Bibliografie: Horedt 1958a, p. 89.

 

            2. Pe un ogor de pe Pomăt (Apfelgrund) s-a descoperit o ceaşcă având două toarte cu butoni deasupra, încadrabilă în Ha (MNB).

Bibliografie: Horedt 1944, p. 109.

 

            3. Pe un ogor de pe Schannenweg s-a descoperit, întâmplător, un mormânt din prima vârstă a fierului (scitic), conţinând resturile unui schelet – probabil de femeie – cu următorul inventar: discul unei oglinzi de bronz, cu ornament geometric; o fibulă de bronz cu arc simplu; două fusaiole de lut; o brăţară de bronz cu capete conice; un nasture de bronz; un pandantiv de bronz cu trei aripioare în formă de elice; un vârf de săgeată din bronz cu tăişuri; un pinten; o placă de bronz răsucită ca o scoică; un vas mare de lut, spart; o ceaşcă de lut cu o toartă şi câţiva dinţi de rechin (colţi de mistreţ !) (MNB).

Bibliografie: Teutsch 1880, p. 111; Nestor 1933, p. 117; Roska 1942, p. 126, fig. 152; Horedt 1944, p. 100, 109; Crişan 1955-1956, p. 51, 62; Lupu 1961a, p. 153.

 

            4. În hotarul oraşului Copşa Mică, la cca. 1 km NV de vatra fostului sat Târnăvioara (fost Proştea Mică), în prezent înglobat oraşului, pe malul din dreapta al Târnavei Mari se ridică o culme deluroasă cu partea dinspre râu foarte abruptă, unită printr-o şa de legătură cu un alt deal al cărui vârf, denumit Cetate (Burg), a fost nivelat în antichitate, având acum forma unui platou lung de 68 m, cu axul mare orientat NE-SV.

Pantele dinspre E, S, şi V ale acestuia sunt foarte abrupte, iar cea dinspre N este mai lină.

Dealul a suferit eroziuni prin alunecări de teren masive datorate defrişării şi izvoarelor de apă freatică de pe pantele de N şi E, încât din el se mai păstrează o porţiune de 8-10 m.

Pe dealul Cetate a fost descoperit un mormânt de inhumaţie din secolul III d.Chr. Defuncta se afla în poziţie alungită, pe spate, orientată NNE-SSV (capul). După toate probabilităţile decedata avea vreo 30 de ani.

Inventarul mormântului constă dintr-o fibulă şi un inel de argint, o mărgea de aur, un fragment de toartă de la un vas de bronz, un disc din tablă de bronz, un inel de fier, un prâsnel, un fragment de zăbală şi un vas de lut cărămiziu. Scheletul a fost transportat la Laboratorul de morfologie animală Iaşi, iar inventarul la MNB; din inventarul mormântului făcea parte şi un antoninian de la Gordian III. Datarea mormântului este cca 300.

Pe baza fibulei şi inelului de la Târnăvioara mormântul se încadrează în secolul IV.[2] Unii cercetători consideră că restul inventarului nu ar fi aparţinut mormântului, deoarece restul materialelor arheologice sunt mai timpurii.

Într-o periegheză, N. Lupu a descoperit fragmente ceramice, de metal, un inel şi un cui de fier.

În urma cercetării fisurilor provocate de alunecările de teren în anul 1972 s-au recoltat mai multe fragmente ceramice Latčne, oase de animale, obiecte de fier şi fragmente de cărămizi romane.

În timpul perieghezelor din ianuarie şi mai 1974 s-ai identificat urmele a două bordeie cu vatră din epoca romană, distruse parţial de alunecări şi câteva fragmente ceramice cenuşii post-romane. Materialele se află la MM.

            Săpăturile arheologice au dus la descoperirea unui strat de cultură aparţinând culturii eneolitice Coţofeni, a unui bordei dacic şi a trei de epocă romană, vetre de foc şi gropi menajere cu un bogat material, fără a se putea preciza dacă aşezarea a fost locuită fără întrerupere din secolele III-II î.Chr. până în secolul IV d.Chr.

Nu se poate spune dacă valul de pământ ridicat peste nivelul dacic este roman sau din epoca migraţiilor, după cum indică ceramica romană din val.

            Unele cercetări efectuate între anii 1973-1974 au dus la descoperirea unor urme de locuire din secolele II-I î.Chr. şi IV-VI d.Chr.

            Al doilea mormânt era păstrat parţial. S-au salvat trei fragmente de vase şi trei mărgele databile, probabil, în secolul IV d.Chr.

Bibliografie: Lupu 1961a, p. 153; 1963; Protase 1966, p. 124-125; 2000, p. 24, 196-197; Blăjan 1975, p. 29; 1994, p. 225; Blăjan-Togan 1978, p. 48; Popa 2000, p. 181; 2002, p. 64-65.

 

5. Pe teritoriul satului se află o aşezare rurală romană.

Bibliografie: Popa 2002, p. 196.

 

6. Biserica veche din centrul satului, a fost construită în secolul XIV, ca biserică gotică de tip sală.

Corul este boltit pe nervuri în cruce, iar ferestrele şi portalurile au profilaturi foarte simple.

În secolul XVIII, încă se mai pomeneşte un turn clopotniţă din lemn. Actualul turn, construit la 6 m distanţă de faţada de V, este ridicat la 1854.

Dintre cele trei clopote păstrate în turn, două sunt vechi. Clopotul mare poate fi datat la mijlocul secolului XIV şi este cu inscripţie[3], iar clopotul mijlociu datează din secolul XV şi este, la rândul său, inscripţionat[4].

În jurul bisericii s-a construit în secolul XVI o curtină simplă, fără turnuri.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 376-378.

 

 [1] DIR, C, XIV, p. 231.

[2] Horedt 1982, p. 136.

[3] : „O rex glorie veni cum pace”

[4] „O rex glorie veni nobis cum pace”