Universitatea

ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA
HOME English version
MEMBRII : REVISTA : ŞANTIERE ARHEOLOGICE : CĂRŢI :CURSURI : FORUM : CĂUTARE

volum apărut în seria:

Simpozion, 13 – 15 MAI 2005, SIBIU / coordonatori volum: Zeno Karl PINTER, Ioan Marian ŢIPLIC, Maria Emilia ŢIPLIC, integrare web: Cosmin SUCIU, ISBN 973-709-158-2 pentru volumul publicat.

Copyright © 2005 Departamentul pentru Relaţii Interetnice pentru prezenta ediţie electronică. Responsabilitatea ştiinţifică a conţinutului textelor revine autorilor. Volum apărut în BIBLIOTHECA SEPTEMCASTRENSIS, XII Sibiu, 2005

GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Relaţii Interetnice

ACADEMIA ROMÂNĂ - Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU - Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European

simpozion relatii interetnice in transilvania 2005

CUPRINS

Program Simpozion

LISTA ABREVIERILOR BIBLIOGRAFICE

AAC

Acta Archaeologica Carpathica, Cracovia

AAASH

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae, Budapesta

AARMSI

Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istorice, Bucureşti

AB

Analele Banatului, Timişoara

ACMIT

Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania, Cluj

ActaAntArch

Acta Antiqua et Archaeologica, Szeged

Acta MM

Acta Moldavie Meridionalis, Muzeul Judeţean Vaslui

ActaMN

Acta Mvsei Napocensis, Cluj Napoca

ActaMP

Acta Mvsei Porolissensis, Zalău

ActaTS

Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu

Acta Valahica

Acta Valahica, Târgovişte

Actes du…

Actes du IX e Congr è s international d’études sur le fronti è res romaines, Mamaia, 6-13 septembrie, 1972, Bucureşti – K öln – Viena, 1974

AEMO

Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn, Viena

AH

Archaeologia Historica, Brno

AHA

Acta Historia Artium, Budapesta

AICSUS

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu

AIIAC

Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca

AIIA-Iaşi

Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ,,A. D. Xenopol”, Iaşi

AISC

Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca

Alvta

Alvta, Sfântu Gheorghe

AM

Arheologia Moldovei, Iaşi

Anale UCDC

Analele Universităţii Creştine «Dimitrie Cantemir», Seria Istorie, Bucureşti

Angustia

Angustia, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe

AnnuBritSchool

Athens

The Annual of the British School at Athens, Londra

AO

Arhivele Olteniei, Craiova

AOASH

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, Budapesta

AÖG

Archiv für Österreichische Geschichte, Viena

APA

Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin

APH

Acta Poloniae Historica, Cracovia

AP

Archeologia Polski, Varşovia

Apvlvm

Apvlvm. Acta Mvsei Apvlensis, Alba Iulia

ArchÉrt

Archaeologiai Értesítő, Budapesta

ArchIug

Archaeologia Iugoslavica, Belgrad.

ArchKözl

Archaeologiai Közlem ények, Budapesta

ArchPolona

Archaeologia Polona, Warszawa

ArchRozhledy

Archeologické rozhledy, Praha

ArchSlovFontes

Archaeologia Slovaca Fontes, Bratislava

Argessis

Argessis, Complexul Muzeal Judeţean Argeş, Piteşti

Археологія

Археологія, Kiyv

AŞUI

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi

AV

Archeologia Veneta

AVSL

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, Sibiu

BAI

Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi

Banatica

Banatica, Reşiţa

BAR

British Archaeological Reports, Oxford

BAHC

Bibliotheca Archaeologica et Historica Corvinensis, Hunedoara

BASOR

Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Baghdad.

BCŞS

Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Universitatea «1 Decembrie 1918», Facultatea de Istorie, Alba Iulia

BerRGK

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main

BHAB

Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timişoara

BMA

Bibliotheca Mvsei Apvlensis, Alba Iulia

BMI

Buletinul monumentelor istorice, Bucureşti

BMG

Buletinul Muzeului Judeţean «Teohari Antonescu», Giurgiu

BMN

Bibliotheca Mvsei Napocensis, Cluj Napoca

BSNR

Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti

BSSRG

Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, Bucureşti

BT

Bibliotheca Thracologica, Bucureşti

BullCorrHellénique

Bulletin de Correspondance Hellénique, Paris

Bull IA

Bulletin of the Institute of Archaeology, University of London

CA

Cercetări Arheologice, Bucureşti

CAN

Cercetări arheologice în aria nord-tracă, Bucureşti, 1999

Carpica

Carpica, Bacău

CB

Caiete Banatica – seria arheologie, Reşiţa

CC

Codrii Cosminului, Suceava

CCA

Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti

CCDJ

Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi

ChG

Chateau Gaillard, Gent

CI

Cercetări istorice, Iaşi

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum

CIMEC

Institutul de Memorie Culturală, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti

CISAE

Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques

CISPP

Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques

CN

Cercetări Numismatice, Bucureşti

Corviniana

Corviniana. Acta Mvsei Corvinensis, Hunedoara

Crisia

Crisia, Oradea

CSIR

Corpus signorum imperii Romani

Dacia

Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti

DaciaNS

Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Nouvelle série, Bucureşti

Danubius

Danubius, Galaţi

DER

Din istoria Europei romane, Oradea

DIR

Documente privind istoria României, Bucureşti

DolgCluj

Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Érem- és Régiségtárából, Klozsv ár (Cluj).

DolgSzeged

Dolgozatok. Arbeiten des Archäologischen Instituts der Universität, Szeged.

DRH

Documenta Romaniae Historica, Bucureşti

EAZ

Ethnographische-Archäologische Zeitschrift, Berlin

Eirene

Eirene. Studia Graeca et Latina, Praha

EN

Ephemeris Napocensis, Cluj Napoca

Erasmus

Erasmus. Revistă a Societăţii de Studii Istorice Erasmus, Bucureşti

ERAUL

Études et recherches archéologique de l’Université de Liège, Liège

ErdMúz

Erdélyi Múzeum, Cluj-Napoca.

ÉvkDebrecen

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen.

Évk Ny íregyh áza

A Nyiregyhazái Jósa András Múzeum Évkönyve, Ny íregyh áza.

ÉvkSzeged

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged

ÉvkSzekszárd

A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve=A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, Szekszárd

FAH

Fontes Archaeologici Hungariae, Budapest.

FolArch

Folia Archaeologica, Budapesta

ForVL

Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu

Germania

Germania. Anzeigen der R ömisch–Germanischen Kommision des Deutschen Arch äologischen Instituts, Frankfurt

Godi šnjakSarajevo

Godi šnjak Centra za Balkanolo ška Ispitivanja Akademije Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Hierasus

Hierasus, Botoşani.

HK

Hadtörténemi Közlemenyek, Budapesta

IDR

Inscriptiones Daciae Romanae, Bucureşti

ILS

Inscriptiones Latinae Selectae

IOSPE

B. Latischew, Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini, St. Petersburg / Petrograd

IPEK

Jahrbuch für Prähistorische und Etnographische Kunst, Berlin

IPH

Inventaria Praehistorica Hungariae, Budapesta

ISM

Inscriptiones Scythiae Minoris, Bucureşti

Istros

Istros. Muzeul Brăilei, Brăila

Istro-Pontica

Istro-Pontica, Tulcea

ITSR

Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu

JelMagyarNemzetiMúz

Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesta

JKKCEB

Jahrbuch der Keiserlich Königlichen Central Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler, Viena

JNG

Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte

JournalHellStud

Journal of Hellenic Studies, Londra

JournalFieldArch

Journal of Field Archaeology, Boston.

JSK

Jahrbuch des Siebenbürgischer Karpatenvereins, Braşov

KözlCluj

Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-és Régiségtárából, Cluj.

KVSL

Korrespondenzblatt des Vereins für sibenbürgische Landeskunde, Sibiu

LNMDR

The Late Neolithic of the Middle Danube Region, Timişoara

LNTR

The Late Neolithic of the Tisza Region, Budapesta – Szolnok

Lucrări ştiinţifice

Lucrări ştiinţifice ale Institutului Pedagogic Oradea

MAGW

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Wiena

Marisia

Marisia. Studii şi materiale, Târgu Mureş

MatArchSlov

Materialia Archaeologica Slovaca, Nitra

MCA

Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti

Mem Antiq

Memoria Antiquitatis, Muzeul Judeţean de Istorie, Piatra Neamţ

MFMÉ-StudArch

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, Szeged.

MKKZEB

Mitteilungen der Keiserlich Königlichen Zentralkommision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler

MKÉ

Múzeumi és Könyvtári Értesitő, Budapesta

MI

Magazin istoric, Bucureşti

MIA

Materialy i issledovanija po arheologii, SSSR, Moscova-Leningrad

MittArchInst

Mitteilungen des Archäologischen Institutes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest.

OmCD

Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Bucureşti, 1960

OrăştieFD

Orăştie. Fragmentarium documentar. Orăştie (1995)

OxfordJournal

Arch

Oxford Journal of Archaeology, Oxford

PA

Patrimonium Apulense, Alba Iulia.

PAS

Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Berlin

PBF

Prähistorische brozefunde, München

Peuce

Peuce, Tulcea

PMJH

Publicaţiile Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva

Pontica

Pontica, Constanţa

PoročiloLjubljana

Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji , Ljubljana.

PPS

Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge.

Potaissa

Potaissa, Turda

PZ

Prähistoriche Zeitschrift, Berlin

RadMV (=RadVM)

Rad Muzeja Vojvodjane, Novi Sad (titlu schimbat din 1994)

RadVM

Rad Vojvodjanskih Muzeja, Novi Sad

RégFüz

Régészeti Füzetek, Budapesta

 RepArSb

Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu, Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu (situri, monumente arheologice şi istorice), Sibiu, 2003 (= Bibliotheca Septemcastrensis, 3).

Rev Bist

Revista Bistriţei, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa

RI

Revista istorică, Bucureşti

RIM

Revista de istorie militară, Bucureşti

RIU

Die Römischen Inschriften Ungarns, Budapesta

RMMI

Revista muzeelor şi monumentelor istorice, Bucureşti

SAA

Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi

Sargetia

Sargetia. Acta Mvsei Devensis, Deva

SBAA

Schriften der Balkankommisssion. Antiquarische Abteilung, Viena

SC

Studii Clasice, Bucureşti

SCA

Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti

SCIV(A)

Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti

SCN

Studii şi cercetări numismatice, Bucureşti

SCS

Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria istorie-filozofie, Bacău

SCSS

Studii şi cercetări ştiinţifice, Sibiu

SCSMI

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de Istorie, Bucureşti

SDT

Siebenbürgische Deutsche Tageblatt, Sibiu

SIT

Studii de istorie a Transilvaniei. 1 (1994) Cluj; 2 (1995-1996), Cluj – Oradea

СХМ

Сообщения Херсонесского Музея, Sevastopol

SlavA

Slavia Antiqva, Moscova

SlovArch

Slovenská Archeológia, Bratislava

SMMIM

Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti

SRH

Scriptores rerum Hungaricarum, I-II, Budapesta

StComB

Studii şi comunicări Brukenthal (seria arheologie-istorie), Sibiu

StComCar

Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş

StCom-Sf. Gheorghe

Studii şi comunicări, Sfântu Gheorghe

StComSM

Studii şi Comunicări. Satu Mare, Satu Mare

StUnivBB

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

StUnivBBT

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia graeco-catholica Varadiensis, Oradea

SV

Siebenbürgiche Vierteljahrsschrift, Sibiu

ThD

Thraco-Dacica, Bucureşti

Tib-StComCar

Tibiscum. Studii şi Comunicări de etnografie şi istorie, Caransebeş

Transilvania

Transilvania, Sibiu

Tyragetia

Tyragetia, Chişinău.

UJ

Ungarischer Jahrbuch, Budapesta

UKB

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbüngen, Braşov – Sibiu

UPA

Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bonn

QSSK

Quellen zur Seschichte der Stadt Kronstadt, Braşov

VCRCC

The Vinča Culture, its Role and Cultural connections, Timişoara (1996)

BДИ

Вестник древней истории, Moskva

ZbornikNM

Zbornik Narodnog Muzeja. Archeologija, Beograd.

Ziridava

Ziridava, Arad

ZfE

Zeitschrift für Ethnologie und ihre Hülfswissenschaften; Organ der Berliner Geselschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Braunschweig, Berlin

ZSL

Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg

Volum finanţat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României

HOME English version
Simpozioane
Statistici site
Legături
Contact
ARHEOLOGIA DIN TRANSILVANIA

 

webmaster: Cosmin Suciu, e-mail to: cos_suciu@yahoo.com