b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

 

26. Biertan (Berethalom, Birthälm, Birthalmen, Berthelm), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1283; Johannes de Berthelm – sacerdotes.[1]

           

1. Cu prilejul săpării fundamentului pentru şcoala germană din localitate s-au găsit urmele unei aşezări.

Între artefactele descoperite se remarcă fragmentele ceramice – probabil neolitice –, un topor de piatră, un zdrobitor (săpăligă ?) de os (corn ?) şi multe oase de animale.

Bibliografie: Phelps 1887, p. 82-83.

 

            2. Dintr-un loc neprecizat provin fragmente ceramice din Ha (MB).

Bibliografie: Roska 1942, p. 37, nr. 82.

 

            3. În anul 1969, în locul numit Fetea, s-a descoperit un vas celtic provenind după toate probabilităţile dintr-un mormânt distrus datând din secolul III î.Chr.

Bibliografie: Blăjan-Togan 1978, p. 46.

 

4. Pe teritoriul comunei se află o mică aşezare rurală din epoca romană din care au ieşit la iveală următoarele piese: monumente epigrafice şi sculpturale; un monument funerar cu inscripţia ORN STEPH[2], un relief de mărime neobişnuită (figură pe tron, cu un sceptru într-o mână şi în cealaltă cu un mănunchi de săgeţi, o altă figură cu manta şi bonetă frigiană, un tezaur, plug, soarele, luna) (D. Popa o socoteşte villa rustica).

Bibliografie: Müller 1859, p. 306; Kenner 1860, p. 402; Gooss 1876, p. 67; Marţian 1920, p. 66; Daicoviciu 1941, p. 578; Popa 2000, p. 162; 2002, p. 37.

 

            5. Într-un pârâu de pe teritoriul comunei s-au găsit câţiva denari romani de argint (imperiali ?).

Bibliografie: Teutsch 1880, p. 109.

 

            6. O tabula ansata de bronz cu inscripţie latină: EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI[3], un chrismon (XP) înscris într-un cerc de bronz şi fragmente din lamă de bronz şi lănţişoare, toate aparţinând, probabil, unei lămpi-pandantiv.

Descoperirea datează din secolul IV d.Chr. (MNB).

Primarul Mediaşului Michael von Heydendorf cel Bătrân, dăruia la 7 martie 1779 guvernatorului Transilvaniei, baron Samuel von Brukenthal, acest obiect ce va intra în literatură sub numele de Donariul de la Biertan.

            În scrisoarea de însoţire a primarului medieşan (MNB) se scria că obiectul a fost găsit cu patru ani în urmă, (1775), la o oră de mers de Biertan spre hotarul Copşei, într-o vale adâncă şi sălbatică, sub un stejar foarte bătrân răsturnat de furtună, lângă un izvor cu apă foarte bună, locul fiind numit şi „Moor” beim Brunnen („Mlaştina” de la Fântână). Locul a putut fi identificat la S de comună, în hotarul numit şi La Chinedru, unde s-au întreprins şi două periegheze de amploare cu intervievarea a numeroşi localnici în anii 1958 şi 1976, fără a se putea identifica însă nici o altă urmă de locuire umană.

K. Horedt este de părere că Donariul ar fi făcut parte din dotarea unei capele din lemn a unui sihastru retras în valea adâncă a Copşei încă în perioada persecuţiilor creştinilor, sihăstrie care s-ar fi aflat în apropierea susmenţionatului izvor din pădurea Chinendrului, izvor ce ar fi putut alimenta un baptisteriu necesar botezului paleocreştin. Această ipoteză este în linii mari acceptată şi susţinută de majoritatea istoricilor români.

A. Alföldi este de părere că piesa ar putea reprezenta un obiect provenit din prăzile goţilor aşezaţi în Transilvania şi ca atare este ruptă de orice valenţă cultică creştină.

Mai recent, U. Fiedler, preluând această ipoteză, comparând piesa cu alte descoperiri similare şi legând-o de obiceiul vechi germanic de aducere de ofrande zeilor apelor şi izvoarelor, leagă descoperirea tot de perioada dominaţiei goţilor în Transilvania.

Bibliografie: 1979, p. 341-346; 1982, p. 165; Daicoviciu 1941, p. 575-578; Alföldi 1942, p. 252-258; Bernea 1943, p. 32; Macrea 1945-1947, p. 281-282, 285, 293; Protase 1966, p. 144-145; 2000, p. 119; *** 1994, p. 179; Fiedler 1996-1998, p. 389-397.

 

            7. Deasupra comunei se ridică Cetatea (Burg), aparţinând tipului de cetăţi mari din epoca medievală, fiind înconjurată – astăzi – cu ziduri de piatră legată cu mortar şi cu un val de pământ în exterior.

Forma cetăţii este triunghiulară, iar valurile au nucleu de piatră. Fortificaţia este una de refugiu şi se situează la aproximativ 400 m E de comuna Biertan.

După cercetări mai noi, aceasta s-ar data pe baza ceramicii, în prima sa fază, în secolele XIII-XIV.

Bibliografie: Bielz 1899, p. 16; Horedt 1958a, p. 121; Baltag 2000, p. 293.

 

            8. Biserica, actualmente luterană, este pomenită pentru prima dată într-o indulgenţă papală în 1402 ca purtând hramul Sf. Maria.

Această biserică a fost probabil o bazilică gotică din care nu s-au mai păstrat decât două chei de boltă şi fragmente de nervuri de boltă.

Actualul edificiu de cult de tip sală aparţine din punct de vedere stilistic goticului târziu transilvănean şi a fost edificat la cumpăna secolelor XV-XVI, cum demonstrează şi blazoanele aparţinând lui Vladislav II (1490-1510) şi Ioan Zápolya (1510-1516), ce ornamentează portalul de V.

Lucrările s-au prelungit probabil pe tot parcursul primului sfert al secolului XVI, cum demonstrează mai multe documente ce menţionează plăţi către un pietrar din Cluj pentru cioplirea unor ancadramente de fereastră şi pentru transportul acestora la Biertan (1518), plăţi pentru nervurile de boltă (1521) sau plăţi către geamgii din Sibiu (1522) şi Braşov (1523). Drept meşterul constructor al bisericii este pomenit într-o inscripţie[4] a cărui monogramă (I.O.) apare pe ancadramentul uşii sacristiei alături de anul 1515, iar lespedea sa funerară se păstrează în turnul mausoleu şi poartă aceleaşi iniţiale I.O. şi anul 1520.

De la momentul finalizării lucrărilor de construcţie, biserica a suferit puţine modificări, ca înlăturarea galeriei de luptă a corului sprijinită pe arce în 1803, fiind însă menţionate numeroase lucrări de reparaţie ca în 1687, 1702, 1703 (după ce ansamblul a fost prădat de curuţi), 1741, 1753, 1802 (după un cutremur).

În 1805 sunt demontate din biserică lespezile funerare ale episcopilor luterani ai Transilvaniei şi depuse în turnul mausoleu în anul 1913. Restaurări ale bisericii se întreprind în anii 1938-1943 şi în anii 1980-1991.

În biserică se păstrează numeroase valori de cultură şi artă medievală.

Altarul poliptic cu 28 de panouri pictate este databil în perioada 1483-1515. Uşa sacristiei, o capodoperă a tehnicii medievale, este prevăzută cu o încuietoare ce blochează simultan cu 13 zăvoare ce pătrund în patru direcţii în ancadramentul din piatră.

Amvonul din piatră este opera pietrarului Ulrich din Braşov şi este decorat cu motive ce fac trecerea de la goticul târziu la Renaştere.

Sunt păstrate trei clopote medievale. Clopotul mare datează de la începutul secolului XV şi este inscripţionat în minuscule gotice.[5] Clopotul mijlociu poate fi datat în secolul XIV şi poartă aceeaşi inscripţie în majuscule[6], iar clopotul mic are inscripţionat doar anul.[7] Un clopot din secolul XIV a fost rechiziţionat în primul război mondial. Clopotul ceasului ce bate ora poartă, la rândul său, o inscripţie.[8]

Fortificaţia înconjoară edificiul de cult cu două centuri de ziduri, prima împresurând platoul superior iar cea de-a doua baza colinei. Pe laturile de S, V şi E se ridică o a treia curtină.

Centura interioară ridicată în secolul XV, este întărită cu patru turnuri şi un bastion ce a funcţionat şi ca închisoare.

Turnul de S, numit şi Turnul Catolic a avut şi funcţionalitatea de capelă de cimitir, iar după Reformă, de capelă în care îşi practicau cultul membrii comunităţii săteşti ce nu au adoptat luteranismul. Acesta este şi motivul pentru care picturile murale de secol XV nu au căzut pradă iconoclasmului reformei şi se păstrează până astăzi.

Turnul de NE poartă astăzi numele de Turnul Mausoleu datorită lespezilor funerare ale celor opt episcopi luterani ce au rezidat în Biertan şi a doi preoţi, lespezi ce au fost demontate din biserică şi depuse aici în anul 1913.

Turnul de NV este numit şi Turnul cu Ceas, iar turnul de V este şi turn de poartă. Un al doilea turn de poartă se află pe a doua centură de fortificaţie şi un al treilea pe centura exterioară.

Accesul pe sub cele trei turnuri putea fi blocat cu mai multe herse şi o punte mobilă.

Actuala casă parohială luterană şi fostă reşedinţă episcopală, a fost, iniţial, o curte seniorială a nobililor de Mălâncrav, ce donează ansamblul în 1432 bisericii. Aspectul iniţial al ansamblului a suferit însă mult, datorită numeroaselor modificări întreprinse în secolele XVI-XIX.

În acest ansamblu pare să fi funcţionat şi şcoala, un învăţător fiind menţionat în anul 1502.

Bibliografie: Zimmermann şi colab., UB, III, p. 274-275; Vătăşianu 1959, p. 536-537, 582; Fabini 1998, p. 61-69.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 145; Nägler 2003 – date demografice.

[2] Fragmentară ?, CIL, III, 960.

[3] CIL, III, 1617.

[4] „venerabilis domini baccalauri Johannis”

[5] „o rex glorie veni cum pace”

[6] „O REX GLORIE VENI CUM PACE”

[7] „Anno dno MCCXXXVIIII”

[8] „Jesus in aeternis rex judeorum 1508”