CUPRINS NR. 2 AN 2009

Abrevieri

I. LAUDATIO pentru Excelenţa Sa Gilbert-Hanno Michael Gornig, profesor universitar dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Marburg, cu prilejul decernării Titlului Academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Alocuţiunea Excelenţei Sale, Profesorul Gilbert-Hanno Michael Gornig

II. STUDII

1. Drept privat

Ion TURCU, Traian LASZLO, Utilizarea corectă şi utilizarea greşită a cecului ca instrument de plată – jocul periculos al cecului garanţie (Rezumat/Abstract)

Marioara ŢICHINDELEAN, Discriminarea în raporturile de muncă prin prisma Directivei nr. 2000/78/CE a Consiliului (Rezumat/Abstract)

Calina JUGASTRU, Dreptul şi proverbele. III. Principiile procesuale, instanţele de judecată, proverbele (Rezumat/Abstract)

Corina PETICĂ-ROMAN, Consideraţii privind condiţiile de admisibilitate ale cererilor individuale adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului (Rezumat/Abstract)

Adrian CIRCA, Reflecţii privind dreptul moral de retractare (Rezumat/Abstract)

Monica GHEORGHE, Diana CRUMPĂNĂ, Consideraţii privind admisibilitatea cererii reconvenţionale formulate împotriva deciziei de imputare emise de angajator (Rezumat/Abstract)

Cristina Mihaela LUPU, Discuţii cu privire la natura juridică şi formele procedurale de întocmire a actelor de stare civilă (Rezumat/Abstract)

Alin-Gheorghe GAVRILESCU, Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind răspunderea civilă a părinţilor pentru faptele ilicite şi prejudiciabile ale copiilor care locuiesc cu ei, în dreptul românesc şi dreptul francez (Rezumat/Abstract)

Ioan PUIE, Consideraţii privind posibilitatea soţilor de a folosi bunurile comune ca aport în societăţile comerciale (Rezumat/Abstract)

2. Drept judiciar privat

Ioan LEŞ, Competenţa şi legitimarea procesuală activă în litigiile privind nerespectarea normelor concurenţiale (Rezumat/Abstract)

Sebastian SPINEI, Soluţii pronunţate de instanţa de recurs în procesul civil în cazul actelor de desistare a părţilor (Rezumat/Abstract)

Adrian STOICA, Conceptul contemporan al justiţiei aplicabil sistemului judiciar intern (Rezumat/Abstract)

Paraschiva BELULESCU, Scurte consideraţii privind competenţa de jurisdicţie în Uniunea Europeană în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (Rezumat/Abstract)

Bogdan DUMITRACHE, Consideraţii privind unele dispoziţii în materia executării silite cuprinse în Proiectul noului Cod de procedură civilă (Rezumat/Abstract)

3. Drept public 

Daiana Maura VESMAŞ, Repere fundamentale ale politicii regionale a Uniunii Europene (Rezumat/Abstract)

Carmen POPA, Înţelesul noţiunii de „bun” în jurisprudenţa CEDO (Rezumat/Abstract)

Elena Mihaela FODOR, Sancţiunea contravenţională – singura sancţiune administrativă? (Rezumat/Abstract)

Ana MOCANU-SUCIU, Consideraţii asupra specificului prejudiciului în cadrul acţiunii directe în contencios subiectiv având ca obiect un act administrativ normativ (Rezumat/Abstract)

Laurenţiu ŞONERIU, Autonomia locală – principiu fundamental de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale (Rezumat/Abstract)

Cosmin DARIESCU, Prostituţia în societatea românească: între incriminare, toleranţă şi legalizare (Rezumat/Abstract)

Ioana POIANĂ, Biodetecţia judiciară a comportamentului simulat. Poligraful (II) (Rezumat/Abstract)

III. DREPTUL NOILOR TEHNOLOGII

Bernard THÉRY, Un exemple de régulation non-concurrentielle: la gestion des fréquences face aux impératifs de sante  (Rezumat/Abstract)

IV. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ

Codruţa HAGEANU, Principiul restituirii în natură a imobilelor preluate abuziv. Buna-credinţă a chiriaşilor cumpărători. Prescripţia dreptului de a cere anularea actelor de înstrăinare având ca obiect aceste imobile. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie